Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Preambula a odtlačok: Údaje poskytovateľa služieb (Predajca, Obchod)

Vitajte na našej webovej stránke. Ďakujeme, že ste si nás vybrali pre svoj nákup. Vašu dôveru si veľmi vážime.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, konkrétnych produktov, procesu nákupu alebo ak chcete s nami prediskutovať svoje individuálne potreby, obráťte sa na našich pracovníkov na nižšie uvedených kontaktných údajoch!

 

Názov spoločnosti: Weisson Kft.

Sídlo: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Korešpondenčná adresa: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Registrujúci orgán: Budapest Környéki Törvényszék

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-193431

Daňové číslo: 14585445-2-13, číslo DPH EÚ: HU14585445

Zastúpená: Rozina Rita Székely

E-mail: info@sportlampa.com

Webová stránka: http://sportlampa.sk

Číslo bankového účtu: 11600006-00000000-32039933 (pre platby v HUF)

Číslo IBAN: BE85967165874006 (pre platby v EUR)

 

Údaje poskytovateľa hostingových služieb

 

Názov spoločnosti: UNAS Online Kft.

Sídlo: Maďarsko 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktné údaje: unas@unas.hu

Webová stránka: unas.hu

Rozsah pôsobnosti a prijatie VOP, príslušné právne ustanovenia

Rozsah uplatňovania a prijatie VOP

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami je okrem ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov určený týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). V súlade s tým tieto VOP upravujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzavretia zmluvy, podmienky plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sú uvedené v dodatočných informáciách dostupných na webovej stránke.
Pred zadaním objednávky ste povinní oboznámiť sa s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk a forma zmluvy

Jazykom zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP je slovenčina.

Zmluvy uzatvorené podľa týchto VOP sa nepovažujú za písomné zmluvy a predávajúci ich neuchováva.

Príslušné zákony

Táto zmluva (VOP) sa riadi maďarskými zákonmi a predpismi v súlade so smernicami EÚ, okrem iného:

 • Zákon CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
 • Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska
 • Vládne nariadenie 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na tovar dlhodobej spotreby
 • Vládne nariadenie 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami
 • Vyhláška 19/2014. (IV.29.) ministra národného hospodárstva o procesných pravidlách správy záručných a garančných nárokov týkajúcich sa tovaru dlhodobej spotreby predávaného na základe zmlúv medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve
 • Zákon CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta usadenia zákazníkov v rámci vnútorného trhu a o zmene nariadení 2006/2004/ES a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES
 • NARIADENIE PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Nariadenie vlády 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách zmlúv o kúpe tovaru, poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami

Doložka o oddeliteľnosti, kódex správania

Ak je niektorá časť VOP právne neúplná alebo neplatná, ostatné časti zmluvy zostávajú napriek tomu platné a namiesto neplatnej alebo chybnej časti sa uplatňujú príslušné právne predpisy.
Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania v súlade so zákonom zakazujúcim nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom.

Ceny a fakturácia

Ceny

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Sadzba DPH na Slovensku: 20 %.

Predávajúci môže z času na čas meniť ceny z obchodných dôvodov. Takéto zmeny cien sa nevzťahujú na zmluvy, ktoré už boli uzatvorené. Ak predávajúci uviedol nesprávnu cenu a bola prijatá objednávka na predmetný produkt, ale zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, bude predávajúci postupovať podľa časti „Postup v prípade nesprávnej ceny“.


Postup v prípade nesprávnej ceny

Za zjavne nesprávnu cenu sa považuje:

 • Cena 0 EUR,
 • Cena znížená o zľavu, ak je zľava uvedená nesprávne (napr. produkt s cenou 100 EUR, na ktorý je poskytnutá zľava 20 %, je uvedený ako cena 30 EUR).

Ak je cena uvedená nesprávne, Predávajúci ponúka možnosť zakúpenia predmetného Tovaru za skutočnú cenu a Kupujúci sa s prihliadnutím na túto informáciu môže rozhodnúť, či si predmetný Tovar za skutočnú cenu objedná, alebo objednávku zruší bez toho, aby má to nepriaznivé právne následky.

Elektronická fakturácia

Naša spoločnosť uplatňuje elektronickú fakturáciu v súlade s § 175 zákona CXXVII z roku 2007. (Maďarsko) Prijatím týchto obchodných podmienok súhlasíte s používaním elektronickej fakturácie.

Správa sťažností a právne prostriedky nápravy

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo podať sťažnosť na konanie, činnosť alebo opomenutie predávajúceho prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov a spôsobov:


• Písomne ​​prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky: https://www.sportlampa.sk/
• Písomne ​​na e-mailovú adresu: info@sportlampa.com
• Písomne ​​poštou: Maďarsko, 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.
• Osobne ústne na telefónnom čísle: +36204603647


Spotrebiteľ môže spoločnosti ústne alebo písomne ​​vyjadriť svoje znepokojenie nad konaním, činnosťou alebo opomenutím spoločnosti alebo akejkoľvek osoby konajúcej v mene spoločnosti alebo v jej záujme a priamo súvisiacej s distribúciou alebo predajom tovaru spotrebiteľom. .
Spoločnosť je povinná ústne sťažnosti urýchlene prešetriť a v prípade potreby vykonať nápravu. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné, spoločnosť je povinná reklamáciu a jej odpoveď na ňu bezodkladne zaevidovať. V prípade ústnej reklamácie podanej osobne musí spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi jej kópiu na mieste. Na reklamácie podané telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou musí podnikateľ zaslať spotrebiteľovi vecnú odpoveď do 30 dní spolu s vysvetlením v súlade s požiadavkami na odpoveď na písomnú reklamáciu. V opačnom prípade musí Spoločnosť odpovedať na písomné sťažnosti nasledovne.
Spoločnosť musí, ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, poskytnúť vecnú a overiteľnú odpoveď a prijať primerané opatrenia, aby o tom spotrebiteľa informovala do tridsiatich dní od doručenia písomnej reklamácie. V prípade zamietnutia reklamácie musí spoločnosť písomne ​​informovať spotrebiteľa prostredníctvom úradu alebo orgánu alternatívneho riešenia sporov, ktorý môže podľa charakteru reklamácie začať postup. Tieto informácie musia obsahovať aj adresu sídla, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa miesta bydliska alebo bydliska spotrebiteľa. V informácii musí byť uvedené aj to, či spoločnosť urobila všeobecné vyhlásenie o podaní na rozhodnutie orgánu alternatívneho riešenia sporov.
Ak nedôjde k vyriešeniu spotrebiteľského sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri rokovaní, má spotrebiteľ k dispozícii tieto opravné prostriedky:

 

Postupy ochrany spotrebiteľa

Sťažnosti je možné podávať orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ zistí porušenie práv spotrebiteľa, má právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa, ktorý je príslušný podľa miesta jeho bydliska. Po preskúmaní sťažnosti orgán rozhodne, či vykoná postup ochrany spotrebiteľa. Primárne úlohy ochrany spotrebiteľa vykonávajú štátne a okresné vlády zodpovedné podľa miesta bydliska spotrebiteľa. V Maďarsku tieto úlohy vykonávajú štátne a okresné vlády a zoznam týchto orgánov nájdete tu: https://kormanyhivatalok.hu/


Vo vašej krajine sa môžete obrátiť na nasledujúci orgán na ochranu spotrebiteľa:

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Adresa: Prievozská 32, SK-827 99 Bratislava 27 
Webstránka: https://www.soi.sk/

 

Konanie pred rozhodcovským senátom


Ak zamietneme vašu sťažnosť spotrebiteľa, máte právo obrátiť sa na príslušný orgán v mieste vášho bydliska alebo na rozhodcovský súd, ktorý ste uviedli v žiadosti. Predpokladom na začatie konania s rozhodcovským senátom je, aby sa spotrebiteľ pokúsil vyriešiť spor priamo s príslušnou spoločnosťou.
Pokiaľ spotrebiteľ nepožiada o osobné pojednávanie, rozhodcovský senát uskutoční pojednávanie online, bez osobnej prítomnosti a prostredníctvom elektronického zariadenia, ktoré umožňuje simultánny prenos zvuku a obrazu (ďalej len: online pojednávanie).
Spoločnosť má povinnosť spolupracovať v rozhodcovskom procese, v rámci ktorého sme povinní včas predložiť našu odpoveď na žiadosť rozhodcovskej komisie. 524/2013 z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, , je spoločnosť oprávnená uzavrieť zmier na ústnom pojednávaní a je povinná zabezpečiť účasť osoby. Zástupca spoločnosti oprávnený uzavrieť urovnanie sa musí zúčastniť online pojednávania. Ak spotrebiteľ požiada o osobné vypočutie, musí sa splnomocnený zástupca spoločnosti zúčastniť aspoň online vypočutia.
Ďalšie informácie o rozhodcovských komisiách nájdete tu:

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

Adresa:Bajkalská 2335/3 Poprad, 05801
Webstránka:https://www.sospotrebitelov.sk/
E-mail:info@sospotrebitelov.sk
Telefónne číslo: +42152 2861300

Platforma pre online riešenie sporov

Európska komisia spustila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, aby vyriešili svoje spory pri nakupovaní online podaním žiadosti, aby sa vyhli súdnemu konaniu. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby napr. B. v tom bránila vzdialenosť.
Ak sa chcete sťažovať na produkt alebo službu, ktorú ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť riešenie sporov online.
Na portáli si vy a obchodník, voči ktorému ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, na ktorý by ste sa chceli obrátiť so sťažnosťou.
Platformu na riešenie sporov online nájdete tu: Riešenie sporov online | Európska komisia (europa.eu)

Nespotrebiteľské arbitrážne postupy

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa právnická osoba, cirkevná právnická osoba, bytové družstvo alebo spoločný byt, ktorá podniká mimo svojej samostatnej odbornej činnosti a hospodárskej činnosti a nakupuje, objednáva, prijíma, používa alebo reklamuje tovary alebo prijímatelia, považuje za to, že tovar, ktorý nie je v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, je povinný. byť spotrebiteľom pre rozhodcovské konanie obchodných oznámení alebo ponúk týkajúcich sa tovaru.
Určenie postavenia spotrebiteľa môže byť preskúmané a prešetrené arbitrážnou komisiou. Rokovací poriadok je určený predpismi rozhodcovského senátu.

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania v súlade so zákonom V z roku 2013 o maďarskom občianskom zákonníku a ustanoveniami zákona CXXX z roku 2016 o občianskom súdnom poriadku.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov

Počas procesu objednávania a pred dokončením objednávky môžete zadané údaje kedykoľvek zmeniť (kliknutím na tlačidlo „Späť“ v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, aby bolo možné zadané údaje opraviť, aj keď ste sa už presunuli na ďalšia strana) .
Upozorňujeme, že ste zodpovední za presnosť údajov, ktoré zadáte, pretože produkty budú fakturované a dodané na základe údajov, ktoré poskytnete.
Upozorňujeme tiež, že nesprávne zadaná emailová adresa alebo vyčerpanie úložného priestoru spojeného so schránkou môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a neuzavretie zmluvy. Ak kupujúci dokončil objednávku a zistí chybu v poskytnutých údajoch, musí čo najskôr iniciovať zmenu predmetnej objednávky. Kupujúci môže svoj úmysel zmeniť chybnú objednávku oznámiť emailom na emailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke alebo telefonicky.

Využitie webovej stránky

Nákup nevyžaduje registráciu.

1. Výber produktu a informácie o jeho podstatných vlastnostiach

Na webovej stránke poskytujeme informácie o podstatných vlastnostiach tovarov ponúkaných na nákup v popisoch k jednotlivým produktom.

Kliknutím na produktové kategórie na webovej stránke môžete vybrať požadovanú rodinu produktov a potom jednotlivé produkty v nej. Kliknutím na jednotlivé produkty uvidíte fotografiu produktu, číslo položky, popis a cenu.

Prosím, pamätajte, že fotky produktov sú len ilustračné a preto nemusia vždy presne odrážať skutočný vzhľad produktu. Farba, veľkosť a materiál zakúpených produktov sa môžu líšiť od toho, čo je uvedené na obrázkoch.

Pri nákupe musíte zaplatiť cenu uvedenú na webovej stránke.

2. Pridanie produktov do košíka

Po vybratí produktu môžete pridať produkty do košíka v požadovanom množstve kliknutím na tlačidlo "Dodaj v vozík" bez akýchkoľvek záväzkov k nákupu alebo platbe, pretože pridanie produktov do košíka sa nepovažuje za ponuku. Odporúčame vám pridať produkty do košíka aj v prípade, že nie ste istí, či chcete dané produkty kúpiť alebo nie, pretože tak získate prehľad o vybraných položkách a môžete ich zobraziť a porovnať s jediným kliknutím na obrazovke. Obsah košíka môžete až do uzavretia objednávky - kliknutím na tlačidlo "Objednaj" - ľubovoľne upravovať, tj. môžete ľubovoľne odstraňovať položky z košíka, pridávať ďalšie položky do košíka alebo meniť množstvo položiek.

3. Prehľad košíka

Počas používania webovej stránky môžete kedykoľvek skontrolovať obsah vášho košíka kliknutím na tlačidlo "Košík" na vrchu stránky. Tak máte možnosť odstrániť položky z košíka alebo zmeniť požadované množstvo. Po kliknutí na tlačidlo "Späť" systém zobrazí informácie zodpovedajúce vašim zmeneným údajom, vrátane ceny produktov, ktoré ste pridali do svojho košíka. Ak už nechcete vybrať ďalšie položky, môžete pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo "Objednať".

4. Uvedenie údajov o zákazníkovi

Po kliknutí na tlačidlo "Objednať" budete najprv vyzvaní, či ste novým alebo existujúcim zákazníkom. Ak ste nový zákazník, môžete si vybrať, či sa chcete zaregistrovať a pokračovať v nákupe alebo či chcete pokračovať v nákupe bez registrácie kliknutím na príslušné tlačidlo. Ak ste už existujúcim zákazníkom a zaregistrovali ste sa u nás, môžete sa prihlásiť cez tento rozhranie na našej webovej stránke a pokračovať v nákupe. Budete vyzvaní, aby ste zadal vaše údaje o zákazníkovi. Do poľa "Údaje Kontaktni osoby" môžete zadať váš e-mail, meno a telefónne číslo a musíte uviesť, či nakupujete ako firma alebo ako súkromná osoba. Do poľa "Fakturačné údaje" zadáte adresu, na ktorú má byť vystavená faktúra. Ak nakupujete ako firma, môžete tu uviesť aj vaše daňové identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo v EÚ. V nasledujúcom texte "Údaje o doručení" systém automaticky uloží informácie, ktoré ste zadal v "Fakturačné údaje". Ak chcete zaslať balík na inú adresu ako fakturačnú adresu, deaktivujte prosím zaškrtávacie políčko, aby ste mohli zadať správnu dodaciu adresu.

5. Kontrola vašej objednávky

Po vyplnení vyššie uvedených polí sa kliknutím na tlačidlo "Ďalej" dostanete na stránku "Doprava, spôsob platby". Tu si môžete vybrať preferovanú spôsob dopravy (v závislosti od dodacej adresy môžete vybrať jednu alebo viac možností) a preferovaný spôsob platby. Na tejto stránke môžete v pravom paneli obrazovky v "Súhrn objednávky" zadať kód do poľa "Kód kupónu", ak máte zľavový kupón. Ak chcete niečo zmeniť, môžete kliknutím na tlačidlo "Späť" vrátiť sa na stránku "Košík", kde môžete upraviť všetky predtým zadané údaje. Ak nie sú žiadne zmeny potrebné, môžete kliknutím na "Ďalej" po vyplnení spôsobu dodania a platby prejsť na prehľadovú stránku. Tu uvidíte súhrn informácií, ktoré ste predtým zadal, ako je obsah vášho nákupného košíka, vaše kontaktné, fakturačné a dodacie údaje, čiastku, ktorú ste zaplatili (tieto informácie tu nemôžete zmeniť, pokiaľ nekliknete na "Späť") a spôsoby dodania a platby, ktoré ste si vybrali. V pravom paneli môžete do textového poľa "Poznámka" zadať ďalšie informácie, ktoré by mal kuriér vedieť pri doručení balíka: napríklad zvonec, preferovaný čas doručenia atď. Ak je všetko správne, môžete kliknutím na tlačidlo "Objednaj" odoslať objednávku do našej predajne, ktorá potom začne s jej vybavovaním.

Ukončenie objednávky (podanie ponuky)

Keď ste si overili, že v nákupnom košíku máte požadované produkty a že vaše údaje boli správne zadané, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo "Objednaj". Údaje zadané na webovej stránke nepredstavujú ponuku predávajúceho na uzavretie zmluvy. Pri objednávkach v rámci týchto VOP sa považujete za poskytovateľa. Kliknutím na tlačidlo "Objednaj" výslovne uznávate, že vaša ponuka sa považuje za podanú a vaše vyhlásenie, ak bude predávajúcim podľa týchto VOP potvrdené, so sebou prináša povinnosť platby. Vaša ponuka je záväzná na obdobie 48 hodín. Ak vaša ponuka nebude predávajúcim podľa týchto VOP potvrdená do 48 hodín, lehota záväznosti vašej ponuky uplynie.

Spracovanie objednávky, uzavretie zmluvy
Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí vašu ponuku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odoslania vašej ponuky. Zmluva je uzavretá v okamihu, keď vám v e-mailovom systéme bude k dispozícii potvrdzujúci e-mail od predávajúceho.

Spôsoby platby a doručenia

Spôsob platby

 

Objednávku môžete zaplatiť bankovou kartou (debetnou alebo kreditnou kartou) alebo bankovým prevodom.

 

Platba bankovou kartou

Ak by ste chceli zaplatiť za objednávku kreditnou kartou, transakciu môžete bezpečne spracovať prostredníctvom TEYA.

Teya Services Ltd je akciová spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 12271069 a má sídlo na adrese Third Floor, 20 Old Bailey, Londýn, EC4M 7AN, Spojené kráľovstvo. Spoločnosť Teya Iceland hf je oprávnená a autorizovaná Úradom pre finančný dohľad (FCA) na Islande ponúkať platobné služby v Maďarsku.

Náš internetový obchod sa snaží poskytovať bezpečné a pohodlné online nakupovanie. Preto sme si vybrali platobné riešenie spoločnosti TEYA, ktoré zaisťuje vaše súkromie pomocou nasledujúcich bezpečnostných protokolov a opatrení na ochranu údajov:

Prenos dát medzi naším internetovým obchodom a zabezpečenou platobnou stránkou TEYA prebieha prostredníctvom protokolu HTTPS, ktorý zabezpečuje šifrovaný prenos dát.
Platobné riešenie spoločnosti TEYA je v súlade so štandardom zabezpečenia údajov v odvetví platobných kariet (PCI DSS), medzinárodným štandardom pre bezpečnosť platieb kreditnými kartami.

 

Platba bankovým prevodom

Ak chcete platiť bankovým prevodom, očakávame prevod na nasledovné číslo účtu:

 

Spoločnosť: Weisson Kft.

IBAN: BE85 9671 6587 4006

Swift/BIC kód: TRWIBEB1XXX

Adresa banky: Wise Europe SA., Avenue Louise 54. Izba S52. 1050 Belgicko

V oznámení uveďte ID objednávky!

 

Spôsoby dopravy, poplatky za doručenie

 

Môžete si vybrať z nasledujúcich spôsobov doručenia:

 • Doručenie domov na Slovensko
 • Doručenie na odberné miesto Packeta

 

V Sportlámpa, produkty, ktoré je možné pridať do košíka, sú skutočne na sklade. Preto budú objednávky prijaté a zaplatené predpoludním v pracovné dni odoslané v ten istý deň, a budete informovaní e-mailom, že váš balík opustil náš sklad.

Váš balík pošleme prostredníctvom kuriérskej služby Packeta, ktorá balík po príchode na Slovensko odovzdá svojmu miestnemu distribučnému partnerovi, ktorý vám ho následne doručí. Miestna kuriérska služba vás bude informovať e-mailom alebo SMS správou o očakávanom čase doručenia balíka, ktorý je zvyčajne do 2 pracovných dní na vašu adresu na Slovensku. Ak balík nepríde v uvedenom 2-dňovom termíne, prosím, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese: info@sportlampa.com

Doručenie na odberné miesto Packeta: Môžete si tiež nechať doručiť balík na odberné miesto Packeta podľa vášho výberu, kde si môžete pohodlne vyzdvihnúť svoju objednávku. Packeta vás bude informovať, keď bude váš balík pripravený na vyzdvihnutie. Doba doručenia je podobná ako pri doručení domov, t.j. 2 pracovné dni.

Termín plnenia

Všeobecná lehota na splnenie objednávky je maximálne 30 dní od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho má kupujúci právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci nedodrží dodatočnú lehotu, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Dodacie lehoty, ktoré sa môžu líšiť od všeobecnej dodacej lehoty, sú vždy uvedené pri každom spôsobe dodania.

Postup pri neprevzatých balíkoch

Ak kupujúci neprevezme objednaný a doručený tovar a neoznámí predávajúcemu svoj odstúpenie bez udania dôvodu v zákonom stanovenej 14-dňovej lehote, poruší tým zmluvu uzavretú s predávajúcim, ktorá ho zaväzuje prevziať tovar a tým akceptovať plnenie predávajúceho. V takom prípade sa predávajúci pokúsi tovar doručiť znova, ak sa na tom dokáže dohodnúť s kupujúcim, avšak opätovné doručenie môže byť spojené s nákladmi na doručenie. Ak opätovné doručenie nebude úspešné alebo ho nebude možné koordinovať s kupujúcim z dôvodu, že kupujúci odmietne spolupracovať, je predávajúci oprávnený okamžite vypovedať zmluvu s kupujúcim z dôvodu porušenia zmluvy a uplatniť si voči kupujúcemu náklady na neúspešné doručenie a vrátenie tovaru ako zmluvnú pokutu. Strany súhlasia s tým, že e-mail použitý kupujúcim pri objednávke bude akceptovaný ako komunikačný spôsob pre vypovedanie zmluvy, a konštatujú, že dátumom oznámenia vypovedania je dátum, kedy je vypovedací list dostupný na e-mailovom účte kupujúceho.

Výhrada práv, doložka o vlastníctve

Ak ste si predtým objednali Výrobky, ale neprevzali ste ich alebo ste si ich nevyzdvihli (aj keď ste využili svoje právo na zrušenie objednávky), alebo ak boli Výrobky vrátené Predávajúcemu s označením „nevyzdvihnuté“, Predávajúci splní vašu objednávku len vtedy, ak vopred zaplatíte celú kúpnu cenu a poplatky za doručenie.
Predávajúci môže pozastaviť dodanie Výrobkov, kým sa nepresvedčí o tom, že cena Výrobkov je zaplatená (vrátane prípadov, keď je cena Výrobkov zaplatená bankovým prevodom a Kupujúci prevedie kúpnu cenu v mene členského štátu Kupujúceho a Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny a poplatku za dodanie z dôvodu nákladov na konverziu a iných bankových provízií a poplatkov).
bankové provízie a náklady). Ak cena výrobku nebola zaplatená v plnej výške, predávajúci môže požiadať kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Informácie o práve na odstúpenie oprávnených spotrebiteľských zákazníkov

Podľa smernice 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady je za spotrebiteľa považovaná len fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojho obchodu, podnikania alebo povolania, takže právnické osoby nemôžu uplatniť právo na odstúpenie bez dôvodu!

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie bez udania dôvodu podľa smernice 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady. Na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spotrebiteľom a obchodníkom môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie do štrnástich (14) kalendárnych dní. Štrnásťdňové obdobie začína dňom, kedy spotrebiteľ alebo tretia osoba vymenovaná spotrebiteľom (okrem dopravcu) prevzala objednané tovary. Ak kúpna zmluva zahŕňa viacero položiek, ktoré majú byť doručené samostatne, štrnásť (14) kalendárnych dní sa počíta od dňa prijatia poslednej položky. Ustanovenia tu neovplyvňujú právo spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie, ako je definované v tejto časti, medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prijatia tovaru. Ak spotrebiteľ učinil ponuku na uzavretie zmluvy, má právo na odvolanie tejto ponuky pred uzavretím zmluvy, čím sa ruší záväznosť ponuky na uzavretie zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie prostredníctvom svojho jasného vyhlásenia alebo použitím formulára na odstúpenie dostupného na webovej stránke.

Platnosť vyhlásenia o odstúpení spotrebiteľa

Právo na odstúpenie sa považuje za uplatnené včas, ak spotrebiteľ zašle svoje vyhlásenie v uvedenom štrnásťdňovom období. V prípade písomného odstúpenia alebo zrušenia stačí poslať odstúpenie alebo vyhlásenie o zrušení do lehoty. Je zodpovednosťou spotrebiteľa preukázať, že právo na odstúpenie uplatnil v súlade s týmto ustanovením. Po obdržaní vyhlásenia o odstúpení spotrebiteľa je predávajúci povinný potvrdiť ho elektronicky.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia spotrebiteľa

Povinnosť vrátiť peniaze predávajúceho

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade so smernicou 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, predávajúci vráti spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú spotrebiteľom ako úvahu do štrnástich (14) dní od dátumu prijatia oznámenia o odstúpení, vrátane akýchkoľvek nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením, vrátane nákladov na dodanie. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady vzniknuté voľbou spôsobu dodania odlišného od najlacnejšieho štandardného spôsobu dodania.

Spôsob plnenia povinnosti vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia alebo zrušenia v súlade so smernicou 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady predávajúci vráti sumu, ktorá náleží spotrebiteľovi, spôsobom rovnakým ako spôsob platby použitý spotrebiteľom. S výslovným súhlasom spotrebiteľa môže predávajúci použiť iný spôsob platby na vrátenie, ale spotrebiteľ za to nenesie žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek oneskorenie spôsobené poskytnutím nesprávneho alebo nepresného bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

Ak spotrebiteľ výslovne zvolí spôsob dodania odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu dodania, predávajúci nie je povinný vrátiť žiadne dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku toho. V takých prípadoch naša povinnosť vrátenia zostáva obmedzená na špecifikované všeobecné dodacie poplatky.

Právo zadržania

Predávajúci si môže ponechať sumu splatnú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti tovary alebo nedostatočne nepreukáže, že ich vrátil. Zohľadní sa skorší dátum. Dobierkové alebo poštovné zásielky nemôžeme akceptovať.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia alebo zrušenia

Vrátenie tovaru

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade so smernicou 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, je povinný tovar vrátiť okamžite, ale najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení, buď ho poslaním späť alebo odovzdávaním predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Vrátenie sa považuje za vykonané včas, ak spotrebiteľ tovar pošle pred uplynutím lehoty.

Nositel' priamych nákladov súvisiacich s vrátením tovaru

Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar musí byť vrátený na adresu dohodnutú s predávajúcim. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať tovar vrátený na dobierku alebo na poštovné na úhradu.

Zodpovednosť spotrebiteľa za zníženie hodnoty

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie nad rámec toho, čo je potrebné na určenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. Ak podľa príslušných právnych predpisov nie je možné uplatniť právo na odstúpenie alebo možno ho uplatniť iba za určitých podmienok, kupujúci nie je oprávnený využívať tovar na skúšobné účely. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že výrobky, na ktoré nie je možné uplatniť právo na odstúpenie (napr. ľahko skaziteľné výrobky), nie sú na webovej stránke predávané.

Informácie pre spotrebiteľov

Informácie o práve na výpoveď fyzickou osobou Kupujúci

Podľa oddielu 8:1 ods. 1 bodu 3 maďarského občianskeho zákonníka sa za spotrebiteľov považujú iba fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámca svojho povolania, povolania alebo podnikateľskej činnosti, a preto právnické osoby nie sú oprávnené uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez odôvodnenia.

Podľa § 20 nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.), spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy bez odôvodnenia. Spotrebitelia môžu uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v určitej lehote, ktorá začína:

 1. a) v prípade zmlúv o predaji Výrobkov,
 2. aa) dňom, kedy sa Produkt,
 3. ab) v prípade predaja viac ako jedného Produktu, ak je každý Produkt dodaný v inom čase, keď Produkt bol naposledy doručený spotrebiteľom alebo treťou osobou inou ako dopravca určenou spotrebiteľom, pričom táto lehota je 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená vo vyhláške vlády č. 45/2014. (II. 26.) je 14 dní a dodatočná lehota na odstúpenie od zmluvy je dobrovoľne podaná predávajúcim v týchto VOP, okrem lehoty stanovenej zákonom. Ustanoveniami v tomto oddiele nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy stanovené v tomto oddiele ani v lehote medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia Produktu.

Ak návrh na uzavretie zmluvy predložil spotrebiteľ, spotrebiteľ má právo od ponuky odstúpiť, čím sa ukončí záväzná lehota ponuky na uzavretie zmluvy.

Ak predávajúci neinformoval spotrebiteľa o lehote a ďalších podmienkach uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (najmä tých, ktoré sú obsiahnuté v § 22 nariadenia vlády), ako aj o vzorovom vyhlásení podľa prílohy č. 2, vyššie uvedená lehota na odstúpenie od zmluvy sa predĺži o 12 mesiacov. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy alebo zrušenie zmluvy uplynie 14. dňom odo dňa oznámenia tejto informácie.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo podľa § 20 nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.) jednoznačným vyhlásením v tejto súvislosti alebo použitím vzorového vyhlásenia, ktoré je možné stiahnuť aj z Webovej stránky.

Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za včas uplatnené, ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie v primeranej lehote. Lehota je: 14 dní. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy alebo ukončenia stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo ukončení zmluvy do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená vo vyhláške vlády č. 45/2014. (II. 26.) je 14 dní a dodatočná lehota na odstúpenie od zmluvy je dobrovoľne podaná predávajúcim v týchto VOP, okrem lehoty stanovenej zákonom. Dôkazné bremeno o tom, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto ustanovením, spočíva na spotrebiteľovi. Po jeho prijatí je predávajúci povinný potvrdiť vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy na elektronickom dátovom médiu.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia spotrebiteľa

Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze

Ak v súlade s § 22 nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.), spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu do 14 dní plnú sumu zaplatenú ako protihodnotu vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením, ako je poplatok za doručenie. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku výberu inej možnosti doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia.

Spôsob splnenia povinnosti predávajúceho vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia alebo ukončenia uplatneného v súlade s § 22 nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.), predávajúci vráti spotrebiteľovi sumu splatnú rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ. S výslovným súhlasom spotrebiteľa môže predávajúci použiť iný spôsob platby, v dôsledku čoho však spotrebiteľovi nesmú byť účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nezodpovedá za žiadne omeškanie vyplývajúce z nesprávneho a/alebo nepresného uvedenia čísla bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ výslovne zvolil inú ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, predávajúci nebude povinný uhradiť náklady, ktoré mu v dôsledku tejto voľby vznikli. V takýchto prípadoch bude naša povinnosť vrátenia peňazí zahŕňať iba uvedené štandardné poplatky za doručenie.

Právo na odklad plnenia

Predávajúci môže zadržať sumu splatnú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti produkt bez akýchkoľvek pochybností, že ho vrátil; Z týchto dvoch dátumov sa berie do úvahy skorší dátum. Nie sme schopní prijať zásielky zaslané na dobierku alebo službu adresát platí.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade ich odstúpenia alebo ukončenia zmluvy

Vrátenie produktu

Ak v súlade s § 22 nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.), spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť tovar, alebo odovzdať tovar predávajúcemu alebo osobe určenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy. Povinnosť vrátenia tovaru sa považuje za splnenú včas, ak spotrebiteľ odošle Produkt pred uplynutím lehoty.

Znášanie priamych nákladov vzniknutých v súvislosti s vrátením Produktu

Priame náklady na vrátenie Produktu znáša spotrebiteľ. Produkt je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho. Ak Predávajúci predáva Tovar aj v prevádzkových priestoroch a spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy osobne v prevádzkových priestoroch, je oprávnený súčasne vrátiť tovar do prevádzky. Ak po začatí plnenia spotrebiteľ ukončí zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov alebo ako zmluvu uzavretú na diaľku, je povinný zaplatiť podniku poplatok zodpovedajúci službe vykonanej do dátumu oznámenia o ukončení. Takáto primeraná suma, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, sa určí na základe celkovej výšky protihodnoty stanovenej v zmluve pripočítaním uplatniteľných daní. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, primeraná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty služieb vykonaných do dátumu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať zásielky zaslané na dobierku alebo službu adresát platí.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie vyplývajúce z akéhokoľvek používania presahujúceho použitie potrebné na určenie povahy, vlastností a prevádzky Produktu.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch

Predávajúci výslovne berie na vedomie, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy nemôžete uplatniť v prípadoch uvedených v odseku (1) oddielu 29 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.):

 • po úplnom poskytnutí služby, ak je však v zmluve pre spotrebiteľa stanovená platobná povinnosť, na túto výnimku sa možno spoľahnúť len vtedy, ak spotrebiteľ pred začatím plnenia výslovne súhlasil so skutočnosťou a uznal skutočnosť, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy hneď po úplnom splnení zmluvy podnikom;
 • pokiaľ ide o produkty alebo služby, ktorých cena alebo poplatok závisí od kolísania finančného trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť a ktoré je možné aj počas lehoty stanovenej na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
 • v prípade vopred nevyrobených výrobkov, ktoré boli vyrobené na základe pokynov a výslovnej žiadosti spotrebiteľa, alebo v prípade výrobkov, ktoré boli jasne prispôsobené spotrebiteľovi;
 • v prípade rýchlo sa kaziacich výrobkov alebo výrobkov s krátkou trvanlivosťou;
 • v prípade Výrobkov s uzavretým obalom, ktoré nie je možné vrátiť po otvorení po dodaní z dôvodov ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov;
 • v prípade Produktov, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými Produktmi;
 • v prípade alkoholických nápojov, ktorých skutočná hodnota závisí od kolísania finančného trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť a ktorých cena bola dohodnutá zmluvnými stranami pri uzavretí kúpnej zmluvy, ale zmluva bude plnená až po tridsiatom dni od uzavretia zmluvy;
 • v prípade zmlúv o službách, kde podnik kontaktuje spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa s cieľom vykonať naliehavú opravu alebo údržbu;
 • pokiaľ ide o predaj a nákup zvukových a obrazových záznamov v zapečatených obaloch alebo kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ otvoril obal po dodaní;
 • pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 • v prípade zmlúv uzatvorených vo verejnej dražbe;
 • s výnimkou ubytovacích služieb, v prípade zmlúv o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu áut, stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak bola lehota alebo lehota na plnenie zmluvy stanovená;
 • pokiaľ ide o digitálny obsah poskytovaný na nefyzickom nosiči údajov, ak predávajúci začal jeho plnenie s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a ak spotrebiteľ súčasne s udelením tohto súhlasu vo vyhlásení uznal skutočnosť, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy hneď po začatí plnenia, a podnik zaslal spotrebiteľovi potvrdenie.

Informácie o zodpovednosti za výrobok a implicitnej záruke s ohľadom na záruku zhody výrobkov v prípade spotrebiteľských zmlúv

Táto časť informácií pre spotrebiteľov bola vypracovaná na základe odseku 3 oddielu 9 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) s ohľadom na prílohu č. 3 v tomto nariadení.

Tieto informácie pre spotrebiteľov sa vzťahujú iba na kupujúcich, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia, pravidlá platné pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavka zmluvného plnenia v prípade spotrebiteľských zmlúv

Požiadavka zmluvného plnenia vo všeobecnosti v prípade produktov a produktov obsahujúcich digitálne prvky, ktoré sa predávajú na základe spotrebiteľskej zmluvy

V čase plnenia musia Výrobky a plnenie spĺňať požiadavky predpísané nariadením vlády 373/2021 (VI.30.).

Aby bolo plnenie zmluvné, Produkt slúžiaci ako predmet zmluvy:

 • zodpovedá opisu, množstvu, kvalite a typu stanovenému v zmluve, musí mať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu, ako aj iné vlastnosti určené v zmluve
 • byť vhodné na akýkoľvek spotrebiteľom špecifikovaný účel, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr pri uzatváraní zmluvy a ktorý predávajúci akceptoval
 • mať všetko príslušenstvo a užívateľské príručky špecifikované v zmluve vrátane pokynov na uvedenie do prevádzky, pokynov na inštaláciu a zákazníckej podpory a
 • poskytovať aktualizácie stanovené v zmluve.

Aby bolo plnenie zmluvné, Produkt slúžiaci ako predmet zmluvy musí tiež:

 • byť vhodné na účely stanovené pre rovnaký typ Produktov zákonom, technickými normami alebo, ak technické normy neexistujú, riadiacim kódexom správania
 • dodržiavať množstvo, kvalitu, výkon a ďalšie vlastnosti, ktoré môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, prístupnosť, kontinuitu a bezpečnosť, ktoré sú obvyklé pre rovnaký druh tovaru, berúc do úvahy verejné vyhlásenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v reklame alebo na etikete, predávajúcim, jeho zástupcom alebo akýmikoľvek inými osobami zapojenými do predajného reťazca o špecifických vlastnostiach výrobkov
 • mať všetko príslušenstvo a návod, ktorý môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať, vrátane balenia a návodu na inštaláciu, a
 • dodržiavať vlastnosti a popis Produktu prezentovaného ako vzorka alebo model, alebo sprístupneného ako skúšobná verzia podnikom pred uzavretím zmluvy.

Produkt nemusí byť v súlade s vyššie uvedenými verejnými vyhláseniami, ak Predávajúci preukáže, že:

 • nebola a nemusela vedieť o dotknutom verejnom vyhlásení
 • príslušné verejné vyhlásenie bolo až do uzavretia zmluvy primerane opravené, alebo
 • Príslušné verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie držiteľa práv uzavrieť zmluvu.

Požiadavka zmluvného plnenia v prípade predaja výrobkov na základe spotrebiteľskej zmluvy

Plnenie predávajúceho je chybné, ak vada výrobku vyplýva z neodborného uvedenia do prevádzky, za predpokladu, že

 1. a) uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a bolo vykonané predávajúcim alebo zodpovednosť nesie predávajúci v tejto súvislosti; alebo
 2. b) uvedenie do prevádzky musel vykonať spotrebiteľ a neprofesionálne uvedenie do prevádzky vyplýva z nedostatkov v pokynoch na uvedenie do prevádzky poskytnutých predávajúcim alebo v prípade výrobkov obsahujúcich digitálne prvky poskytovateľom digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb.

Ak na základe kúpnej zmluvy vykoná uvedenie výrobku do prevádzky predávajúci alebo v tejto súvislosti nesie zodpovednosť predávajúci, potom sa plnenie považuje za ukončené predávajúcim po dokončení uvedenia do prevádzky.

Ak sa v prípade Produktu obsahujúceho digitálne prvky v kúpnej zmluve stanovuje, že digitálny obsah alebo digitálne služby sa majú dodávať nepretržite počas určitého obdobia, predávajúci zodpovedá za vadu produktu súvisiaceho s digitálnym obsahom, ak sa chyba vyskytne alebo sa stane zistiteľnou do dvoch rokov od dodania produktu v prípade nepretržite poskytovanej služby počas obdobia, ktoré nesmie presiahnuť dva roky.

Požiadavka zmluvného plnenia v prípade predaja výrobkov obsahujúcich digitálne prvky na základe spotrebiteľskej zmluvy

V prípade produktov obsahujúcich digitálne prvky predávajúci zabezpečí, aby bol spotrebiteľ informovaný o digitálnom obsahu produktu alebo digitálnej služby, ktoré s ním súvisia, vrátane bezpečnostných aktualizácií, a aby mu boli poskytnuté aktualizácie, ak sú tieto aktualizácie potrebné na zachovanie zmluvnej povahy produktu.

Predávajúci zabezpečí dostupnosť aktualizácií po dobu:

 • to môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať na základe druhu a účelu produktu a digitálnych prvkov, ako aj na základe individuálnych okolností a povahy zmluvy, ak sa v kúpnej zmluve stanovuje jednorazové poskytnutie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby; alebo
 • dvoch rokov od dodania produktu v prípade nepretržitej služby počas obdobia nepresahujúceho dva roky, ak sa v kúpnej zmluve stanovuje nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu na dobu určitú.

Ak spotrebiteľ v primeranej lehote nenainštaluje sprístupnené aktualizácie, predávajúci nezodpovedá za vadu produktu, pokiaľ vada vyplýva výlučne z absencie príslušnej aktualizácie, a to aj za predpokladu, že

 1. a) predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a dôsledkoch jej nenainštalovania; a
 2. b) nenainštalovanie aktualizácie spotrebiteľom alebo chybná inštalácia aktualizácie spotrebiteľom nie je spôsobená nedostatkami návodu na inštaláciu poskytnutého predávajúcim.

Vadné plnenie nemožno preukázať, ak spotrebiteľ pri uzavretí zmluvy dostal samostatné informácie o tom, že určitá vlastnosť produktu sa líši od vlastností predpísaných v tomto dokumente a že tento rozdiel bol osobitne a výslovne uznaný spotrebiteľom pri uzavretí zmluvy.

Zmluvné požiadavky na plnenie zmluvy pre digitálny obsah predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy v prípade predaja

Predávajúci dodáva a poskytuje digitálny obsah spotrebiteľovi. Zmluvné strany sú odlišné v prípade absencie jeho dohody, predávajúci bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy poskytne spotrebiteľovi najnovší digitálny obsah dostupný v čase podpísania verzie zmluvy.

Služba sa považuje za dokončenú, ak digitálny obsah alebo – vyžaduje sa na prístup alebo je vhodný na stiahnutie – akékoľvek riešenie pre spotrebiteľa alebo na fyzickom alebo virtuálnom zariadení zvolenom spotrebiteľom na tento účel.

Predávajúci musí zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o tom, že digitálny obsah sú také aktualizácie – vrátane bezpečnostných aktualizácií – ktoré sú digitálnym obsahom alebo digitálne, potrebné na zachovanie zmluvnej povahy služby, ako aj na ich prijímanie.

Ak sa digitálny obsah poskytuje na základe zmluvy počas stanoveného obdobia nepretržite, pokiaľ ide o digitálny obsah, súlad plnenia so zmluvou a sa musí zabezpečiť počas celého trvania zmluvy. Ak spotrebiteľ nenainštaluje aktualizácie v primeranej lehote poskytnutej predávajúcim, predávajúci nezodpovedá za chybu služby, ak ide len o relevantnú aktualizáciu vyplývajúcu z jej nedostatočného použitia, za predpokladu, žepredávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a inštalácii spotrebiteľom o dôsledkoch jej zlyhania; anenainštalovanie aktualizácie spotrebiteľom alebo nesprávna inštalácia spotrebiteľom nie je spôsobená neúplnosťou návodu na inštaláciu poskytnutého predávajúcim.

Chybné plnenie nemožno preukázať, ak sa spotrebiteľovi pri uzatváraní prijatej zmluvy poskytnú samostatné informácie o tom, že konkrétna vlastnosť digitálneho obsahu sa líši od tu uvedenej požiadavky, a pri uzatváraní zmluvy musí spotrebiteľ výslovne uviesť túto prijatú odchýlku.

predávajúci koná nesprávne, ak chyba služby digitálneho obsahu spočíva v tom, že spotrebiteľ je digitálny, vyplýva z jej neprofesionálnej integrácie do jeho prostredia, za predpokladu, že integráciu digitálneho obsahu vykonal predávajúci alebo integráciu vykonal predávajúci na jeho zodpovednosť; posadnutosť digitálnym obsahom musí byť integrovaná spotrebiteľom a neprofesionálna integrácia predávajúceho bola spôsobená nedostatkami v integračných pokynoch poskytnutých:

 • Ak zmluva o digitálnom obsahu alebo digitálnej službe na určité časové obdobie poskytuje nepretržitú službu, predávajúci zodpovedá za chybu, ak sa chyba vyskytne počas obdobia uvedeného v zmluve alebo sa stane zistiteľnou.
 • Ak ide o zmluvu o jednorazovej službe alebo sérii jednotlivých servisných úkonov sa dovtedy nepreukáže opak, treba vychádzať z toho, že odo dňa plnenia jedna v priebehu jedného roka spotrebiteľom zistená vada už existovala v čase plnenia. Nefunguje súčasne; predávajúci sa dopustí zavinenia, ak preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je zlučiteľné s technickými požiadavkami digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a o uzavretí zmluvy informoval spotrebiteľa jasným a zrozumiteľným spôsobom pred jej uzavretím.

Spotrebiteľ je povinný spolupracovať s predávajúcim tak, aby sa predávajúci - technický z hľadiska dostupných zariadení a vyžadujúci čo najmenší zásah pre spotrebiteľa, ktorý ich používa - mohol uistiť, že príčinou chyby je digitálne prostredie spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nesplní túto povinnosť spolupráce po tom, čo predávajúci informoval o tejto povinnosti jasným a zrozumiteľným spôsobom pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno, že chyba zistená do jedného roka od dokončenia už existovala v čase dokončenia, posadnutosť službou ovplyvnenou chybou zistenou počas zmluvného obdobia,  služba počas obdobia plnenia podľa zmluvy, nebola v súlade so zmluvou.

Implicitná záruka

V akých prípadoch môžete uplatniť svoje implicitné záručné práva?

V prípade chybného plnenia predávajúceho môžete uplatniť implicitný nárok na záruku v súlade s ustanoveniami maďarského občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľskej zmluvy nariadením vlády 373/2021 (VI.30.).

Aké práva máte na základe implicitného nároku na záruku?

Podľa vášho výberu môžete uplatniť nasledujúce implicitné nároky na záruku:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ dodržanie tohto záručného práva nie je nemožné alebo by viedlo k neprimeraným výdavkom na strane predávajúceho v porovnaní s alternatívnou nápravou. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie ceny, alebo v krajnom prípade môžete odstúpiť od zmluvy.

Máte právo prejsť zo záručného práva, ktoré ste si vybrali, na iné, ale náklady na zmenu znášate, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo nevyhnutné správaním predávajúceho.

Ak sa v prípade spotrebiteľskej zmluvy nepreukáže opak, predpokladá sa, že akákoľvek chyba zistená do jedného roka od dodania výrobku alebo výrobku obsahujúceho digitálne prvky existovala už v čase dodania, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s povahou produktu alebo chyby.

V prípade použitých výrobkov sa záručné a záručné práva odchyľujú od všeobecných pravidiel. Chybné plnenie sa môže vyskytnúť aj v prípade použitých výrobkov, ale zohľadnia sa okolnosti, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol očakávať výskyt určitých vád. Z dôvodu zastarávania sa výskyt určitých chýb stáva čoraz častejším a v dôsledku toho nemožno očakávať, že použitý výrobok môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený produkt. Kupujúci preto môže uplatniť svoje záručné práva len vo vzťahu k nedostatkom nad vady, ktoré vyplývajú z použitej povahy tovaru a ktoré vzniknú bez ohľadu na túto povahu. Ak je použitý výrobok chybný a kupujúci, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, dostal pri kúpe informácie o tejto chybe, poskytovateľ služby nebude za vadu zodpovedný.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť výrobok do súladu so zmluvou, ak by oprava alebo výmena nebola možná alebo by viedla k neprimeraným výdavkom na strane predávajúceho, berúc do úvahy všetky okolnosti, vrátane hodnoty, ktorú predstavuje výrobok v bezchybnom stave, a závažnosti porušenia zmluvy.

Spotrebiteľ môže podľa závažnosti porušenia zmluvy požadovať primerané zníženie protihodnoty alebo dokonca ukončiť kúpnu zmluvu, ak

 • predávajúci nevykonal opravu alebo výmenu, alebo vykonal opravu alebo výmenu, ale úplne alebo čiastočne nesplnil nasledujúce podmienky:
 • predávajúci prevezme vymenený výrobok späť na vlastné náklady
 • ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie výrobku, ktorý bol v súlade s povahou a účelom výrobku uvedený do prevádzky predtým, ako sa chyba dala zistiť, potom povinnosť vykonať opravu alebo výmenu zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho výrobku a uvedenie náhradného alebo opraveného výrobku do prevádzky, alebo znášanie nákladov na takéto odstránenie a uvedenie do prevádzky.
 • predávajúci odmietol uviesť výrobok do súladu so zmluvou
 • pri plnení sa vyskytne opakovaná vada, napriek tomu, že predávajúci sa pokúsil uviesť výrobok do súladu so zmluvou, závažnosť porušenia je taká významná, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité ukončenie kúpnej zmluvy, alebo
 • predávajúci sa nezaviazal uviesť výrobok do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že podnik neuvedie výrobok do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez závažného poškodenia záujmov spotrebiteľa.

Ak chce spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vadného plnenia, dôkazné bremeno nepodstatnosti vady nesie predávajúci.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zvyšnej kúpnej ceny úplne alebo čiastočne, podľa závažnosti porušenia zmluvy, až kým predávajúci nesplní svoju povinnosť súvisiacu so súladom plnenia so zmluvou a vadným plnením.

Ako všeobecné pravidlo:

 • predávajúci vráti vymenený výrobok na vlastné náklady
 • Ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie výrobku, ktorý bol v súlade s povahou a účelom výrobku uvedený do prevádzky predtým, ako sa chyba dala zistiť, povinnosť vykonať opravu alebo výmenu zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho výrobku a uvedenie náhradného alebo opraveného výrobku do prevádzky, alebo znášanie nákladov na takéto odstránenie a uvedenie do prevádzky.

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu výrobku sa počíta od okamihu, keď spotrebiteľ oznámil podniku chybu.

Spotrebiteľ dá výrobok k dispozícii podniku, aby mohol vykonať opravu alebo výmenu.

Zníženie protihodnoty sa považuje za primerané, ak sa jeho výška rovná rozdielu medzi hodnotou produktu, ktorý by spotrebiteľ dostal, ak by plnenie predávajúceho bolo zmluvné, a hodnotou produktu, ktorý spotrebiteľ skutočne prijal.

Implicitné záručné právo spotrebiteľa na ukončenie kúpnej zmluvy je možné uplatniť právnym vyhlásením adresovaným predávajúcemu, v ktorom sa vyjadrí rozhodnutie o ukončení.

Ak sa chybné plnenie týka iba určitej časti výrobku dodaného na základe zmluvy a podmienky na uplatnenie práva na ukončenie zmluvy sú vo vzťahu k tejto časti splnené, môže spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu len vo vzťahu k chybnému výrobku, môže však tiež vypovedať kúpnu zmluvu vo vzťahu k akémukoľvek inému výrobku získanému spolu s chybným výrobkom, ak to nemožno rozumne očakávať od spotrebiteľa uchovávať iba výrobky v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ ukončí kúpnu zmluvu úplne alebo v súvislosti s časťou produktov dodaných na základe kúpnej zmluvy

 • spotrebiteľ vráti príslušný výrobok predávajúcemu na náklady predávajúceho a
 • predávajúci bezodkladne vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za príslušný výrobok, hneď ako predávajúci dostane produkt alebo dôkaz o vrátení produktu.

V akej lehote môžete uplatniť svoj implicitný nárok na záruku?

Po jej zistení ste povinní vadu bezodkladne nahlásiť. Chyba nahlásená do dvoch mesiacov od jej zistenia sa považuje za chybu oznámenú bezodkladne. Upozorňujeme však, že po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty začínajúcej dokončením zmluvy nie je možné uplatniť žiadny implicitný nárok na záruku. Premlčacia doba nezapočítava dobu trvania opravy, počas ktorej kupujúci nemôže používať výrobok v súlade s jeho zamýšľaným účelom. Pokiaľ ide o časť výrobku, ktorá bola opravená alebo vymenená, premlčacia lehota pre implicitné záručné nároky začína plynúť odznova. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak sa v dôsledku opravy vyskytne iná chyba. Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom použitý produkt, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na kratšej premlčacej lehote, avšak v žiadnom prípade nie je možné platne stanoviť premlčaciu lehotu kratšiu ako jeden rok.

Voči komu môžete uplatniť svoje implicitné nároky na záruku?

Svoj implicitný nárok na záruku môžete uplatniť voči predávajúcemu.

Aké ďalšie podmienky existujú na uplatnenie vášho implicitného nároku na záruku?

Pre uplatnenie vášho implicitného nároku na záruku do jedného roka od plnenia neexistujú žiadne iné podmienky ako nahlásenie chyby za predpokladu, že preukážete, že produkt bol dodaný predávajúcim. Po uplynutí ročnej lehoty začínajúcej plnením ste však povinný preukázať, že vami zistená vada už existovala už v čase plnenia.

Zodpovednosť za výrobok

V akých prípadoch si môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa zodpovednosti za výrobky?

V prípade vady hmotného majetku (Produktu) môžete podľa svojho výberu uplatniť implicitné záručné nároky alebo nároky zo zodpovednosti za výrobok.

Aké práva máte na základe nároku na uplatnenie zodpovednosti za výrobok?

Ako nárok na zodpovednosť za produkt môžete požiadať iba o opravu alebo výmenu chybného produktu.

V ktorých prípadoch sa produkt považuje za chybný? Výrobok sa kvalifikuje ako chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase, keď bol uvedený na trh, alebo ak nemá vlastnosti zahrnuté v opise poskytnutom výrobcom.

V akej lehote si môžete uplatniť nárok na zodpovednosť za výrobok?

Svoj nárok na zodpovednosť za výrobok môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty strácate právo na uplatnenie nároku na zodpovednosť za výrobok.

Voči komu a za akých ďalších podmienok si môžete uplatniť nárok na zodpovednosť za výrobok?

Svoj nárok na zodpovednosť za výrobok môžete uplatniť iba voči výrobcovi alebo distribútorovi hmotnej veci. Po uplatnení nároku na zodpovednosť za produkt budete musieť preukázať chybu produktu.

V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od povinnosti zodpovednosti za výrobok?

Výrobca (distribútor) bude oslobodený od svojich povinností týkajúcich sa zodpovednosti za výrobok len vtedy, ak je schopný preukázať, že:

 • nevyrábala Výrobok alebo ho neuvádzala na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo
 • podľa stavu techniky chyba nebola zistiteľná v čase uvedenia Výrobku na trh, alebo
 • vada Produktu vyplýva z uplatňovania zákonov alebo regulačných ustanovení predpísaných orgánmi.

Výrobca (distribútor) musí preukázať iba jednu z vyššie uvedených príčin.

Upozorňujeme, že implicitný nárok na záruku a nárok na zodpovednosť za výrobok nemôžete uplatniť súčasne, paralelne na základe tej istej chyby. V prípade úspešne uplatneného implicitného nároku na záruku však môžete uplatniť svoj nárok na zodpovednosť za výrobok voči výrobcovi, pokiaľ ide o vymenený výrobok alebo jeho opravené diely.

Záruka

V akých prípadoch si môžete uplatniť svoje záručné práva?

V zmysle nariadenia vlády č. 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby má predávajúci záručnú povinnosť pri predaji nového tovaru dlhodobej spotreby uvedeného vo vyhláške, ako aj jeho príslušenstva a komponentov v rozsahu v ňom uvedenom (ďalej len na účely tohto oddielu spoločne označovaný ako spotrebný tovar).

Práva vyplývajúce zo záruky je možné uplatniť záručným listom, ktorý nemôže byť podmienkou vrátenia otvoreného obalu spotrebného výrobku spotrebiteľom. Záručný list v prípade neposkytnutia spotrebiteľovi sa musí preukázať uzavretie zmluvy, ak spotrebiteľ predloží potvrdenie potvrdzujúce zaplatenie protihodnoty - pokiaľ ide o všeobecnú faktúru alebo potvrdenie o dani z predaja vydané zákonom. V tomto prípade je možné práva vyplývajúce zo záruky uplatniť potvrdením potvrdzujúcim zaplatenie protihodnoty.

Okrem toho môže predávajúci dobrovoľne prevziať záručnú povinnosť, v takom prípade musí poskytnúť záručný list kupujúcemu, ktorý sa považuje za spotrebiteľa.

Záručný list musí byť spotrebiteľovi sprístupnený na trvalom nosiči, najneskôr v čase dodania produktu.

Záručný list musí obsahovať:

 • jasné vyhlásenie o tom, že ak je produkt dodaný chybne, spotrebiteľ je oprávnený bezplatne uplatniť svoje implicitné záručné práva podľa zákona, ktorých práva záruka neovplyvní
 • meno a adresu ručiteľa
 • postup, ktorý musí spotrebiteľ dodržať pri uplatňovaní nárokov na záruku
 • označenie výrobku, na ktorý sa záruka vzťahuje, a
 • podmienky záruky.

Aké práva máte v rámci povinnej záruky a v akej lehote si ich môžete uplatniť?

Záručné práva

Na základe záručných práv môže kupujúci požadovať opravu alebo výmenu, požadovať zníženie ceny v prípadoch ustanovených zákonom, alebo v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy, ak oprávnená osoba opravu alebo výmenu nevykonala, alebo túto povinnosť nesplnila v primeranej lehote s ohľadom na záujem majiteľa práva,  alebo záujem držiteľa práv o opravu alebo výmenu zanikol. Kupujúci môže podľa svojho výberu uplatniť svoj nárok na opravu priamo v sídle predávajúceho, v ktoromkoľvek mieste podnikania alebo pobočke, prípadne v opravárenskom servise uvedenom predávajúcim na záručnom liste.

Lehota na uplatnenie nároku

Nároky na záruku je možné uplatniť v záručnej lehote, ktorá je v súlade s nariadením vlády 151/2003. (IX. 22.) nasledovné:

 • dva roky pri tovare s kúpnou cenou dosahujúcou 10 000 HUF, ale nepresahujúcou 250 000 HUF,
 • tri roky pri tovare s kúpnou cenou vyššou ako 250 000 HUF, ale nepresahujúcou 250 000 HUF.

Nedodržaním vyššie uvedených lehôt vzniká zánik záručných práv, avšak v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemôže z dôvodu vady používať tovar v súlade so zamýšľaným účelom, plynúť dňom dodania na opravu. Záručná doba začína plynúť dňom dodania spotrebného tovaru kupujúcemu alebo dňom uvedenia do prevádzky, ak bola vykonaná predávajúcim alebo jeho zástupcom. Ak má kupujúci uvedenie spotrebného tovaru do prevádzky vykonané viac ako šesť mesiacov po dodaní, dňom začatia plynutia záručnej doby je deň dodania.

Pravidlá vybavovania nárokov na záruku

Pri zabezpečovaní opravy sa predávajúci snaží vykonať opravu do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť dňom prevzatia spotrebného tovaru na opravu.

Ak doba opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Ak predávajúci v priebehu prvej opravy spotrebného tovaru v záručnej dobe zistí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť, predávajúci je povinný spotrebný tovar vymeniť do ôsmich dní, ak kupujúci neurčí inak. Ak výmena spotrebného tovaru nie je možná, predávajúci je povinný do ôsmich dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu uvedenú na záručnom liste alebo doklad potvrdzujúci zaplatenie protihodnoty za spotrebný tovar – faktúru alebo účtenku vystavenú v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty – predloženú spotrebiteľom. Kupujúci akceptáciou VOP zároveň súhlasí so získaním potrebných informácií elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia informácie kupujúcim.

Ak predávajúci nemôže spotrebný tovar opraviť do 30 dní:

 • oprava môže byť vykonaná v dlhšej lehote za predpokladu, že s tým kupujúci súhlasil, alebo
 • ak kupujúci nesúhlasí s vykonaním opravy v dlhšej lehote alebo sa k tomu kupujúci nevyjadrí, musí byť spotrebný tovar vymenený do ôsmich dní od neúspešného uplynutia tridsaťdňovej lehoty, alebo
 • ak kupujúci nesúhlasí s vykonaním opravy v dlhšej lehote alebo sa k tomu nevyjadril, ale výmena spotrebného tovaru tiež nie je možná, potom bude kúpna cena uvedená na faktúre alebo príjme spotrebného tovaru vrátená kupujúcemu do ôsmich dní od neúspešného uplynutia tridsaťdňovej lehoty.

Ak je spotrebný tovar vadný už po 4. krát, bude spotrebný tovar vymenený do ôsmich dní, alebo ak výmena spotrebného tovaru nie je možná, kúpna cena uvedená na faktúre alebo príjme spotrebného tovaru bude kupujúcemu vrátená do ôsmich dní.

Spotrebný tovar spadajúci do rozsahu povinnej záruky podľa nariadenia vlády 151/2003, ktorý je inštalovaný s pevným pripojením, ťažším ako 10 kg, alebo ktorý nemožno prepraviť ako príručnú batožinu vo verejnej doprave, musí byť opravený, s výnimkou vozidiel, v mieste ich prevádzky. Ak opravu nie je možné vykonať v mieste prevádzky, podnik alebo v prípade reklamácie uplatnenej priamo v opravárenskom servise opravárenský servis zabezpečí demontáž a montáž, ako aj dodanie a vrátenie spotrebného tovaru.

Výnimky zo záruky

Ustanovenia v tomto dokumente pod nadpisom "Pravidlá vybavovania záručných nárokov" sa nevzťahujú na elektrické bicykle, elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedy, autá, karavany, kempingové vozidlá s prívesom, prívesy a motorové člny. Aj v prípade týchto výrobkov je však predávajúci povinný snažiť sa vybaviť reklamáciu do 15 dní. Ak doba opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o predpokladanom trvaní opravy alebo výmeny.

Aký je vzťah medzi záručnými a inými záručnými právami?

Záručné práva existujú popri záručných právach (zodpovednosť za výrobok a implicitná záruka), avšak základný rozdiel medzi všeobecnými záručnými právami a zárukou spočíva v tom, že dôkazné bremeno je pre spotrebiteľa v prípade záruky priaznivejšie.

Dobrovoľný záručný záväzok predávajúceho počas povinnej záručnej doby nemusí obsahovať pre spotrebiteľa podmienky, ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodnejšie ako práva, ktoré poskytujú povinné záručné pravidlá. Potom je však možné určiť podmienky dobrovoľnej záruky, avšak záruka nemôže mať vplyv na spotrebiteľa ani v tomto prípade z toho vyplýva - vrátane existencie práv založených na záruke na príslušenstvo.

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

Nárok na výmenu do troch pracovných dní sa uplatňuje aj v prípade nákupu v internetových obchodoch. Nárok na výmenu do troch pracovných dní možno uplatniť vo vzťahu k novému spotrebnému tovaru podľa nariadenia vlády č. 151/2003. (IX. 22.) ktorý predpisuje, že ak osoba uplatní nárok na výmenu do troch pracovných dní, potom Predávajúci bude mať za to, že Výrobok bol chybný v čase jeho predaja a Produkt bezodkladne vymení.

V akých prípadoch bude predávajúci oslobodený od svojej záručnej povinnosti?

Predávajúci bude oslobodený od svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina následku nastala po plnení.

Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že môžete uplatniť záruku na príslušenstvo a nárok na záruku, ako aj záruku na výrobok a nárok na záruku súčasne, paralelne, z dôvodu tej istej chyby. Ak ste naopak raz úspešne uplatnili svoj nárok vyplývajúci z chybného plnenia v dôsledku konkrétnej chyby (napríklad spoločnosť výrobok vymenila), nemôžete si už uplatňovať nárok na tú istú chybu z iných právnych dôvodov.

Informácie o zodpovednosti za výrobok a implicitnej záruke s ohľadom na záruku zhody výrobkov v prípade, že kupujúci nie sú spotrebiteľmi

Všeobecné pravidlá implicitných záručných práv

Kupujúci, ktorý nie je kvalifikovaný ako spotrebiteľ, si môže podľa svojho výberu uplatniť nasledujúce implicitné nároky na záruku: Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ dodržanie záručného práva podľa vášho výberu nie je nemožné alebo by viedlo k neprimeraným nákladom na strane predávajúceho v porovnaní s alternatívnou nápravou. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o primerané zníženie protihodnoty, môžete chybu opraviť sami alebo si ju nechať opraviť na náklady predávajúceho, alebo v krajnom prípade môžete odstúpiť od zmluvy.

Máte nárok na zmenu, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo nevyhnutné konaním predajcu.

V prípade použitých výrobkov sa záručné a záručné práva odchyľujú od všeobecných pravidiel. Chybné plnenie sa môže vyskytnúť aj v prípade použitých výrobkov, ale zohľadnia sa okolnosti, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol očakávať výskyt určitých vád. Z dôvodu zastarávania sa výskyt určitých chýb stáva čoraz častejším a v dôsledku toho nemožno očakávať, že použitý výrobok môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený produkt. Kupujúci preto môže uplatniť svoje záručné práva len vo vzťahu k nedostatkom nad vady, ktoré vyplývajú z použitej povahy tovaru a ktoré vzniknú bez ohľadu na túto povahu. Ak je použitý výrobok chybný a kupujúci, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, dostal pri kúpe informácie o tejto chybe, poskytovateľ služby nebude za túto vadu zodpovedný. V prípade kupujúcich, ktorí nie sú kvalifikovaní ako spotrebitelia, je lehota na uplatnenie implicitných záručných nárokov 1 rok odo dňa plnenia (dodania).

Zodpovednosť za výrobok a záruka na výrobok

Práva týkajúce sa zodpovednosti za výrobok a práva vyplývajúce z povinnej záruky majú len kupujúci, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia. Ak Predávajúci poskytne dobrovoľnú záruku na Produkt, uvedie to osobitne v priebehu nákupu Produktu. Ak výrobca poskytne záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na kupujúcich, ktorí nie sú kvalifikovaní ako spotrebitelia, potom sa takéto tvrdenia môžu uplatniť priamo voči výrobcovi.

Cezhraničný predaj
 • Predávajúci nerozlišuje medzi kupujúcimi, ktorí nakupujú prostredníctvom webovej stránky na území Maďarska, a tými, ktorí nakupujú mimo územia Maďarska, ale na území Európskej únie. Ak nie je v týchto VOP stanovené inak, Predávajúci garantuje dodanie/vyzdvihnutie objednaného tovaru na území Maďarska a ostatných členských štátov Európskej únie.
 • Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na nákupy mimo územia Maďarska, pričom na účely tohto bodu sa pod pojmom „kupujúci“ rozumie spotrebiteľ, ktorý je občanom alebo obyvateľom členského štátu alebo spoločnosťou so sídlom v členskom štáte a nakupuje výrobky alebo využíva služby v rámci Európskej únie výlučne na konečnú spotrebu. „Spotrebiteľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá koná mimo svojej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti.
 • Hlavnými komunikačnými a nákupnými jazykmi sú maďarčina a angličtina. Predávajúci nie je povinný komunikovať s kupujúcim v štátnom jazyku kupujúceho, ale bude používať jazyk kupujúceho počas komunikácie vždy, keď to bude možné.
 • Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky, ako napríklad požiadavky na označovanie alebo špecifické požiadavky odvetvia, ktoré ukladá vnútroštátne právo členského štátu Kupujúceho vo vzťahu k príslušným Výrobkom, ani o týchto požiadavkách informovať Kupujúceho.
 • Pri nákupe od Predávajúceho sa platná sadzba DPH určí podľa aktuálnej sadzby DPH krajiny zodpovedajúcej fakturačnej adrese Kupujúceho.
 • Kupujúci môže uplatniť svoje opravné prostriedky v súlade s týmito VOP.
 • V prípade použitia elektronického platobného riešenia sa platba uskutoční v mene určenej predávajúcim.
 • Predávajúci môže zadržať dodanie Výrobku, kým sa uistí, že cena Výrobkov a poplatok za dodanie boli úplne a úspešne zaplatené použitím elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď je cena Výrobkov zaplatená bankovým prevodom a Kupujúci prevedie kúpnu cenu (poplatok za dodanie) v mene členského štátu Kupujúceho a Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny a poplatku za dodanie z dôvodu nákladov na konverziu a iných bankových provízií a nákladov). Ak cena výrobku nebola zaplatená v plnej výške, predávajúci môže požiadať kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.
 • S cieľom zabezpečiť dodanie Výrobku ponúka Predávajúci Kupujúcim, ktorí nie sú občanmi Maďarska, rovnaké možnosti dodania ako Kupujúcim z Maďarska. Ak má Kupujúci podľa VOP možnosť požiadať o dodanie Výrobku na území Maďarska alebo iného členského štátu EÚ, môžu si aj nemaďarskí Kupujúci vybrať akýkoľvek spôsob dodania uvedený vo VOP.
 • Ak si Kupujúci môže podľa VOP zvoliť možnosť vyzdvihnutia Výrobku, môžu si túto možnosť zvoliť aj nemaďarskí Kupujúci.
 • V opačnom prípade môže Kupujúci zorganizovať prepravu Výrobku na vlastné náklady. Maďarskí kupujúci nie sú oprávnení zvoliť si túto možnosť.
 • Predávajúci splní objednávku po zaplatení poplatku za doručenie a ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu poplatok za doručenie alebo ak Kupujúci nezorganizuje dopravu Výrobku v stanovenom termíne, Predávajúci odstúpi od zmluvy a vráti Kupujúcemu vopred zaplatenú kúpnu cenu.
Autorské práva

Podľa odseku 1 paragrafu 1 zákona LXXVI z roku 1999 o autorských právach (ďalej len „autorský zákon“) sa webová stránka považuje za autorsky chránený materiál, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. V súlade s odsekom (1) § 16 Autorského zákona je zakázané neoprávnené používanie grafických a softvérových riešení, počítačových programov Webovej stránky alebo používanie aplikácie, pomocou ktorej možno Webovú stránku alebo jej časť upraviť. Akýkoľvek materiál z webovej lokality a jej databázy je možné použiť, a to aj s písomným súhlasom nositeľa autorských práv, len s odkazom na webovú lokalitu a s uvedením zdroja. Držiteľom autorských práv je: Weisson Kft.

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 28. 5. 2024

Správca údajov

Názov: Weisson Kft.

Sídlo: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštová adresa, správa sťažností: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

E-mail: info@sportlampa.com

Webová stránka: https://sportlampa.sk

Poskytovateľ hostingových služieb

Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Opis činností spracovania údajov vykonaných v priebehu prevádzky internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o spracovaní údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (2016/679) (ďalej len: nariadenie alebo GDPR) a zákonom CXII z roku 2011 (ďalej: zákon o ochrane osobných údajov).

Informácie o používaní súborov cookie

Čo je súbor cookie?

Pri návšteve webovej stránky používa správca údajov súbory cookie. Cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktoré naša webová stránka odoslala do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromažďovať relevantné, štatistické informácie o našich návštevníkoch. Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné informácie a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivých používateľov, ale niektoré súbory cookie obsahujú jedinečný identifikátor, to znamená náhodne generovanú tajnú postupnosť čísel, ktorá bude uložená vo vašom zariadení, a preto zabezpečí vašu identifikáciu. Prevádzková doba každého súboru cookie je zahrnutá v príslušnom popise.

Právny rámec a právne základy súborov cookie:

Právnym základom spracúvania je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webovou stránkou:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie:

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, niektoré funkcie nebudete mať k dispozícii.

 • Súbory cookie nevyhnutne potrebné na prevádzku: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na používanie webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií stránky. V prípade nedostatku týchto súborov cookie nebudete mať k dispozícii niekoľko funkcií webovej stránky. Životnosť týchto súborov cookie je obmedzená výlučne na trvanie relácie.
 • Súbory cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu používateľa, jazyk prehliadača a menu platby. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.
 • Odporúčané produktové cookies: Zaznamenáva zoznam produktov, ktoré majú byť odporúčané, vo funkcii "Odporučiť priateľovi". Ich životnosť je 60 dní.
 • Mobilná verzia, dizajnové súbory cookie: Rozpozná zariadenie používané návštevníkom a prepne sa na úplné zobrazenie v mobile. Ich životnosť je 365 dní.
 • Súbory cookie akceptujúce súbory cookie: Po príchode na stránku súhlasíte s vyhlásením o ukladaní súborov cookie v príslušnom okne. Ich životnosť je 365 dní.
 • Ukončiť súbory cookie #2: Odhlási návštevníka po 90 dňoch podľa možnosti #2. Ich životnosť je 90 dní.
 • Backend identifier cookies: Identifikátor backendového servera, ktorý obsluhuje stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača. employee_login_last_email Ukladá e-mailovú adresu pri prihlásení, kým sa prehliadač nezatvorí.
 • Ealrm, ealem, ealpw: Zabezpečuje trvalé prihlásenie. Ich životnosť je 180 dní.
 • come_from: Vykoná presmerovanie prihlásenia. Ich životnosť je 10 minút.
 • mena: Ukladá menu kupujúceho. Ich životnosť je 30 dní.

Štatistické súbory cookie:

 • Súbory cookie služby Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách svojich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vytváranie správ o štatistických údajoch o používaní webovej stránky bez individuálnej identifikácie návštevníkov pre spoločnosť Google. Služba Google Analytics používa predovšetkým súbory cookie "__ga". Okrem vykazovania štatistických údajov týkajúcich sa používania webových stránok môže byť služba Google Analytics spolu s vyššie opísanými reklamnými súbormi cookie použitá aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch Google (napr. vo Vyhľadávaní Google) a na webe.
 • Súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o spôsobe, akým používateľ používa webovú stránku, napríklad ktoré stránky používateľ navštevuje najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostáva z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie identifikujúce návštevníka, to znamená, že pracujú s úplne všeobecnými, anonymnými informáciami. Údaje získané z týchto informácií používajú na zlepšenie výkonnosti webovej stránky. Životnosť týchto súborov cookie je obmedzená výlučne na trvanie relácie.
 • Referenčné súbory cookie: Zaznamenávajú externé webové stránky, z ktorých návštevník prišiel na stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.
 • Naposledy zobrazené súbory cookie produktu: Zaznamenáva produkt, ktorý si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.
 • Naposledy zobrazené súbory cookie kategórie: Zaznamenáva naposledy zobrazenú kategóriu. Ich životnosť je 60 dní.
 • Súbory cookie košíka: Zaznamenávajú produkty pridané do košíka. Ich životnosť je 365 dní.
 • Inteligentné súbory cookie ponuky: Zaznamenávajú podmienky zobrazovania inteligentných ponúk (napr. či návštevník už bol na stránke, či má objednávku). Ich životnosť je 30 dní.

Marketingové súbory cookie:

 • Súbory cookie služby Google Adwords: Keď niekto navštívi našu webovú stránku, identifikátor súboru cookie návštevníka sa pridá do remarketingového zoznamu. Spoločnosť Google používa súbory cookie – napr. súbory cookie NID a SID – v službách spoločnosti Google, napríklad na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo vyhľadávaní Google. Spoločnosť Google používa tieto súbory cookie napríklad na zapamätanie vašich predchádzajúcich vyhľadávaní, interakcií s reklamami určitých inzerentov alebo výsledkov vyhľadávania alebo návštev webových stránok inzerentov. Sledovanie konverzií v službe AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja a iných konverzií vyplývajúcich z reklamy sa súbory cookie ukladajú do počítača používateľa, keď používateľ klikne na reklamu. Niektoré bežné spôsoby používania súborov cookie sú: výber reklám na základe toho, čo je relevantné pre daného používateľa, zlepšenie prehľadov výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré používateľ už videl.
 • Remarketingové súbory cookie: Tieto súbory cookie sa môžu zobrazovať predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom, keď prehliadajú iné webové stránky v reklamnej sieti Google alebo vyhľadávajú výrazy súvisiace s jej produktmi alebo službami.
 • predictionio: Súbor cookie na identifikáciu používateľa na odporúčanie prispôsobených reklám. Ich životnosť je 3 mesiace.
 • Facebook pixel (Facebook cookies): Facebook pixel je kód, ktorý umožňuje pripraviť na webovej stránke správu o konverziách, zostaviť cieľové skupiny a získať podrobnú analýzu o používaní webovej stránky návštevníkmi. Facebook pixel umožňuje zobrazovanie personalizovaných reklám pre návštevníkov stránky na platforme Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ďalšie informácie o vymazaní súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Okraj: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy

Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy sa môže vyskytnúť niekoľko prípadov spracovania údajov. Týmto vás informujeme, že spracovanie údajov súvisiace so správou sťažností a správou súvisiacou so záručnými právami sa uskutoční iba vtedy, ak uplatníte jedno z uvedených práv. Ak nenakupujete prostredníctvom internetového obchodu, ale prídete len ako návštevník, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o spracovaní údajov na marketingové účely, ak nám dáte súhlas na marketingové účely. Činnosti spracovania údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy podrobne sú:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára alebo telefonicky s otázkou na produkt. Predchádzajúci kontakt nie je potrebný, môžete si kedykoľvek objednať z internetového obchodu v prípade jeho nedostatku.

Spracované údaje

Údaje, ktoré ste nám poskytli pri kontakte s nami.

Doba spracovania údajov

Údaje spracovávame po dobu 5 rokov v súlade s občianskoprávnou premlčacou lehotou.

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov kontaktovaním nás. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov poskytnutých pri registrácii môže správca údajov poskytovať pohodlnejšie služby (napr. dotknutá osoba nebude musieť poskytovať svoje údaje pri každom nákupe na stránke). Registrácia nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy

Spracované údaje

Počas spracovania údajov správca spracúva vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpených produktov a dátum nákupu.

Doba spracovania údajov

Až do odvolania súhlasu.

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov registráciou. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie objednávky

Činnosti spracovania údajov v priebehu správy objednávok potrebné na účely plnenia zmluvy.

Spracované údaje

Počas spracovania údajov správca údajov spracováva vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpených produktov, číslo objednávky a dátum nákupu. Ak zadáte objednávku v internetovom obchode, spracovanie údajov a poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba spracovania údajov

Údaje spracovávame po dobu 5 rokov v súlade s občianskoprávnou premlčacou lehotou.

Právny základ pre spracovanie údajov

Plnenie zmluvy. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Vystavenie faktúry

Spracovanie údajov sa vykonáva za účelom vystavenia faktúry v súlade so zákonom a splnenia povinnosti uchovania účtovného dokladu. Podľa § 169 ods. 1 až 2 zákona o účtovníctve musia hospodárske subjekty uchovávať účtovné doklady, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú účtovné záznamy.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov

Podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve musia byť vystavené faktúry uchované po dobu 8 rokov od vystavenia.

Právny základ pre spracovanie údajov

Podľa § 159 ods. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty je vystavenie faktúry povinné a podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve sa vystavené faktúry musia uchovávať 8 rokov. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Spracovanie údajov súvisiacich s dodaním produktu

Spracovanie údajov sa vykonáva za účelom dodania objednaného produktu.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov

Spracovanie údajov sa vykonáva za účelom dodania objednaného produktu.

Právny základ pre spracovanie údajov

Plnenie zmluvy. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Príjemcovia a spracovatelia údajov pre dodanie tovaru

Meno príjemcu: (Packeta) Zásilkovna s.r.o.

Sídlo príjemcu: t Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9

E-mailová adresa príjemcu: privacy@zasilkovna.cz

Webová stránka príjemcu: https://www.packeta.com/global

Správa záručných a záručných reklamácií

Pokiaľ ide o záručné a záručné práva, musíme postupovať podľa vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národného hospodárstva, ktorý určuje spôsob správy takýchto pohľadávok.

Spracované údaje

Pokiaľ ide o záručné a záručné práva, musíme postupovať podľa vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národného hospodárstva.

V zmysle vyhlášky musíme zaznamenať záručný alebo záručný nárok, o ktorom sme boli informovaní, v ktorom zaznamenávame:

 1. vaše meno, adresu a vyhlásenie, že súhlasíte so spracovaním vašich údajov uvedených v zázname podľa vyhlášky,
 2. názov a kúpna cena hmotného predmetu predávaného na základe zmluvy uzatvorenej medzi nami,
 3. dátum plnenia zmluvy,
 4. dátum nahlásenia chyby,
 5. opis chyby,
 6. právo, ktoré chcete uplatniť na základe svojho záručného alebo záručného práva, a
 7. spôsob vybavenia záručnej alebo záručnej reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia práva, ktoré sa má uplatniť na základe reklamácie.

Ak od vás prevezmeme zakúpený produkt, musíme vydať potvrdenie o prijatí, ktoré musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. vaše meno a adresu,
 2. údaje potrebné na identifikáciu objektu,
 3. dátum prevzatia predmetu a
 4. Dátum, kedy môžete prijať opravený objekt.

Doba spracovania údajov

Podnik je povinný uchovávať záznam o uplatnenom nároku spotrebiteľa na záruku alebo záruku po dobu troch rokov od vyhotovenia záznamu a predložiť ho na požiadanie kontrolného orgánu v tejto súvislosti.

Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je dodržiavanie základných povinností stanovených vyhláškou 19/2014 (IV. 29.) ministra národného hospodárstva [odsek 1 oddiel 4 a odsek 1 oddiel 6] [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Vybavovanie iných sťažností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa

Spracovanie údajov sa bude vykonávať na účely vybavovania sťažností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, spracovanie údajov a poskytnutie údajov bude nevyhnutné.

Spracované údaje

Meno kupujúceho, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah reklamácie.

Doba spracovania údajov

Sťažnosti spotrebiteľov sa uchovávajú 3 roky na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.

Právny základ pre spracovanie údajov

Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť, či nám chcete podať sťažnosť, ale ak tak urobíte, sme povinní uchovávať vašu sťažnosť po dobu 3 rokov podľa odseku (7) oddielu 17/A zákona CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa [spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Údaje spracúvané v súvislosti s overiteľnosťou súhlasu

Pri registrácii, objednávke alebo prihlásení sa na odber bulletinu IT systém ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom na dôkazné účely.

Spracované údaje

Dátum súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

Doba spracovania údajov

Z dôvodu dodržiavania zákonných ustanovení musí byť súhlas neskôr overiteľný, preto sa údaje uchovávajú počas premlčacej doby nasledujúcej po ukončení spracovania údajov.

Právny základ pre spracovanie údajov

Táto povinnosť je stanovená v článku 7 ods. 1 nariadenia [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia]

Spracovanie údajov na marketingové účely

Spracovanie údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely zasielania informačných bulletinov.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov

Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov prihlásením sa na odber bulletinu. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie údajov súvisiace so zasielaním a zobrazovaním personalizovaných reklám

Spracovanie údajov sa vykonáva na účely zasielania obsahu reklamy v súlade s rozsahom záujmu dotknutej osoby.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov

Až do odvolania súhlasu.

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný, samostatný súhlas udelený správcovi údajov pri zhromažďovaní údajov. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Remarketing

Spracovanie údajov sa vykonáva ako remarketingová aktivita umožnená súbormi cookie.

Spracované údaje

Údaje spracovávané súbormi cookie, ktoré sú definované v oznámení o súboroch cookie.

Doba spracovania údajov

Doba uloženia údajov daným súborom cookie. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu:

Všeobecné informácie o súboroch cookie spoločnosti Google:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informácie o službe Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informácie o Facebooku:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov používaním webovej stránky. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Lotérie

Spracovanie údajov sa vykonáva za účelom uskutočnenia lotérie.

Spracované údaje

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Doba spracovania údajov

Údaje budú vymazané po ukončení žrebovania, s výnimkou údajov výhercov, ktoré je správca údajov povinný uchovávať po dobu 8 rokov podľa zákona o účtovníctve.

Právny základ pre spracovanie údajov

Váš dobrovoľný súhlas udelený správcovi údajov používaním webovej stránky. [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

*Automatizované rozhodovanie*

Účelom automatizovaného rozhodovania je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, výsledok automatizovaného rozhodovania bude kontrolovaný pracovníkmi Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o ľudský zásah v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním, vyjadriť svoje stanovisko a podať námietku proti rozhodnutiu.

 Prevádzkovateľ uplatňuje automatizované rozhodovanie v nasledujúcich prípadoch:

Pravidelná zákaznícka zľava - aplikovaná logika: - dôsledky týkajúce sa dotknutých osôb: Kód kupónu

- aplikovaná logika: - dôsledky týkajúce sa dotknutých osôb: Kalkulačka poplatkov za doručenie na základe hmotnosti

- aplikovaná logika: - dôsledky týkajúce sa dotknutých osôb: Kalkulačka poplatkov za doručenie založená na hodnote

- aplikovaná logika: - dôsledky týkajúce sa dotknutých osôb:

Ďalšie činnosti spracovania údajov Ak má správca v úmysle vykonať akékoľvek ďalšie činnosti spracovania údajov, poskytne vopred informácie o skutočných okolnostiach spracovania údajov (právny základ a právny základ spracovania údajov, rozsah spracovaných údajov, doba spracovania údajov).

Príjemcovia osobných údajov

Činnosti spracovateľov údajov pri uchovávaní osobných údajov

Názov spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

E-mail spracovateľa údajov: unas@unas.hu

Sídlo spracovateľa údajov: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

Spracovateľ údajov vykonáva uchovávanie osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ údajov nemá právo na prístup k osobným údajom.

Činnosti spracovateľov údajov súvisiace so zasielaním informačných bulletinov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: The Rocket Science Group LLC.

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej systém newsletter: privacy@mailchimp.com

Webová stránka spoločnosti, ktorá prevádzkuje systém newsletterov: mailchimp.com

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní informačných bulletinov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. V priebehu tejto účasti spracovateľ údajov spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie informačných bulletinov.

Činnosti spracovateľov údajov súvisiace s fakturáciou

Názov spracovateľa údajov: KBOSS.hu Kft.

Sídlo spracovateľa údajov: 1031 Budapešť, Záhony utca 7.

Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.szamlazz.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zaznamenávaní účtovných dokladov na základe písomne uzatvorenej zmluvy so správcom údajov. V rámci tejto účasti spracovateľ údajov spracúva meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na evidenciu po dobu v súlade s odsekom 2 § 169 zákona o účtovníctve a okamžite ich potom vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s online platbou

Názov prevádzkovateľa: Teya Solutions Ltd.

Sídlo prevádzkovateľa: Third Floor, 20 Old Bailey, Londýn, EC4M 7AN, Spojené kráľovstvo

Webová stránka prevádzkovateľa: https://www.teya.com/

Poskytovateľ online platobných služieb sa podieľa na realizácii online platieb na základe písomne uzatvorenej zmluvy so správcom údajov, na účely ktorej sa v priebehu nákupného procesu uskutočňuje prenos údajov smerom k poskytovateľovi online platobných služieb. V rámci tejto účasti poskytovateľ online platobných služieb spracúva fakturačné meno a adresu dotknutej osoby, ako aj číslo a dátum objednávky podľa svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov. Účel prenosu údajov: poskytnúť poskytovateľovi online platobných služieb údaje o transakciách potrebné na platobnú operáciu iniciovanú u poskytovateľa online platobných služieb a súvisiace s nákupom.

Právny základ: plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a správcom údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany kupujúceho a pre ktorú sa v prípade online platby vyžaduje prenos údajov podľa tohto odseku.

ČINNOSTI SPRACOVATEĽOV ÚDAJOV SÚVISIACE SO SLUŽBOU PLNENIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Názov spracovateľa údajov: Whitefish Logisztika Kft.

Sídlo spracovateľa údajov: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 4.

Účel spracovania osobných údajov spracovateľom údajov: správa objednávok, balenie produktov, odovzdanie balíkov poskytovateľovi služby, ktorý vykonáva dodávku, správa vrátených produktov, vystavenie faktúr v mene správcu údajov. Okrem toho spracovateľ údajov umožňuje správcovi údajov zaregistrovať vyššie uvedené údaje v systéme Webshippy bez časového obmedzenia.

Kategórie spracúvaných údajov:

Zákaznícke údaje potrebné na fakturáciu a doručenie: meno adresáta (kupujúceho), dodacia adresa, fakturačná adresa (ak faktúru vystavuje spracovateľ údajov v mene prevádzkovateľa), telefónne číslo, e-mailová adresa, Údaje o nákupe: dátum, cena zakúpeného produktu, vlastnosti produktu, spôsob a stav dodania, spôsob a stav platby, suma, ID objednávky,  Dodacie údaje a poznámky.

Doba spracúvania osobných údajov

Správca údajov dáva pokyn spracovateľovi údajov, aby uchovával spracované údaje po dobu 1 roka od splnenia objednávky v systéme Whitefish. Systém Whitefish umožňuje správcovi údajov zaregistrovať údaje aj po uplynutí 1-ročnej doby uchovávania, pokiaľ ide o objednávky, ktoré sú splnené prostredníctvom systému Whitefish. Prevádzkovateľ je schopný vymazať údaje z registra kedykoľvek po uplynutí 1-ročnej doby uchovávania, čím systém Whitefish umožňuje správcovi dodržať lehoty spracovania údajov stanovené samotným správcom údajov.

Vaše práva v priebehu spracovania údajov

Počas doby spracovania údajov máte podľa ustanovení nariadenia nasledujúce práva:

 • Právo na odvolanie súhlasu
 • prístup k osobným údajom a informáciám súvisiacim so spracúvaním údajov
 • Právo na opravu
 • obmedzenie spracovania údajov,
 • Právo na vymazanie
 • Právo namietať
 • právo na prenosnosť údajov.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, bude to zahŕňať vašu identifikáciu a prevádzkovateľ s vami musí nevyhnutne komunikovať. Preto bude na účely identifikácie potrebné poskytnúť osobné údaje (ale iba vaše údaje, ktoré už prevádzkovateľ údajov spracoval, môžu slúžiť ako základ identifikácie) a vaše sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov budú k dispozícii na vašom e-mailovom účte v lehote uvedenej v tomto oznámení o ochrane osobných údajov týkajúcich sa sťažností. Ak ste boli naším zákazníkom a chcete sa identifikovať za účelom vybavovania sťažností alebo procesu riadenia záruk, zadajte tiež ID svojej objednávky pre identifikáciu. Týmto spôsobom vás môžeme identifikovať ako nášho zákazníka. Správca údajov odpovie na sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov najneskôr do 30 dní.

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov, v takom prípade budú poskytnuté údaje z nášho systému vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola splnená, odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudeme môcť dokončiť doručenie vašej objednávky. Okrem toho, ak už bol nákup dokončený, na základe účtovných predpisov nemôžeme z našich systémov vymazať dátum súvisiaci s fakturáciou a ak nám neuhradíte zvyšnú sumu, môžeme vaše údaje spracovať aj v prípade odvolania vášho súhlasu na základe oprávneného záujmu na vymáhaní pohľadávok.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte právo:

 • získať prístup k spracúvaným osobným údajom a
 • a prijímať od prevádzkovateľa informácie o:
  • účely spracovania údajov;
  • kategórie spracúvaných osobných údajov;
  • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;
  • predpokladané obdobie spracovania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;
  • existencia vášho práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo namietať proti takémuto spracovaniu;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

Účelom výkonu týchto práv môže byť stanovenie a overenie zákonnosti spracovania údajov, preto v prípade viacnásobných žiadostí o informácie môže správca údajov účtovať spravodlivý poplatok výmenou za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje prevádzkovateľ zaslaním spracúvaných osobných údajov a informácií e-mailom po vašej identifikácii. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám o spracovaní údajov.

Právo na opravu

Máte právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, od prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • napadnete presnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho správcovi overiť správnosť osobných údajov, a ak je možné presné údaje okamžite zistiť, nedôjde k žiadnemu obmedzeniu;
 • spracovanie údajov je nezákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú potrebné na prípadné uplatnenie nároku) a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu údajov, ale oprávnený záujem správcu údajov môže slúžiť aj ako dôvod, spracovanie údajov sa musí obmedziť, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu údajov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi správcu údajov legitímne dôvody, na ktoré ste poukázali.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia spracúvania (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo na vymazanie – právo byť zabudnutý

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracoval;
 • odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;
 • namietate voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody (t. j. oprávnený záujem) na spracúvanie,
 • osobné údaje boli prevádzkovateľom spracované nezákonne, ak to bolo zistené na základe sťažnosti,
 • osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ na základe akéhokoľvek zákonného dôvodu zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje z ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, o ktorých vymazanie ste požiadali týchto prevádzkovateľov, o vymazanie akýchkoľvek odkazov na:  alebo kópia alebo replikácia týchto osobných údajov.

Vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • za uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií;
 • alebo splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (spracovanie údajov v rámci fakturácie je jedným z týchto prípadov, keďže uchovávanie faktúry je predpísané zákonom), alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (napr. ak má správca údajov voči vám akékoľvek nároky, ktoré ešte neboli splnené, alebo prebieha proces vybavovania sťažností).

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takéto účely nebudú spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Ak sa spracovanie údajov vykonáva automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o údaje, ktoré ste poskytli správcovi údajov, ktoré vám prevádzkovateľ zašle vo formáte xml, JSON alebo csv, ktorý máte k dispozícii, a  ak je to technicky možné, môžete požiadať správcu údajov, aby postúpil údaje v tomto formulári inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilínu) a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V týchto prípadoch prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, prinajmenšom práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, na vyjadrenie svojho stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:

 • je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
 • je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa stanovujú aj vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; alebo
 • je založená na vašom výslovnom súhlase.

Podávanie správ do registračného systému ochrany údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov musí prevádzkovateľ nahlásiť svoje určité činnosti spracovania údajov do registračného systému ochrany údajov. Táto oznamovacia povinnosť bola ukončená 25. mája 2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Správca údajov vyhlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením v dôsledku zmien v použitej technológii.

Správca údajov urobí všetko v rámci svojich organizačných a technických možností, aby zabezpečil, že jeho spracovatelia údajov tiež prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi.

Opravné prostriedky

Ak podľa vášho názoru správca údajov porušil zákonné ustanovenie týkajúce sa spracovania údajov alebo nesplnil žiadnu z vašich požiadaviek, potom s cieľom ukončiť údajné nezákonné spracovanie údajov môžete začať vyšetrovací postup maďarského národného orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií (poštová adresa: H-1363 Budapešť, Pf. 9.,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Radi by sme vás tiež informovali, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o spracovaní údajov alebo ak správca údajov nesplnil niektorú z vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu proti správcovi údajov na súde.

Zmena zásad ochrany osobných údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ spracovania údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti zmeny súhlasíte so zmeneným a doplneným oznámením o ochrane osobných údajov.

Ak chce správca údajov vykonať ďalšie spracovanie údajov vo vzťahu k zhromaždeným údajom na iný účel, ako je účel ich zhromažďovania, bude vás informovať pred začatím akéhokoľvek ďalšieho spracovania údajov o účele spracovania údajov a o nasledujúcich informáciách:

 • predpokladané obdobie spracovania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;
 • existencia vášho práva požadovať od prevádzkovateľa prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo namietať proti takémuto spracovaniu v prípade spracovania údajov na základe oprávneného záujmu, alebo požadovať zabezpečenie prenosnosti údajov v prípade spracovania údajov na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu;
 • v prípade spracovania údajov na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • či je poskytnutie osobných údajov založené na právnych predpisoch alebo zmluvnom záväzku alebo je predpokladom uzavretia zmluvy, ako aj to, či ste povinný poskytnúť osobné údaje a aké možné následky môže mať neposkytnutie údajov;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre vás.

Spracovanie údajov sa môže začať až potom a v prípade spracovania údajov na základe súhlasu sa okrem poskytnutia vyššie uvedených informácií bude vyžadovať aj váš súhlas so spracovaním údajov.