Záruka

Meno a adresa distribútora: Weisson Kft. Maďarsko, 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Názov, typ, číslo položky, výrobný číslo (ak existuje), dátum nákupu a dátum prijatia produktu (dátum prijatia je dátum splatnosti na faktúre), ako aj kúpna cena, sa nachádzajú v obsahových prvkoch vydanej faktúry.

Spotrebiteľ (fyzická osoba) môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z nákupu produktu podľa maďarského Občianskeho zákonníka nasledovne:

Záručné práva môžu byť uplatnené v rámci platnej záručnej doby od dátumu nákupu (alebo od dátumu prijatia v prípade zmluvy uzavretej na diaľku). Dĺžka záruky podľa vládneho nariadenia 151/2003 (IX. 22.):

 • Pre predajnú cenu najmenej 10 000 HUF, ale nepresahujúcu 250 000 HUF: dva roky.
 • Pre predajnú cenu presahujúcu 250 000 HUF: tri roky.

Okrem produktov pokrytých povinnou zárukou, Weisson Kft. ponúka 6-mesačnú záruku na všetky batérie a príslušenstvo k baterkám zakúpené za menej ako 10 000 HUF a 1-ročnú záruku na všetky baterky zakúpené za menej ako 10 000 HUF.

Poznámka: Ceny sú uvedené v maďarských forintoch (HUF) vo vládnom nariadení. Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam, uvádzame tieto sumy aj v maďarských forintoch v tomto popise. Záručnú dobu pre produkt, za ktorý ste zaplatili v eurách (EUR), môžete skontrolovať na základe aktuálneho výmenného kurzu. Aktuálny výmenný kurz si môžete pozrieť tu: https://www.mnb.hu/arfolyamok

Záručné práva môžu byť uplatnené aj predložením faktúry potvrdzujúcej zaplatenie kúpnej ceny produktu.

 • Spotrebiteľ môže uplatniť svoje záručné nároky vrátením produktu spoločnosti Weisson Kft. 2241 Sülysáp, Tápió u. 3. (kuriérom).
 • Pri uplatňovaní záručného práva si spotrebiteľ môže vybrať:
   * Opravu alebo výmenu, okrem prípadov, keď je splnenie zvoleného záručného nároku nemožné alebo by to viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom v porovnaní s iným záručným nárokom. V tomto prípade je potrebné zohľadniť hodnotu služby v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a nepríjemnosť spôsobenú spotrebiteľovi.
   * Spotrebiteľ môže tiež požiadať o primerané zníženie kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak povinná strana neprevzala opravu alebo výmenu, nemôže túto povinnosť splniť v primeranom čase, alebo ak záujem spotrebiteľa na oprave alebo výmene zanikol.
 • Odstúpenie nie je možné kvôli malej vade. Spotrebiteľ môže prejsť z jedného záručného práva na iné. Náklady na prechod znáša povinná strana, pokiaľ nebol prechod oprávnený povinnou stranou alebo inak oprávnený.
 • V prípade opravy produktu sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ nemohol produkt riadne používať kvôli vade, počnúc dňom, keď bol produkt odovzdaný na opravu. Náklady spojené s uplatňovaním záručných práv znáša povinná strana, ale nesmú viesť k neprimeraným dodatočným nákladom.
 • Spotrebiteľ má nárok požiadať o okamžitú výmenu produktu, ak zlyhá do 3 pracovných dní od dátumu nákupu.
 • Pri uplatňovaní záručného práva musí povinná strana usilovať o dokončenie opravy alebo výmeny do 15 dní. Ak doba opravy alebo výmeny presiahne 15 dní, spoločnosť musí informovať spotrebiteľa o očakávanej dĺžke. Oprava alebo výmena musí byť dokončená v primeranom čase, s prihliadnutím na vlastnosti produktu a účel očakávaný spotrebiteľom, pri rešpektovaní záujmov spotrebiteľa.
 • Ak sa počas záručnej doby zistí, že produkt nie je opraviteľný a spotrebiteľ nedal iné pokyny, Weisson Kft. je povinná vymeniť produkt do 8 dní. Ak výmena nie je možná, Weisson Kft. musí vrátiť kúpnu cenu do 8 dní.
 • Ak produkt nie je opravený do 30 dní od dátumu, kedy bol produkt poslaný spoločnosti Weisson Kft. na opravu, Weisson Kft. musí produkt vymeniť do 8 dní po neúspešnom 30-dňovom období opravy. Ak výmena nie je možná, Weisson Kft. musí vrátiť kúpnu cenu do 8 dní po neúspešnom 30-dňovom období opravy.
 • Počas opravy môžu byť v produkte inštalované len nové časti.
 • Premlčacia doba nezahŕňa čas, počas ktorého spotrebiteľ nemôže produkt riadne používať kvôli vade. Premlčacia doba na uplatnenie záručného nároku začína nanovo pre časť produktu ovplyvnenú výmenou alebo opravou.
 • Táto povinná a dobrovoľná záruka neovplyvňuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona (najmä práva na záručnú a skrytú záruku).
 • Ak povinná strana nevyrieši záručnú sťažnosť spotrebiteľa alebo ju vyrieši nesprávne, spotrebiteľ má právo začať konanie pred zmierovacím orgánom, ktorý pôsobí popri krajských (hlavných) obchodných a priemyselných komorách.
 • Weisson Kft. môže spotrebiteľovi vydať záručný list aj elektronicky, najneskôr do dňa nasledujúceho po dodaní alebo inštalácii produktu.
 • Povinná strana môže odmietnuť záručný nárok, ak sa preukáže niektorý z nasledujúcich dôvodov:
  * Vada produktu je spôsobená nesprávnym používaním, ako je ignorovanie pokynov v návode na použitie alebo popise produktu, nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnou prepravou. Pre batérie je záruka platná len vtedy, ak ochranný kryt batérie nebol odstránený.
  * Produkt bol nesprávne nainštalovaný/zložený.
  * Vada bola spôsobená prepätím, sieťovou chybou alebo živelnou škodou.
  * Vada bola známa pri nákupe.
  * Vada nahlásená spotrebiteľom nie je zistiteľná.
  * Vada bola spôsobená živelnou škodou alebo vyššou mocou.

Pre ďalšie informácie o záruke, garancii a zodpovednosti, prosím, odkazujte na VOP (Všeobecné obchodné podmienky).