Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Preambula a odtlačok: Údaje poskytovateľa služieb (Predajca, Obchod)

Vitajte na našej webovej stránke. Ďakujeme, že ste si nás vybrali pre svoj nákup. Vašu dôveru si veľmi vážime.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, konkrétnych produktov, procesu nákupu alebo ak chcete s nami prediskutovať svoje individuálne potreby, obráťte sa na našich pracovníkov na nižšie uvedených kontaktných údajoch!

 

Názov spoločnosti: Weisson Kft.

Sídlo: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Korešpondenčná adresa: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Registrujúci orgán: Budapest Környéki Törvényszék

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-193431

Daňové číslo: 14585445-2-13, číslo DPH EÚ: HU145885445

Zastúpená: Rozina Rita Székely

Telefónne číslo: +36204603647

E-mail: info@sportlampa.com

Webová stránka: http://sportlampa.sk

Číslo bankového účtu: 11600006-00000000-32039933 (pre platby v HUF)

Číslo IBAN: BE85967165874006 (pre platby v EUR)

 

Údaje poskytovateľa hostingových služieb

 

Názov spoločnosti: UNAS Online Kft.

Sídlo: Maďarsko 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktné údaje: unas@unas.hu

Webová stránka: unas.hu

Rozsah pôsobnosti a prijatie VOP, príslušné právne ustanovenia

Rozsah uplatňovania a prijatie VOP

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami je okrem ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov určený týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). V súlade s tým tieto VOP upravujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzavretia zmluvy, podmienky plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sú uvedené v dodatočných informáciách dostupných na webovej stránke.
Pred zadaním objednávky ste povinní oboznámiť sa s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk a forma zmluvy

Jazykom zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP je slovenčina.

Zmluvy uzatvorené podľa týchto VOP sa nepovažujú za písomné zmluvy a predávajúci ich neuchováva.

Príslušné zákony

Táto zmluva (VOP) sa riadi maďarskými zákonmi a predpismi v súlade so smernicami EÚ, okrem iného:

 • Zákon CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
 • Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku Maďarska
 • Vládne nariadenie 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na tovar dlhodobej spotreby
 • Vládne nariadenie 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami
 • Vyhláška 19/2014. (IV.29.) ministra národného hospodárstva o procesných pravidlách správy záručných a garančných nárokov týkajúcich sa tovaru dlhodobej spotreby predávaného na základe zmlúv medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve
 • Zákon CXII z roku 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta usadenia zákazníkov v rámci vnútorného trhu a o zmene nariadení 2006/2004/ES a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES
 • NARIADENIE PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Nariadenie vlády 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlách zmlúv o kúpe tovaru, poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľmi a spoločnosťami

Doložka o oddeliteľnosti, kódex správania

Ak je niektorá časť VOP právne neúplná alebo neplatná, ostatné časti zmluvy zostávajú napriek tomu platné a namiesto neplatnej alebo chybnej časti sa uplatňujú príslušné právne predpisy.
Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania v súlade so zákonom zakazujúcim nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom.

Ceny a fakturácia

Ceny

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Sadzba DPH na Slovensku: 20 %.

Predávajúci môže z času na čas meniť ceny z obchodných dôvodov. Takéto zmeny cien sa nevzťahujú na zmluvy, ktoré už boli uzatvorené. Ak predávajúci uviedol nesprávnu cenu a bola prijatá objednávka na predmetný produkt, ale zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, bude predávajúci postupovať podľa časti „Postup v prípade nesprávnej ceny“.


Postup v prípade nesprávnej ceny

Za zjavne nesprávnu cenu sa považuje:

 • Cena 0 EUR,
 • Cena znížená o zľavu, ak je zľava uvedená nesprávne (napr. produkt s cenou 100 EUR, na ktorý je poskytnutá zľava 20 %, je uvedený ako cena 30 EUR).

Ak je cena uvedená nesprávne, Predávajúci ponúka možnosť zakúpenia predmetného Tovaru za skutočnú cenu a Kupujúci sa s prihliadnutím na túto informáciu môže rozhodnúť, či si predmetný Tovar za skutočnú cenu objedná, alebo objednávku zruší bez toho, aby má to nepriaznivé právne následky.

Elektronická fakturácia

Naša spoločnosť uplatňuje elektronickú fakturáciu v súlade s § 175 zákona CXXVII z roku 2007. (Maďarsko) Prijatím týchto obchodných podmienok súhlasíte s používaním elektronickej fakturácie.

Správa sťažností a právne prostriedky nápravy

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo podať sťažnosť na konanie, činnosť alebo opomenutie predávajúceho prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov a spôsobov:


• Písomne ​​prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky: https://www.sportlampa.sk/
• Písomne ​​na e-mailovú adresu: info@sportlampa.com
• Písomne ​​poštou: Maďarsko, 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.
• Osobne ústne na telefónnom čísle: +36204603647


Spotrebiteľ môže spoločnosti ústne alebo písomne ​​vyjadriť svoje znepokojenie nad konaním, činnosťou alebo opomenutím spoločnosti alebo akejkoľvek osoby konajúcej v mene spoločnosti alebo v jej záujme a priamo súvisiacej s distribúciou alebo predajom tovaru spotrebiteľom. .
Spoločnosť je povinná ústne sťažnosti urýchlene prešetriť a v prípade potreby vykonať nápravu. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné, spoločnosť je povinná reklamáciu a jej odpoveď na ňu bezodkladne zaevidovať. V prípade ústnej reklamácie podanej osobne musí spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi jej kópiu na mieste. Na reklamácie podané telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou musí podnikateľ zaslať spotrebiteľovi vecnú odpoveď do 30 dní spolu s vysvetlením v súlade s požiadavkami na odpoveď na písomnú reklamáciu. V opačnom prípade musí Spoločnosť odpovedať na písomné sťažnosti nasledovne.
Spoločnosť musí, ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, poskytnúť vecnú a overiteľnú odpoveď a prijať primerané opatrenia, aby o tom spotrebiteľa informovala do tridsiatich dní od doručenia písomnej reklamácie. V prípade zamietnutia reklamácie musí spoločnosť písomne ​​informovať spotrebiteľa prostredníctvom úradu alebo orgánu alternatívneho riešenia sporov, ktorý môže podľa charakteru reklamácie začať postup. Tieto informácie musia obsahovať aj adresu sídla, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu alebo orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa miesta bydliska alebo bydliska spotrebiteľa. V informácii musí byť uvedené aj to, či spoločnosť urobila všeobecné vyhlásenie o podaní na rozhodnutie orgánu alternatívneho riešenia sporov.
Ak nedôjde k vyriešeniu spotrebiteľského sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri rokovaní, má spotrebiteľ k dispozícii tieto opravné prostriedky:

 

Postupy ochrany spotrebiteľa

Sťažnosti je možné podávať orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ zistí porušenie práv spotrebiteľa, má právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa, ktorý je príslušný podľa miesta jeho bydliska. Po preskúmaní sťažnosti orgán rozhodne, či vykoná postup ochrany spotrebiteľa. Primárne úlohy ochrany spotrebiteľa vykonávajú štátne a okresné vlády zodpovedné podľa miesta bydliska spotrebiteľa. V Maďarsku tieto úlohy vykonávajú štátne a okresné vlády a zoznam týchto orgánov nájdete tu: https://kormanyhivatalok.hu/


Vo vašej krajine sa môžete obrátiť na nasledujúci orgán na ochranu spotrebiteľa:

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Adresa: Prievozská 32, SK-827 99 Bratislava 27 
Webstránka: https://www.soi.sk/

 

Konanie pred rozhodcovským senátom


Ak zamietneme vašu sťažnosť spotrebiteľa, máte právo obrátiť sa na príslušný orgán v mieste vášho bydliska alebo na rozhodcovský súd, ktorý ste uviedli v žiadosti. Predpokladom na začatie konania s rozhodcovským senátom je, aby sa spotrebiteľ pokúsil vyriešiť spor priamo s príslušnou spoločnosťou.
Pokiaľ spotrebiteľ nepožiada o osobné pojednávanie, rozhodcovský senát uskutoční pojednávanie online, bez osobnej prítomnosti a prostredníctvom elektronického zariadenia, ktoré umožňuje simultánny prenos zvuku a obrazu (ďalej len: online pojednávanie).
Spoločnosť má povinnosť spolupracovať v rozhodcovskom procese, v rámci ktorého sme povinní včas predložiť našu odpoveď na žiadosť rozhodcovskej komisie. 524/2013 z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, , je spoločnosť oprávnená uzavrieť zmier na ústnom pojednávaní a je povinná zabezpečiť účasť osoby. Zástupca spoločnosti oprávnený uzavrieť urovnanie sa musí zúčastniť online pojednávania. Ak spotrebiteľ požiada o osobné vypočutie, musí sa splnomocnený zástupca spoločnosti zúčastniť aspoň online vypočutia.
Ďalšie informácie o rozhodcovských komisiách nájdete tu:

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

Adresa:Bajkalská 2335/3 Poprad, 05801
Webstránka:https://www.sospotrebitelov.sk/
E-mail:info@sospotrebitelov.sk
Telefónne číslo: +42152 2861300

Platforma pre online riešenie sporov

Európska komisia spustila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, aby vyriešili svoje spory pri nakupovaní online podaním žiadosti, aby sa vyhli súdnemu konaniu. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby napr. B. v tom bránila vzdialenosť.
Ak sa chcete sťažovať na produkt alebo službu, ktorú ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť riešenie sporov online.
Na portáli si vy a obchodník, voči ktorému ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, na ktorý by ste sa chceli obrátiť so sťažnosťou.
Platformu na riešenie sporov online nájdete tu: Riešenie sporov online | Európska komisia (europa.eu)

Nespotrebiteľské arbitrážne postupy

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa právnická osoba, cirkevná právnická osoba, bytové družstvo alebo spoločný byt, ktorá podniká mimo svojej samostatnej odbornej činnosti a hospodárskej činnosti a nakupuje, objednáva, prijíma, používa alebo reklamuje tovary alebo prijímatelia, považuje za to, že tovar, ktorý nie je v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, je povinný. byť spotrebiteľom pre rozhodcovské konanie obchodných oznámení alebo ponúk týkajúcich sa tovaru.
Určenie postavenia spotrebiteľa môže byť preskúmané a prešetrené arbitrážnou komisiou. Rokovací poriadok je určený predpismi rozhodcovského senátu.

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania v súlade so zákonom V z roku 2013 o maďarskom občianskom zákonníku a ustanoveniami zákona CXXX z roku 2016 o občianskom súdnom poriadku.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov

Počas procesu objednávania a pred dokončením objednávky môžete zadané údaje kedykoľvek zmeniť (kliknutím na tlačidlo „Späť“ v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, aby bolo možné zadané údaje opraviť, aj keď ste sa už presunuli na ďalšia strana) .
Upozorňujeme, že ste zodpovední za presnosť údajov, ktoré zadáte, pretože produkty budú fakturované a dodané na základe údajov, ktoré poskytnete.
Upozorňujeme tiež, že nesprávne zadaná emailová adresa alebo vyčerpanie úložného priestoru spojeného so schránkou môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a neuzavretie zmluvy. Ak kupujúci dokončil objednávku a zistí chybu v poskytnutých údajoch, musí čo najskôr iniciovať zmenu predmetnej objednávky. Kupujúci môže svoj úmysel zmeniť chybnú objednávku oznámiť emailom na emailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke alebo telefonicky.

Využitie webovej stránky

Nákup nevyžaduje registráciu.

1. Výber produktu a informácie o jeho podstatných vlastnostiach

Na webovej stránke poskytujeme informácie o podstatných vlastnostiach tovarov ponúkaných na nákup v popisoch k jednotlivým produktom.

Kliknutím na produktové kategórie na webovej stránke môžete vybrať požadovanú rodinu produktov a potom jednotlivé produkty v nej. Kliknutím na jednotlivé produkty uvidíte fotografiu produktu, číslo položky, popis a cenu.

Prosím, pamätajte, že fotky produktov sú len ilustračné a preto nemusia vždy presne odrážať skutočný vzhľad produktu. Farba, veľkosť a materiál zakúpených produktov sa môžu líšiť od toho, čo je uvedené na obrázkoch.

Pri nákupe musíte zaplatiť cenu uvedenú na webovej stránke.

2. Pridanie produktov do košíka

Po vybratí produktu môžete pridať produkty do košíka v požadovanom množstve kliknutím na tlačidlo "Dodaj v vozík" bez akýchkoľvek záväzkov k nákupu alebo platbe, pretože pridanie produktov do košíka sa nepovažuje za ponuku. Odporúčame vám pridať produkty do košíka aj v prípade, že nie ste istí, či chcete dané produkty kúpiť alebo nie, pretože tak získate prehľad o vybraných položkách a môžete ich zobraziť a porovnať s jediným kliknutím na obrazovke. Obsah košíka môžete až do uzavretia objednávky - kliknutím na tlačidlo "Objednaj" - ľubovoľne upravovať, tj. môžete ľubovoľne odstraňovať položky z košíka, pridávať ďalšie položky do košíka alebo meniť množstvo položiek.

3. Prehľad košíka

Počas používania webovej stránky môžete kedykoľvek skontrolovať obsah vášho košíka kliknutím na tlačidlo "Košík" na vrchu stránky. Tak máte možnosť odstrániť položky z košíka alebo zmeniť požadované množstvo. Po kliknutí na tlačidlo "Späť" systém zobrazí informácie zodpovedajúce vašim zmeneným údajom, vrátane ceny produktov, ktoré ste pridali do svojho košíka. Ak už nechcete vybrať ďalšie položky, môžete pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo "Objednať".

4. Uvedenie údajov o zákazníkovi

Po kliknutí na tlačidlo "Objednať" budete najprv vyzvaní, či ste novým alebo existujúcim zákazníkom. Ak ste nový zákazník, môžete si vybrať, či sa chcete zaregistrovať a pokračovať v nákupe alebo či chcete pokračovať v nákupe bez registrácie kliknutím na príslušné tlačidlo. Ak ste už existujúcim zákazníkom a zaregistrovali ste sa u nás, môžete sa prihlásiť cez tento rozhranie na našej webovej stránke a pokračovať v nákupe. Budete vyzvaní, aby ste zadal vaše údaje o zákazníkovi. Do poľa "Údaje Kontaktni osoby" môžete zadať váš e-mail, meno a telefónne číslo a musíte uviesť, či nakupujete ako firma alebo ako súkromná osoba. Do poľa "Fakturačné údaje" zadáte adresu, na ktorú má byť vystavená faktúra. Ak nakupujete ako firma, môžete tu uviesť aj vaše daňové identifikačné číslo alebo daňové identifikačné číslo v EÚ. V nasledujúcom texte "Údaje o doručení" systém automaticky uloží informácie, ktoré ste zadal v "Fakturačné údaje". Ak chcete zaslať balík na inú adresu ako fakturačnú adresu, deaktivujte prosím zaškrtávacie políčko, aby ste mohli zadať správnu dodaciu adresu.

5. Kontrola vašej objednávky

Po vyplnení vyššie uvedených polí sa kliknutím na tlačidlo "Ďalej" dostanete na stránku "Doprava, spôsob platby". Tu si môžete vybrať preferovanú spôsob dopravy (v závislosti od dodacej adresy môžete vybrať jednu alebo viac možností) a preferovaný spôsob platby. Na tejto stránke môžete v pravom paneli obrazovky v "Súhrn objednávky" zadať kód do poľa "Kód kupónu", ak máte zľavový kupón. Ak chcete niečo zmeniť, môžete kliknutím na tlačidlo "Späť" vrátiť sa na stránku "Košík", kde môžete upraviť všetky predtým zadané údaje. Ak nie sú žiadne zmeny potrebné, môžete kliknutím na "Ďalej" po vyplnení spôsobu dodania a platby prejsť na prehľadovú stránku. Tu uvidíte súhrn informácií, ktoré ste predtým zadal, ako je obsah vášho nákupného košíka, vaše kontaktné, fakturačné a dodacie údaje, čiastku, ktorú ste zaplatili (tieto informácie tu nemôžete zmeniť, pokiaľ nekliknete na "Späť") a spôsoby dodania a platby, ktoré ste si vybrali. V pravom paneli môžete do textového poľa "Poznámka" zadať ďalšie informácie, ktoré by mal kuriér vedieť pri doručení balíka: napríklad zvonec, preferovaný čas doručenia atď. Ak je všetko správne, môžete kliknutím na tlačidlo "Objednaj" odoslať objednávku do našej predajne, ktorá potom začne s jej vybavovaním.

Spôsoby platby a doručenia

Spôsob platby

 

Objednávku môžete zaplatiť bankovou kartou (debetnou alebo kreditnou kartou) alebo bankovým prevodom.

 

Platba bankovou kartou

Ak by ste chceli zaplatiť za objednávku kreditnou kartou, transakciu môžete bezpečne spracovať prostredníctvom TEYA.

Teya Services Ltd je akciová spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 12271069 a má sídlo na adrese Third Floor, 20 Old Bailey, Londýn, EC4M 7AN, Spojené kráľovstvo. Spoločnosť Teya Iceland hf je oprávnená a autorizovaná Úradom pre finančný dohľad (FCA) na Islande ponúkať platobné služby v Maďarsku.

Náš internetový obchod sa snaží poskytovať bezpečné a pohodlné online nakupovanie. Preto sme si vybrali platobné riešenie spoločnosti TEYA, ktoré zaisťuje vaše súkromie pomocou nasledujúcich bezpečnostných protokolov a opatrení na ochranu údajov:

Prenos dát medzi naším internetovým obchodom a zabezpečenou platobnou stránkou TEYA prebieha prostredníctvom protokolu HTTPS, ktorý zabezpečuje šifrovaný prenos dát.
Platobné riešenie spoločnosti TEYA je v súlade so štandardom zabezpečenia údajov v odvetví platobných kariet (PCI DSS), medzinárodným štandardom pre bezpečnosť platieb kreditnými kartami.

 

Platba bankovým prevodom

Ak chcete platiť bankovým prevodom, očakávame prevod na nasledovné číslo účtu:

 

Spoločnosť: Weisson Kft.

IBAN: BE85 9671 6587 4006

Swift/BIC kód: TRWIBEB1XXX

Adresa banky: Wise Europe SA., Avenue Louise 54. Izba S52. 1050 Belgicko

V oznámení uveďte ID objednávky!

 

Spôsoby dopravy, poplatky za doručenie

Náš internetový obchod odošle vašu objednávku prostredníctvom poskytovateľa prepravných služieb Packeta. Doručovacia spoločnosť vám pošle najnovšie informácie o doručení e-mailom.

 

 

Termín plnenia

Všeobecná lehota na splnenie objednávky je maximálne 30 dní od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho má kupujúci právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci nedodrží dodatočnú lehotu, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Dodacie lehoty, ktoré sa môžu líšiť od všeobecnej dodacej lehoty, sú vždy uvedené pri každom spôsobe dodania.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Informácie o práve na odstúpenie oprávnených spotrebiteľských zákazníkov

Podľa smernice 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady je za spotrebiteľa považovaná len fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojho obchodu, podnikania alebo povolania, takže právnické osoby nemôžu uplatniť právo na odstúpenie bez dôvodu!

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie bez udania dôvodu podľa smernice 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady. Na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spotrebiteľom a obchodníkom môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie do štrnástich (14) kalendárnych dní. Štrnásťdňové obdobie začína dňom, kedy spotrebiteľ alebo tretia osoba vymenovaná spotrebiteľom (okrem dopravcu) prevzala objednané tovary. Ak kúpna zmluva zahŕňa viacero položiek, ktoré majú byť doručené samostatne, štrnásť (14) kalendárnych dní sa počíta od dňa prijatia poslednej položky. Ustanovenia tu neovplyvňujú právo spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie, ako je definované v tejto časti, medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prijatia tovaru. Ak spotrebiteľ učinil ponuku na uzavretie zmluvy, má právo na odvolanie tejto ponuky pred uzavretím zmluvy, čím sa ruší záväznosť ponuky na uzavretie zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie prostredníctvom svojho jasného vyhlásenia alebo použitím formulára na odstúpenie dostupného na webovej stránke.

Platnosť vyhlásenia o odstúpení spotrebiteľa

Právo na odstúpenie sa považuje za uplatnené včas, ak spotrebiteľ zašle svoje vyhlásenie v uvedenom štrnásťdňovom období. V prípade písomného odstúpenia alebo zrušenia stačí poslať odstúpenie alebo vyhlásenie o zrušení do lehoty. Je zodpovednosťou spotrebiteľa preukázať, že právo na odstúpenie uplatnil v súlade s týmto ustanovením. Po obdržaní vyhlásenia o odstúpení spotrebiteľa je predávajúci povinný potvrdiť ho elektronicky.

Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia spotrebiteľa

Povinnosť vrátiť peniaze predávajúceho

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade so smernicou 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, predávajúci vráti spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú spotrebiteľom ako úvahu do štrnástich (14) dní od dátumu prijatia oznámenia o odstúpení, vrátane akýchkoľvek nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením, vrátane nákladov na dodanie. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady vzniknuté voľbou spôsobu dodania odlišného od najlacnejšieho štandardného spôsobu dodania.

Spôsob plnenia povinnosti vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia alebo zrušenia v súlade so smernicou 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady predávajúci vráti sumu, ktorá náleží spotrebiteľovi, spôsobom rovnakým ako spôsob platby použitý spotrebiteľom. S výslovným súhlasom spotrebiteľa môže predávajúci použiť iný spôsob platby na vrátenie, ale spotrebiteľ za to nenesie žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek oneskorenie spôsobené poskytnutím nesprávneho alebo nepresného bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

Ak spotrebiteľ výslovne zvolí spôsob dodania odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu dodania, predávajúci nie je povinný vrátiť žiadne dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku toho. V takých prípadoch naša povinnosť vrátenia zostáva obmedzená na špecifikované všeobecné dodacie poplatky.

Právo zadržania

Predávajúci si môže ponechať sumu splatnú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti tovary alebo nedostatočne nepreukáže, že ich vrátil. Zohľadní sa skorší dátum. Dobierkové alebo poštovné zásielky nemôžeme akceptovať.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia alebo zrušenia

Vrátenie tovaru

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade so smernicou 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, je povinný tovar vrátiť okamžite, ale najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení, buď ho poslaním späť alebo odovzdávaním predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Vrátenie sa považuje za vykonané včas, ak spotrebiteľ tovar pošle pred uplynutím lehoty.

Nositel' priamych nákladov súvisiacich s vrátením tovaru

Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar musí byť vrátený na adresu dohodnutú s predávajúcim. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať tovar vrátený na dobierku alebo na poštovné na úhradu.

Zodpovednosť spotrebiteľa za zníženie hodnoty

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie nad rámec toho, čo je potrebné na určenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. Ak podľa príslušných právnych predpisov nie je možné uplatniť právo na odstúpenie alebo možno ho uplatniť iba za určitých podmienok, kupujúci nie je oprávnený využívať tovar na skúšobné účely. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že výrobky, na ktoré nie je možné uplatniť právo na odstúpenie (napr. ľahko skaziteľné výrobky), nie sú na webovej stránke predávané.

Informácie o správe údajov
Vyhlásenie o ochrane údajov

Weisson Ltd. ( "Poskytovateľ služieb" alebo "správca údajov") sa riadi nasledujúcimi informáciami.
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKEJ ÚNIE z 27. apríla 2016) poskytujeme nasledujúce informácie.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje spracovanie údajov na nasledujúcich stránkach:
Informácie o správe dát sú k dispozícii na nasledujúcej stránke: odkaz
Zmeny prospektu nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.
Správca údajov a kontaktné údaje:
Názov: Weisson Kft.
Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
E-mail: info@sportlampa.com
Telefón: +36 20 460 36 47
Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov:
Meno: Máté Fehér
Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
E-mail: info@sportlampa.com
Telefón: +36 20 460 36 47
Definícia pojmov
"Osobnými údajmi" všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( "subjekt údajov"); identifikovať fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä pomocou identifikátora, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetické, duševné, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu prírodné identifikovateľná osoba;
"Spracovanie" znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory, či už automatizovanými alebo neautomatizovaným, ako je zber, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, komunikácia, prenos, distribúcia alebo iná harmonizácie alebo prepojenie, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie;
"Správcom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracovania stanovené právom Únie alebo členského štátu, môže byť správca alebo konkrétne kritériá pre určenie správcu stanovená tiež právom Únie alebo členského štátu;

"Spracovateľom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene kontrolóra;
"Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa za príjemcu nepovažujú; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s príslušnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účely spracovania;
"Súhlasom subjektu údajov" je dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o zámere subjektu údajov vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, prostredníctvom vyhlásenia alebo jednoznačného vyhlásenia o potvrdení;
"Incident porušenie ochrany údajov" je narušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, nedovolené zverejnenie alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré boli odovzdané, uložené alebo inak spracované.

Osobné informácie:
je vykonávané zákonne, spravodlivo a pre dotknutú osobu transparentne ( "zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť");
zhromažďované len na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzať spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely údajov pre archiváciu vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely ( "obmedzenia účelu") sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s čl. 89 ods. 1;
musí byť primerané a relevantné pre účely spracovania údajov a obmedzené na to, čo je nevyhnutné ( "ukladanie údajov");
musia byť presné a v prípade potreby aktualizovanej; musia sa prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú pre účely spracovania nepresné, boli okamžite vymazané alebo opravené ( "presnosť");
budú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie ako je potrebné na účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané. Osobné údaje môžu byť uchovávané po dlhšiu dobu, len ak je spracovanie osobných údajov vykonávať v súlade s Článok 89 odsek 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, v súlade s týmto nariadením. s výhradou zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu svojich slobôd ( "obmedzená skladovacia kapacita");
bude zaobchádzať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov ( "integrita a dôvernosť"), za použitia vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Správca zodpovedá za súlad s vyššie uvedeným a m

ad preukázať ( "zodpovednosť").

správa dát
Správa dát súvisiace s prevádzkou webového obchodu.
Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

osobné dáta
Účel správy údajov
Užívateľské meno: Identifikácia, povolenie registrácie. Poskytuje zabezpečený prístup k užívateľskému účtu.
Priezvisko a meno: Vyžadované pre kontakt, nákup a riadnu fakturáciu.
E-mailová adresa: Udržiavať kontakty, koordinovať fakturáciu alebo problémy s dodávkami efektívnejším spôsobom.
Fakturačná meno a adresa: Vystavenie riadnej faktúry, ako aj vytvorenie zmluvy, stanovenie jej obsahu, úprava, sledovanie jej plnenia, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhania súvisiacich nárokov.
Názov a adresa doručenia: Povolenie doručovania domov.
Dátum nákupu / registrácie: Vykonajte technickú operáciu.
IP adresa v čase nákupu / registrácia: Vykonajte technickú operáciu.
Vaše užívateľské meno ani Vaša e-mailová adresa nemusí obsahovať osobné údaje.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany zaregistrované / kupujúci na webových stránkach webového obchodu.
Doba správy údajov, lehota na zmazanie údajov: Okamžite zmazaním registrácie. S výnimkou účtovných dokladov, pretože tieto údaje sa musia uchovávať po dobu 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.
Účtovný doklad (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovné záznamy, musí byť uchovávaný v čitateľnej forme po dobu najmenej 8 rokov, možno ich získať späť na základe účtovných záznamov. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom, príjemcovi osobných údajov: Osobné údaje môžu spracovávať predajné a marketingoví pracovníci správcu údajov, a to pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:
Dotknutá osoba môže od správcu požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a
môže namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Dotknutá osoba môže začať prístup k vymazaniu, zmene alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, prenosnosti údajov, protestu proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu info@sportlampa.com,
telefonicky na +3620 460 36 47.
Právny základ pre správu údajov:
Súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. A), Infotv. § 5 ods. 1,
Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (ďalej len: zákon Elker) 13 / A. § ​​(3):
Poskytovateľ služby môže za účelom poskytovania služby spracovávať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, musí si poskytovateľ služby zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky použité pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti tak, aby boli osobné údaje spracúvajú, iba ak je to pre poskytovanie služby nevyhnutné a iné účely uvedené v tomto zákone. nevyhnutné, ale v tomto prípade iba v rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas.
6 ods. 1 písm. C) v prípade faktúry v súlade s účtovnými predpismi.
Informujeme vás, že správa dát je
• na základe vášho súhlasu.
• je povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vašu objednávku splniť.
• neposkytnutie informácií bude mať za následok neschopnosť spracovať vašu objednávku.
• Použité procesory AnchorData
doprava
Činnosť spracovanie dát: Dodanie tovaru, preprava
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
GLS Hungary Kft
H-1239 Budapešť, Ócsa út 1-3.
Telefón: + 3630 / 458-6000
Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: názov doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany požadujúce dodanie domov.
Účel správy dát: Dodanie objednaného produktu domov.
Doba správy dát, termín pre zmazanie dát: Trvá do dokončenia doručenia domov.
Právny základ spracovania údajov: súhlas užívateľa, čl. 6 ods. 1 písm. A), Infotv. Oddiel 5 ods. 1.
Platba cez internet
Činnosť spracovanie údajov: online platba
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Fax: (+3626) 501259
Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: fakturačná meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany požadujúce online nákup.
Účel správy dát: Monitorovanie podvodov pre monitorovanie online platieb, potvrdenie transakcií a ochranu užívateľov.
Doba správy dát, termín pre zmazanie dát: Trvá do vykonania platby online.
Právny základ spracovania údajov: súhlas užívateľa, Infotv. Oddiel 5 ods. 1, čl. 6 ods. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
poskytovateľ hostingu
Činnosť spracovanie údajov: Hostingové služby
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Rackhost Zrt.
Zákaznícky servis: +36 1 445 1200
Technická služba: +36 1 445 1204
Fax: +36 1445 

1201
E-mail: info@rackhost.hu
Web: www.rackhost.hu
Fakt správy údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré používajú web.
Účel správy dát: Sprístupniť web a správne ho prevádzkovať.
Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi správcom údajov a poskytovateľom hostingu alebo do žiadosti dotknutej osoby o výmaz u poskytovateľa hostingu.
Právny základ spracovania údajov: súhlas užívateľa, Infotv. Oddiel 5 ods. 1, čl. 6 ods. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
správa cookies
Súbory cookie špecifické pre webový obchod sú takzvané "heslá používané pre relácie chránené heslom", "súbory cookie nákupného košíka" a "bezpečnostné súbory cookie", ktorých používanie si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnených strán.
Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré navštívi web.
Účel správy dát: Ak chcete identifikovať užívateľa, zaznamenajte "nákupný košík" a sledujte návštevníkov.
Doba správy dát, termín pre vymazanie dát:
Typ súboru cookie
Právny základ pre správu údajov
spracovanie údajov
prevádzkovateľ hostingu
session cookie
2001 CVIII o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Relevantné: obdobie do konca návštevnícke relácie
připojit.sid

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom: Správca údajov nespracováva osobné údaje pomocou súborov cookie.

Opis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov: Dotknutá osoba má možnosť mazať súbory cookie v ponuke Nástroje / Nastavenia prehliadačov, zvyčajne v nastavení položky Súkromie.

Právny základ pre spracovanie údajov: Súhlas dotknutej osoby nie je vyžadovaný, ak jediným účelom použitia súborov cookie je prenos komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti konkrétne požadované predplatiteľom alebo užívateľom.

Sledovanie konverzií Google AdWords

Správca údajov používa program online reklamy s názvom "Google AdWords" a využíva službu sledovanie konverzií spoločnosti Google. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Keď používateľ vstúpi na web pomocou reklamy Google, umiestni sa do jeho počítača súbor cookie sledovania konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže používateľa nemožno podľa nich identifikovať.

Keď používateľ prechádza určité stránky webu a platnosť súboru cookie ešte nevypršala,
Google aj správca údajov uvidí, že používateľ klikol na reklamu.

Každý zákazník Google AdWords dostane iný súbor cookie, takže ho nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords.

Informácie získané pomocou súborov cookie sledovania konverzií sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov, ktorí si zvolia sledovanie konverzie AdWords. Zákazníci tak získajú informácie o počte užívateľov, ktorí klikli na vašu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou pre sledovanie konverzií. Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by mohli identifikovať ľubovoľného užívateľa.

Ak si neželáte zúčastniť sa sledovania konverzií, môžete sa odhlásiť deaktiváciou možnosti nastavenia cookies vo vašom prehliadači. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ďalšie informácie a vyhlásenia o ochrane osobných údajov Google nájdete na www.google.de/policies/privacy/
Použite Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics používa takzvané "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia web používajú.

Informácie vytvorené súborom cookie o webových stránkach používaných užívateľom sa obvykle ukladajú a ukladajú na serveri Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webových stránkach Google skráti IP adresu používateľa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP bude prenesená a skrátená na server Google v USA len vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako užívateľ web používal, na poskytovanie správ prevádzkovateľmi webové stránky o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu.

V rámci Google Analytics nie je IP adresa prenášaná prehliadačom užívateľa odsúhlasená s inými údajmi Google. Užívateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie vhodným nastavením svojho prehliadača, avšak majte na pamäti, že v takom prípade nemusí byť všetky funkcie tohto webu plne do 

stupné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovaní vašich informácií o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) pomocou súborov cookie stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Newsletter, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti. Podľa článku 6 zákona môže užívateľ vopred súhlasiť a výslovne kontaktovať poskytovateľa služieb so svojimi reklamnými ponukami a ďalšími položkami na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.
Okrem toho môže mať zákazník na pamäti ustanovenia tohto prospektu súhlas s tým, aby poskytovateľ služieb nakladal s osobnými údajmi potrebnými pre zasielanie reklamných ponúk.
Poskytovateľ služieb nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Užívateľ sa môže odhlásiť zo zasielania ponúk bezplatne bez obmedzenia a zdôvodnenie. V takomto prípade poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje - potrebné pre zasielanie reklamných správ - zo svojho registra a nebude užívateľa kontaktovať s jeho ďalšími reklamnými ponukami. Užívateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.
Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

osobné dáta
Účel správy údajov
Meno, e-mailová adresa.
Identifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa k odberu spravodaja.
Dátum predplatného
Preveďte technickú operáciu.
IP adresa v čase predplatného
Preveďte technickú operáciu.

Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa prihlásia k odberu spravodaja.

Účel správy dát: zasielať elektronické správy (e-mail, sms, push správy) obsahujúce reklamy subjektu údajov, poskytovať informácie o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď. Doba správy dát, lehota na mazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, tj. do odhlásenia.

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom, príjemcovi osobných údajov: Osobné údaje môžu spracovávať predajné a marketingoví pracovníci správcu údajov, a to pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od správcu požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a môže namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a na kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Prístup, vymazanie, zmena alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, prenosnosť údajov, protest proti spracovaniu údajov môže subjekt údajov začať nasledujúcimi spôsobmi:
poštou na adrese 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +36 20 460 36 47a.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu spravodaja.

Právny základ pre spracovanie údajov: súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. A), Infotv. § 5 ods. 1 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti. § 6 ods. 5 zákona:

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie záznamy o osobných údajoch osôb, ktoré im urobili vyhlásenie, v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy môžu byť spracované len v súlade so vyhlásením o súhlase, kým nebudú stiahnuté, a môžu byť poskytnuté tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Informujeme vás, že správa dát je založená na vašom súhlasu. ak si prajete dostávať od nás informačný bulletin, ste povinní poskytnúť osobné údaje. neposkytnutie informácií bude mať za následok nemožnosť zasielať vám informačný bulletin.

vybavovanie sťažností

Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

osobné dáta
Účel správy údajov
Priezvisko a meno
Identifikácia, kontakt.
emailová adresa
Fakturačná meno a adresa

Identifikácia, riešenie námetek kvality, otázky a problémy spojené s objednanými produktmi.

Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa sťažujú na webových stránkach webového obchodu a ktoré majú kvalitné sťažnosť.

Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópia záznamu, prepisu a odpovede na námietku uvedenú v zákone CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § ​​(7) sa uchováva po dobu 5 rokov.

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom, príjemcovi osobných údajov: Osobné údaje môžu spracovávať predajné a marketingoví pracovníci správcu údajov, a to pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže od správcu požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a môže namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov, a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Dotknutá osoba môže začať prístup k vymazaniu, zmene alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, prenosnosti údajov, pre 

teste proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:
poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu info@sportlampa.com,
telefonicky na 06 20 460 36 47a.

Právny základ pre spracovanie údajov: súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. C), Infotv. § 5 ods. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § ​​(7).
Informujeme vás, že:
• poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
• spracovanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy.
• je povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
• neposkytnutie informácií má za následok, že nebudeme schopní vašu sťažnosť vybaviť.
sociálne siete

Skutočnosť zberu dát, rozsah spravovaných dát: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. Registrované meno na stránkach sociálnych sietí a verejný profilový obrázok používateľa.

Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych sieťach Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. A "olajkovaly" web.

Účel zberu dát: Zdieľanie alebo "lajkovanie" určitých sociálnych prvkov, produktov, propagačných akcií alebo samotné webové stránky na stránkach sociálnych médií.

Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom a opis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže zistiť zdroj údajov, ich spracovanie, údaje správa sa vykonáva na sociálnych sieťach, takže trvanie a spôsob správy dát, ako aj možnosti mazanie a úpravy dát sú regulované daným webom sociálnych sietí.

Právny základ pre spracovanie údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jeho osobných údajov na sociálnych sieťach.

Zákazníckej vzťahy a ďalšie správa dát

Ak má správca údajov akékoľvek otázky alebo problémy počas používania našich služieb správy dát, môže kontaktovať správcu údajov spôsobmi uvedenými na webových stránkach (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Správca údajov pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook atď. Zmaže poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou zainteresované strany a ďalšími dobrovoľne poskytnutými osobnými údajmi, a to najneskôr do 2 rokov po komunikácii.

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú poskytnuté v čase zberu údajov.

Na základe výnimočné oficiálnej žiadosti alebo v prípade požiadavky na iné orgány na základe povolenia legislatívy je poskytovateľ služby povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.

V týchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne žiadateľovi osobné údaje len v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre realizáciu účelu žiadosti, ak uvedie presný účel a rozsah údajov.
Právo na prístup

Máte právo na spätnú väzbu od správcu, či sú vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracovanie prebieha, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.
Právo na opravu

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa údajov bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Vzhľadom na účel spracovania údajov máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na žiadosť správcu bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a správca je povinný za určitých podmienok bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na zabudnutia údajov

Ak správca zverejnil osobné údaje a je povinný ich zmazať, prijme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a nákladom na implementáciu, aby informoval správca, že ste dané osobné údaje požadovali. mazanie odkazov alebo kópií alebo duplikátov týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie údajov

Máte právo na žiadosť správcu obmedziť spracovanie, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

Napadli ste presnosť osobných údajov; v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje správcovi overiť presnosť osobných údajov;
• spracovanie je nezákonné a vy sa staviate proti vymazaní údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
• správca údajov už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania údajov, ale vy ich požadujete, aby uplatňovali, vymáhali alebo chránili právne nároky;
• vzniesli ste voči spracúvaniu údajov; v takom prípade platí obmedzenia, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu majú prednosť pred vašimi oprávnenými dôvody.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytnuté správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte a odovzdať tieto údaje inému správcovi údajov, bez toho aby mu v tom bránil správcu údajov, ktorý mu poskytol osobné údaje. .
Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, vrátane profilovanie na základe vyššie uvedených ustanovení, z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou.

námietka v 

prípade priameho získania podniku

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané za účelom priameho získania podniku, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na tento účel, vrátane profilovania, pokiaľ sa týka priameho získanie podniku. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov za účelom priameho získania podniku, osobné údaje už nemusí byť na tento účel spracovávané.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, vrátane profilovanie

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené len na automatizovanom spracovaní údajov, vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne alebo obdobný účinok.
Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:
• Nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
• umožňujú právne predpisy EÚ alebo členských štátov vzťahujúce sa na správcu, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; posadnutosť
• Vychádza z vášho výslovného súhlasu.

Termín pre akciu

Správca vás bude informovať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti, o opatreniach prijatých na základe uvedených žiadostí.

V prípade potreby ju možno predĺžiť o 2 mesiace. Správca údajov vás bude informovať o predĺžení lehoty a uviesť dôvody omeškania do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Ak správca na základe vašej žiadosti nezasiahne, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať o dôvodoch nečinnosti a o tom, že môžete podať sťažnosť u dozorný úrad a mať súdne opravný prostriedok.
Zabezpečenie správy dát

Správca a spracovateľ prijmú primerané technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracovania a rôznou pravdepodobnosť a závažnosť riziko pre práva a slobody jednotlivcov. zaručiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú stupňu rizika, okrem iného vrátane:
• pseudonymizace a šifrovanie osobných údajov;
• zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;
• v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;
• postup pravidelného testovania, hodnotenia a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zabezpečenie bezpečnosti spracovania údajov.
Informovanie dotknutej osoby o incidente ochranu údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, informuje správcu subjekt údajov o incidente v oblasti ochrany údajov bez zbytočného odkladu.

Informácie poskytované subjektu údajov musia jasne a zrozumiteľne popisovať povahu incidentu ochranu údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo iné kontaktné osoby poskytujúce ďalšie informácie; treba opísať pravdepodobné dôsledky incidentu ochrany údajov; popíšte opatrenia prijaté alebo plánované správcom k náprave incidentu ochrany údajov vrátane prípadných opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov incidentu ochrany údajov.

Subjekt údajov nemusí byť informovaný, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
• správca zaviedol primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a tieto opatrenia bola aplikovaná na dáta ovplyvnená incidentom ochrany údajov, najmä tie opatrenia, ako je použitie šifrovanie, ktoré znemožňuje pochopenie osobám neoprávneným k prístupu k osobným údajom dáta; dáta;
• správca prijal ďalšie opatrenia v nadväznosti na incident týkajúce sa ochrany údajov, aby zabezpečil, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby už pravdepodobne nebude existovať;
• informácie by vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch bude dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo bude prijaté obdobné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako účinným spôsobom.
Ak správca údajov ešte neinformoval subjekt údajov o incidente ochrany údajov, môže orgán dohľadu po posúdení, či je pravdepodobné, že incident ochranu údajov bude zahŕňať vysoké riziko, nariadiť poskytnutie takýchto informácií.

Hlásenie incidentu v oblasti ochrany údajov príslušnému orgánu

Správca ohlási incident ochranu údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o incidente ochrany údajov dozvedel, ak nie je pravdepodobné, že by incident ochranu údajov ohrozil práva jednotlivcov. a jeho slobody. Ak nie je oznámenie chýba do 72 hodín, musia byť uvedené dôvody omeškania.


Možnosť podania sťažnosti

Sťažnosti proti možnému porušeniu povinnosti správcu údajov možno podať na Národného úradu pre ochranu údajov a slobody informácií:
Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, poštová schránka: 5.
Telefón: + 36-1-391-1400
Fax: + 36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
záverečné poznámky

Pri príprave prospektu sme zohľadnili nasledujúce právne predpisy:
O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADA z apríla 2016 27.)
• 2011 CXII. Zákon - o práve na rozhodovanie o informáciách a slobode informácií (ďalej len Infotv.)
• Zákon CVIII z roku 2001 - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb týkajúcich sa informačnej spoločnosti (najmä § 13 / A)
• Zákon XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
• Zákon XLVIII z roku 2008 - o základných podmienkach a určitých obmedzeniach komerčné reklamy (najmä § 6)
• 2005 XC. Zákon o elektronickej slobode informácií
• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155)
• 16/2011. s. Stanovisko k odporúčaniu agentúry EASA / IAB o osvedčených postupoch pre behaviorálne online reklamu
• Odporúčania Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu údajov pre predchádzajúce informácie
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46