Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Vyhlásenie o ochrane údajov

 

Spoločnosť Weisson s.r.o. (ďalej len "Poskytovateľ služieb" alebo "Správca údajov") sa riadí nasledujúcim informáciám.

O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII RADA z apríla 2016 27.) poskytujeme nasledujúce informácie.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje spracovanie údajov nasledujúcich stránok:

Informácie o správe údajov sú k dispozícii na nasledujúcej stránke: odkaz

Zmeny a doplnky prospektu nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Správca údajov a kontaktné údaje:

Názov: Weisson Kft.

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefón: +36 20 460 36 47

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov:

Meno: Máté Fehér

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefón: +36 20 460 36 47

Definície pojmov

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovať fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä pomocou identifikátora, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity prírodnej identity identifikovateľná osoba;

„Spracovanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, komunikácia, prenos, distribúcia. alebo iná harmonizácia alebo vzájomné prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na určenie správcu môžu určiť aj právne predpisy Únie alebo členského štátu;


„Spracovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sú osobné údaje sprístupnené, či už je to tretia strana alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, sa nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

„Súhlas dotknutej osoby“ je dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o zámere dotknutej osoby vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prostredníctvom vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdenia ;

„Incident porušnie ochrany údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré má následok k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu, alebo inak prenášaných, uchovávaných alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo prístup k nim.

Osobné informácie:

sa vykonáva zákonne, spravodlivo a prehľadne pre dotknutú osobu ("zákonnosť, spravodlivosť a prehľadnosť);

zhromažďované iba na konkrétne, výslovné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely („obmedzenie účelu“) sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1;

musia byť vhodné a relevantné na účely spracovania údajov a obmedzené na to, čo je nevyhnutné („ukladanie údajov“);

musia byť presné a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné na účely spracúvania, boli bezodkladne vymazané alebo opravené („presnosť“);

sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, iba ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s článkom 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s týmto nariadením. . podlieha zavedeniu vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu jej slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“);

sa zaobchádza takým spôsobom, aby sa pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov („integrita a dôvernosť“).


Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedeným a musí byť schopný tento súlad preukázať („zodpovednosť“).


Správa údajov

Správa údajov súvisiaca s prevádzkou webového obchodu.

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:


Osobné údaje

Účel správy údajov

Užívateľské meno: Identifikácia, povolenie registrácie. Poskytuje bezpečný prístup k používateľskému účtu.

Priezvisko a meno: Vyžaduje sa pre kontakt, nákup a správnu fakturáciu.

E-mailová adresa: Udržiavať kontakty, účinnejším spôsobom koordinovať problémy s fakturáciou alebo dodávkami.

Fakturačné meno a adresa: Vystavenie riadnej faktúry, ako aj vznik zmluvy, stanovenie jej obsahu, zmena, sledovanie, jej plnenie, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhanie súvisiacich nárokov.

Názov a adresa doručenia: Povolenie doručenia domov.

Dátum nákupu / registrácie: Vykonajte technickú operáciu.

IP adresa v čase nákupu / registrácie: Vykonajte technickú operáciu.

Vaše používateľské meno ani e-mailová adresa nemusia obsahovať osobné informácie.

Zúčastnené strany: Všetky zúčastnené strany zaregistrované / kupujúce na webových stránkach internetového obchodu.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Okamžite vymazaním registrácie. S výnimkou účtovných dokladov, pretože tieto údaje sa musia uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.

Účtovný dokument (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovné záznamy, sa musí uchovávať v čitateľnej forme najmenej 8 rokov, vyhľadateľných pomocou účtovných záznamov. Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.


Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, zmene alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:


poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +3620 460 36 47.

 

Právny základ pre správu údajov:
Súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. A), Infotv. Oddiel 5 ods. 1,
Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (ďalej len „zákon Elker“) 13 / A. § ​​(3):
Poskytovateľ služby môže na účely poskytovania služby spracovávať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, musí si poskytovateľ služby zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky použité pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti takým spôsobom, aby sa osobné údaje spracúvali, iba ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby a iné účely uvedené v tomto zákone. v takom prípade iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas.

Článok 6 ods. 1 písm. C) v prípade faktúry v súlade s účtovnými predpismi.

Informujeme vás, že správa údajov je
• na základe vášho súhlasu.
• je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli splniť vašu objednávku.
• neposkytnutie informácií bude mať za následok neschopnosť vybaviť vašu objednávku.
• Použité procesory AnchorData
Doprava
Činnosť spracovania údajov: Doručenie tovaru, preprava
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

GLS Hungary Kft
H-1239 Budapešť, Ócsai út 1-3.
Telefón: + 3630 / 458-6000

Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: názov doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Zúčasnené strany: Všetky zúčastnené strany požadujúce doručenie domov.
Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu domov.
Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Trvá do doručenia domov.
Právny základ spracúvania údajov: súhlas používateľa, článok 6 ods. 1 písm. A), Infotv. Oddiel 5 ods. 1.

Online platba
Činnosť spracovania údajov: online platba
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501 254 Fax: (+3626) 501 259

Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

Zúčastnené strany: Všetky zúčastnené strany požadujúce nákup online.
Účel správy údajov: Monitorovanie podvodov s cieľom monitorovania online platby, potvrdzovať transakcie a chrániť používateľov.
Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Trvá do vykonania online platby.

Právny základ spracúvania údajov: súhlas používateľa, Infotv. Oddiel 5 ods. 1, článok 6 ods. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).

Poskytovateľ hostingu
Činnosť spracovania údajov: Hostiteľské služby
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Rackhost Zrt.
Zákaznícky servis: +36 1 445 1200
Technická služba: +36 1 445 1204
Fax: +36 1 445 1201
E-mail: info@rackhost.hu
Web: www.rackhost.hu

Skutočnosť správy údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.

Zúčastnené strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré používajú webovú stránku.

Účel správy údajov: Sprístupniť a správne prevádzkovať webovú stránku.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom hostenia alebo do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie poskytovateľovi hostenia.

Právny základ spracúvania údajov: súhlas používateľa, Infotv. Oddiel 5 ods. 1, článok 6 ods. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).

Správa cookies
Súbory cookie špecifické pre webový obchod sú takzvané „heslá používané pre relácie chránené heslom“, „súbory cookie nákupného košíka“ a „bezpečnostné súbory cookie“, ktorých použitie si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnených strán.
Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy
Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku.
Účel správy údajov: Na identifikáciu používateľov zaznamenajte „nákupný košík“ a sledujte návštevníkov.
Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov:
Typ súboru cookie
Právny základ pre správu údajov
Spracovanie údajov

Poskytovateľ hostingu

Session cookie
2001 CVIII o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Relevantné: obdobie do konca relácie návštevníka

pripojiť.sid

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom: Správca údajov nespracúva osobné údaje pomocou súborov cookie.
Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov: Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke prehliadača v ponuke Nástroje / Nastavenia, zvyčajne v rámci nastavenia položky ponuky Súkromie.
Právny základ pre spracúvanie údajov: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak jediným účelom použitia cookies je prenos komunikácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktoré si osobitne vyžaduje predplatiteľ alebo užívateľ.

Sledovanie konverzií Google AdWords

Prevádzkovateľ údajov používa reklamný program online s názvom „Google AdWords“, ktorý využíva službu sledovania konverzií spoločnosti Google. Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Keď používateľ vstúpi na webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do jeho počítača sa uloží súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže Užívateľa podľa nich nemožno identifikovať.

Keď používateľ prezerá určité stránky webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, Google aj správca údajov uvidia, že používateľ klikol na reklamu.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie, takže ho nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords.

Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre sledovanie konverzií v službe AdWords. Získate tak informácie o počte používateľov, ktorí klikli na vašu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by mohli identifikovať žiadneho používateľa.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete sa odhlásiť deaktiváciou možnosti nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Viac informácií a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke www.google.de/policies/privacy/

 

Použite Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú.

Informácie vytvorené webom cookie o webových stránkach používaných používateľom sa zvyčajne ukladajú na serveri Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webových stránkach spoločnosť Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP sa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa na ňu iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používateľ používal webovú stránku, na poskytovanie správ prevádzkovateľovi webovej stránky o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

V rámci služby Google Analytics nie je adresa IP prenášaná prehliadačom používateľa zosúladená s inými údajmi spoločnosti Google. Používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie vhodným nastavením svojho prehliadača, avšak upozorňujeme vás, že v takom prípade nemusia byť všetky funkcie tohto webu úplne dostupné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní vašich informácií o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) pomocou súborov cookie stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Spravodaj, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Podľa § 6 zákona môže užívateľ vopred a výslovne súhlasiť s kontaktovaním poskytovateľa služby so svojimi reklamnými ponukami a ďalšími položkami na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.

Ďalej, berúc do úvahy ustanovenia tohto prospektu, môže zákazník súhlasiť s tým, aby poskytovateľ služieb zaobchádzal s osobnými údajmi potrebnými na zasielanie reklamných ponúk.

Poskytovateľ služby nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Užívateľ sa môže odhlásiť zo zasielania ponúk bezplatne bez obmedzení alebo odôvodnenia. V takom prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje - potrebné na zasielanie reklamných správ - zo svojho registra a so svojimi ďalšími reklamnými ponukami používateľa nekontaktuje. Užívateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:
Osobné údaje
Účel správy údajov
Meno, e-mailová adresa.
Identifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa na odber noviniek.
Dátum predplatného
Vykonajte technickú operáciu.
IP adresa v čase predplatného
Vykonajte technickú operáciu.

Zúčastnené strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré sa prihlásili na odber bulletinu.

Účel správy údajov: zasielať elektronické správy (e-mail, sms, push správy) obsahujúce reklamy dotknutej osobe, poskytovať informácie o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď.

 Trvanie správy údajov, konečný termín vymazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania vyhlásenia o súhlase, teda do odhlásenia.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a môže namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a na kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Prístup, vymazanie, zmena alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, prenosnosť údajov, protest proti spracovaniu údajov môžu byť dotknutými osobami iniciované týmito spôsobmi:

poštou na adrese 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +36 20 460 36 47a.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.

Právny základ pre spracúvanie údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. A), Infotv. § 5 ods. 1 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomických reklamných činností. § 6 ods. 5 zákona:

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie záznamy o osobných údajoch osôb, ktoré ich vyjadrili, v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy môžu byť až do odvolania spracované iba v súlade so súhlasom spoločnosti a tretím stranám môžu byť sprístupnené iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Informujeme vás, že správa údajov je založená na vašom súhlase. Ak chcete od nás dostávať informačný bulletin, ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. neposkytnutie informácií bude mať za následok nemožnosť zasielania noviniek.

 

Vybavenie reklamácie

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

Osobné údaje
Účel správy údajov
Priezvisko a meno
Identifikácia, kontakt.
Emailová adresa
Fakturačné meno a adresa
Identifikácia, riešenie námietok proti kvalite, otázok a problémov týkajúcich sa objednaných produktov.

Zúčastnené strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré sa sťažujú na webových stránkach webshopu a majú kvalitnú sťažnosť.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópie záznamu, prepisu a odpovede na námietku uvedenú v zákone CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § ​​7 sa uchováva 5 rokov.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov: Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a môže namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, zmene alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:
poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na 06 20 460 36 47a.

Právny základ pre spracúvanie údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. C), Infotv. § 5 ods. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § ​​(7).
Informujeme vás, že:
• poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
• spracúvanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy.
• je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
• neposkytnutie informácií má za následok, že nebudeme schopní vybaviť vašu sťažnosť.

Sociálne siete
Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. Registrované meno na stránkach sociálnych sietí a verejný profilový obrázok používateľa.

Zúčastnené strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych sieťach Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. A „páčili sa im“.

Účel zberu údajov: Zdieľať alebo „označiť, že sa mi páči“ určité sociálne prvky, produkty, propagácie alebo samotný web na stránkach sociálnych médií.

Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom a popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže získať informácie o zdroji údajov, ich spracovaní, údajoch správa sa vykonáva na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie a spôsob správy údajov, ako aj možnosti mazania a úpravy údajov sú dané danou stránkou sociálnych sietí regulované.

Právny základ pre spracúvanie údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na stránkach sociálnych sietí.

Zákaznícké vzťahy a iná správa údajov

Ak má správca údajov akékoľvek otázky alebo problémy počas používania našich služieb správy údajov, môže sa s ním skontaktovať spôsobmi uvedenými na webovej stránke (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Správca údajov pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook atď. Vymaže poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu a ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to najneskôr do 2 rokov od oznámenia.

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú poskytnuté v čase zhromažďovania údajov.

Na základe výnimočnej úradnej žiadosti alebo v prípade žiadosti o ďalšie orgány na základe autorizácie právnych predpisov je poskytovateľ služby povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.

V týchto prípadoch Poskytovateľ služby poskytne žiadateľovi osobné údaje iba v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na uskutočnenie účelu žiadosti, pokiaľ uviedol presný účel a rozsah údajov.

Právo na prístup

Máte právo na spätnú väzbu od prevádzkovateľa, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

Právo na opravu

Máte právo na žiadosť správcu údajov bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracúvania údajov máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný za určitých podmienok bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na zabudnutiu údajov

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informoval prevádzkovateľov, že ste príslušné osobné údaje požadovali. . vymazanie odkazov alebo kópií alebo duplikátov týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo na žiadosť správcu obmedziť spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Spochybňujete presnosť osobných údajov. V takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;

 

 • spracovanie je nezákonné a vy ste proti vymazaniu údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale vy ich požadujete, aby uplatňovali, vymáhali alebo chránili právne nároky;
  • vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov; v takom prípade platí obmedzenie, pokiaľ sa zistí, či majú oprávnené dôvody prevádzkovateľa prednosť pred vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, sprístupnené správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto údajov k ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby vám v tom bránil správca údajov, ktorý mu poskytol osobné údaje. .

Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania na základe vyššie uvedených ustanovení z dôvodov týkajúcich sa vašej vlastnej situácie.

Námietka v prípade priameho získania podniku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho získania obchodu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, pokiaľ sa to týka priameho získania podniku. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania podniku, osobné údaje sa už na tento účel nemôžu ďalej spracovávať.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní údajov vrátane profilovania, ktoré by malo pre neho právny alebo podobný účinok.

Predchádzajúci odsek sa neuplatní, ak rozhodnutie:
• nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
• umožňujú právne predpisy EÚ alebo členského štátu uplatniteľné na prevádzkovateľa, ktoré tiež ustanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; posadnutosť
• Je to založené na vašom výslovnom súhlase.

Termín konania

Prevádzkovateľ vás bude bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o krokoch podniknutých v súvislosti s vyššie uvedenými požiadavkami.

V prípade potreby sa môže predĺžiť o 2 mesiace. Prevádzkovateľ vás bude informovať o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti nekoná, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o dôvodoch nečinnosti a o tom, že môžete podať sťažnosť u dozorný orgán a majú súdny prostriedok nápravy.

Bezpečnosť správy údajov

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania a rôznu pravdepodobnosť a závažnosť riziko pre práva a slobody jednotlivcov. zaručiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú stupňu rizika, okrem iného vrátane, ak je to vhodné:

 • pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;
  • zabezpečenie nepretržitej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;
  • v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;
  • postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov.

Informovanie dotknutej osoby o incidente ochrany údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bezodkladne informuje dotknutú osobu o incidente v oblasti ochrany údajov.

Informácie poskytované dotknutej osobe musia jasne a zrozumiteľne popisovať povahu incidentu ochrany údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby poskytujúcej ďalšie informácie; je potrebné opísať pravdepodobné následky incidentu ochrany údajov; opísať opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijal alebo plánuje na nápravu incidentu ochrany údajov, vrátane, ak je to vhodné, opatrení na zmiernenie nepriaznivých následkov incidentu ochrany údajov.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
• prevádzkovateľ implementoval príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje ovplyvnené incidentom ochrany údajov, najmä tie opatrenia, ako je napríklad použitie šifrovania, ktoré znemožňuje prístup osobám, ktoré nemajú oprávnenie na prístup k osobným údajom údaje; údaje;
• prevádzkovateľ prijal ďalšie opatrenia po incidente v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby už nebolo pravdepodobné, že dôjde k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
• informácie by si vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo sa prijme podobné opatrenie na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o incidente ochrany údajov, dozorný orgán môže po zvážení toho, či je pravdepodobné, že incident v súvislosti s ochranou údajov bude predstavovať vysoké riziko, nariadiť informovanie dotknutej osoby.

Nahlásenie incidentu ochrany údajov príslušnému orgánu

Prevádzkovateľ nahlási incident ochrany údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o incidente ochrany údajov dozvedel, pokiaľ nie je pravdepodobné, že incident ochrany údajov neohrozí. práv jednotlivcov. a jeho slobody. Ak sa oznámenie nepodá do 72 hodín, musia sa uviesť dôvody oneskorenia.

Možnosť podania sťažnosti

Sťažnosti proti možnému porušeniu ochrany údajov je možné podať na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií:
Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, poštová schránka: 5.
Telefón: +36 -1 391 1400
Fax: + 36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záverečné poznámky

Pri príprave prospektu sme zohľadnili túto legislatívu:
O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A HOSPODÁRSKEJ ÚNIE (EÚ) 2016/679 RADA z apríla 2016 27.)
• 2011 CXII. Zákon - o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií (ďalej len: Infotv.)
• Zákon CVIII z roku 2001 - o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (najmä oddiel 13 / A)
• XLVII z roku 2008 zákon o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
• Zákon XLVIII z roku 2008 - o základných podmienkach a určitých obmedzeniach komerčnej reklamy (najmä § 6)
• 2005 XC. Zákon o elektronickej slobode informácií
• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155)
• 16/2011. s. Stanovisko k odporúčaniu EASA / IAB o najlepších postupoch v oblasti behaviorálnej online reklamy
• Odporúčanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu údajov pre predchádzajúce informácie
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95 / 46

Podmienky nákupu

 

 

Informujeme vás, že používaním stránok www.sportlampa.com prijímate ustanovenia týchto podmienok používania. Pokračujte v používaní služieb nášho internetového obchodu, iba ak ste si prečítali a plne súhlasíte s týmito podmienkami používania.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1.1 Webový obchod sportlampa.com prevádzkuje spoločnosť Weisson Kft. (Ďalej len „prevádzkovateľ“). Údaje o spoločnosti a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú tieto:

Názov spoločnosti: Weisson Kft
Sídlo: Maďarsko, 2011 Budakalász Vincellér utca 9.
Daňové číslo: 14585445-2-13
Telefónne číslo: +3620 460 36 47
E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu
Registračný súd budapeštianskeho okresného súdu
IČO: 13-09-193431
Kontaktná osoba: Máté Fehér
Zmluvný jazyk: maďarčina

1.2 Prezeraním, registráciou alebo nákupom v Sportlampe sa v súlade s VOP uzatvára medzi Prevádzkovateľom a používateľom a kupujúcim internetového obchodu zmluva. Vy, ako užívateľ a zákazník Sportlampy, ste povinní akceptovať podmienky VOP. Ak neprijmete žiadne z ustanovení VOP, nemôžete stránku používať ani nakupovať vo webovom obchode.

1.3 Používanie Sportlampy a poskytovanie údajov nevyhnutných na používanie služby poskytovanej Sportlampou sa deje na dobrovoľnom základe, Údaje sú Prevádzkovateľom využívané iba v rozsahu nevyhnutnom na riadne poskytovanie služby. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

1.4 Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia VOP, rozsah predávaných produktov, kúpnu cenu, termíny a pod., Môžete ich zmeniť. Povinnosť Prevádzkovateľa predať daný produkt za danú cenu trvá do zverejnenia ceny produktu vo webovom obchode Zmena je účinná odo dňa jeho zobrazenia vo webovom obchode. Každý kupujúci, ktorý nesúhlasí so zmenou pravidiel, musí prestať nakupovať. Zmeny sa nedotknú už prijatých, potvrdených objednávok.

1.5 Užívateľ, zákazník (spotrebiteľ) internetového obchodu má možnosť obrátiť sa na príslušný zmierovací orgán s cieľom mimosúdneho urovnania sporu (spotrebiteľského sporu) týkajúceho sa uzavretia a plnenia zmluvy medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje Zmierovacieho orgánu:
názov: Zmierovací výbor v Budapešti
poštová adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.
II. Proces nákupu, uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Okrem zmluvného vzťahu založeného prezeraním webovej stránky sa medzi kupujúcim - používateľom a predávajúcim v prípade nákupu v internetovom obchode uzatvára dodávková (kúpna) zmluva, ktorá sa riadi objednávkou aj potvrdením a ustanovenia VOP. Internetový obchod je povinný potvrdiť objednávku zákazníka do 48 hodín, v opačnom prípade je zákazník zbavený povinnosti predložiť ponuku.

2.2 Medzi používateľom ako kupujúcim a spoločnosťou Weisson Kft ako predávajúcim medzi 45/2014. (II. 26.) vlády sa uzatvára „zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov a uzatváraná medzi neprítomnými“.

2.3 Objednávky sú automaticky ukladané v elektronickej podobe webovým obchodom, ktorý si zákazník môže neskôr pozrieť. Strany sa budú riadiť zákonom CVIII z roku 2001 o určitých otázkach v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti. Je dojednané v súlade s ustanoveniami zákona č. Na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia  VOP.

2.4 Vzhľadom na to, že zmluva je písomnou zmluvou, zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom na e-mailovú adresu uvedenú v podrobnostiach registrácie alebo objednávky zákazníka je písomnou komunikáciou.

2.5 Potvrdenie objednávky e-mailom je obsahom zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a používateľom, zákazníkom a jej zasielanie e-mailom je v súlade s 45/2014. (II. 26.) Korm. tohto nariadenia. Prečítajte si a uschovajte tieto dokumenty. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zákaznícky servis.
2.6 Rozsah produktov a služieb, ktoré je možné zakúpiť
2.6.1. Sportlampa.hu predáva baterky, svetlomety, cyklistické žiarovky, batérie, nabíjačky, puzdrá, držiaky a ďalšie výrobky súvisiace s prenosnými športovými žiarovkami. Obrázky zobrazené na produktoch sa môžu líšiť od skutočnosti, v niektorých prípadoch iba ilustrácií. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek zmeny v technických špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia dodávateľa alebo z dôvodov mimo jej kontroly. Ceny uvedené u každého produktu sú brutto sumy, ktoré nezahŕňajú náklady na doručenie domov. Za balenie sa neplatí žiadny ďalší poplatok.
2.6.2 Zobrazené produkty je možné objednať iba s doručením domov a doručením na balíkové miesto, nie je tu možnosť osobného odberu alebo poštového doručenia.

2.7 Registrácia

2.7.1 Registrácia nie je nutná na prehliadanie webového obchodu, prezeranie textového obsahu alebo produktov alebo na nakupovanie, ale je odporúčaná, pretože výhodou registrácie je, že ak si chce užívateľ u nás objednať nabudúce, nie je potrebné zadávať údaje. nové údaje, niekoľko dodacích / fakturačných adries. môžete pridať a sledovať svoj objednávací proces.
2.7.3 Pri registrácii v systéme sportlampa.hu je užívateľ povinný uviesť minimálne svoju e-mailovú adresu a zvolené užívateľské meno. E-mailová adresa Používateľa sa nemusí Prevádzkovateľovi zobraziť a nesmie byť poskytnutá tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom a s výslovným a dobrovoľným súhlasom používateľa. Užívateľ je zodpovedný za operácie vykonávané pod svojím menom a za udržiavanie svojho hesla chráneného.
2.7.4 Počas registrácie je dôležité, aby používateľ venoval pozornosť presnosti údajov, pretože produkt bude fakturovaný alebo dodaný na základe poskytnutých údajov. Užívateľ môže zadané údaje opraviť v položke ponuky „vlastná stránka / nastavenia“ vo webovom obchode.
2.7.5 Používateľ nesmie upravovať vzhľad alebo prevádzku systému, nijakým spôsobom zasahovať do fungovania webových stránok, serverov, siete pripojenej na webovú stránku alebo ich narúšať alebo nerešpektovať akékoľvek pravidlá alebo predpisy, ktoré upravujú prevádzku siete. pripojený k webovej stránke. požiadavky, procesné predpisy. Pokusy o to môžu mať za následok diskvalifikáciu a ďalšie právne následky.
2.7.6 Počas používania alebo v súvislosti s používaním webových stránok je používateľovi zakázané:
a. akýmkoľvek spôsobom porušovať práva ostatných;
b. spôsobiť škodu;
c. nelegálna (ale najmä: výhražná, obscénna, nemorálna, hanlivá, urážlivá alebo inak poburujúca alebo diskriminačná) elektronická komunikácia akýmkoľvek spôsobom; Posielať „nevyžiadané“ alebo „spamové“ správy;
d. nahrať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný (najmä však porušuje autorské práva alebo osobné práva alebo inak nezákonný alebo nepochádzajúci od vlastníka);
e. akýkoľvek dotazník, anketa, pyramídová hra, alebo tzv. Vytvorte „reťazový list“, umiestnite ho na webovú stránku, pošlite ho, preposielajte ho, zverejnite;
f. umiestňovať, posielať, prenášať a zverejňovať na webových stránkach akúkoľvek komunikáciu, najmä pokiaľ ide o zhromažďovanie finančných prostriedkov, reklamu na tovar alebo služby, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa;
g. prenášať e-mailom alebo iným spôsobom materiály, na ktoré nemáte právo prenášať (vrátane najmä akýchkoľvek materiálov, ktoré môžu porušovať práva duševného vlastníctva tretích strán alebo ktoré obsahujú dôverné informácie);
h. zhromažďovať, používať, zverejňovať alebo ukladať osobné informácie ostatných zákazníkov;
i. porušovať akékoľvek príslušné nariadenia, zákony alebo príslušné dohovory.
2.7.7 Používateľ sa zaväzuje uhradiť priamo prevádzkovateľovi alebo tretím stranám všetky materiálne a nemateriálne škody a náklady (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré možno pripísať jeho správaniu v súvislosti s webovou stránkou. Patria sem najmä všetky škody a náklady, ktoré vzniknú z obsahu akýmkoľvek spôsobom zverejneným používateľom na webovej stránke, používania webovej stránky alebo jej súvisiacej siete, porušenia podmienok používania alebo porušenia práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích strán.
2.7.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť používateľovi prístup na webovú stránku alebo použitie webovej stránky úplne alebo sčasti bez predchádzajúceho upozornenia a zrušiť registráciu používateľa, ak sa na základe vlastného uváženia domnieva, že správanie používateľa :

 1. porušuje akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania; alebo inak
  b. porušuje práva alebo oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretích strán; posadnutosť
  c. inak v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi.
  2.8 Objednávka, nákup
  2.8.1 Objednávky sa vybavujú v pracovných dňoch medzi 10:00 a 18:00. Objednávku je možné zadať aj mimo termínov uvedených ako vybavenie objednávky, pokiaľ prebehne po pracovnej dobe, bude spracovaná nasledujúci deň.
  2.8.2 Vo všetkých prípadoch náš zákaznícky servis potvrdí e-mailom, kedy môžete objednávku splniť. Všeobecný termín dodania do 2 - 3 pracovných dní od potvrdenia.
  2.8.3 Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávky, ktoré už boli čiastočne alebo úplne potvrdené, za predpokladu, že k čiastočnému splneniu môže dôjsť až po predchádzajúcej konzultácii so zákazníkom. Pokiaľ je kúpna cena produktu zaplatená vopred, bude zákazníkovi vrátená suma.
  2.8.4 Proces objednávky:
  2.8.4.1 Vložte do košíka výrobok, ktorý chcete kúpiť.
  2.8.4.2 Ak nechcete kupovať iný produkt, skontrolujte počet produktov, ktoré chcete kúpiť. Obsah košíka môžete vymazať kliknutím na tlačidlo „vymazať“. Po zadaní množstva sa obsah košíka automaticky aktualizuje.
  2.8.4.3 Zadajte dodacie / fakturačné údaje.
  2.8.4.4 Vyberte spôsob platby.
  2.8.4.5 Objednávka.

2.8.4.6 Po zadaní údajov môžete svoju objednávku odoslať kliknutím na tlačidlo „Objednať“, predtým však môžete zadané údaje prekontrolovať alebo odoslať komentár k svojej objednávke.
2.8.4.7 Po odoslaní objednávky dostanete automatické potvrdenie e-mailom.
2.8.4.8 Prijatú objednávku vždy potvrdíme e-mailom a údaje zosúladíme.
2.9 Upozorňujeme, že každá dokončená objednávka je systémom internetového obchodu považovaná za samostatnú objednávku, takže objednávky zadané priamo za rovnakým zákazníkom na rovnakú adresu budú doručené v samostatnom balíku. V takom prípade bude poplatok za doručenie účtovaný osobitne za každú objednávku. objednať. Pokiaľ ste už svoju objednávku zadali, ale chceli by ste do balíka pridať ďalší produkt, kontaktujte ihneď náš zákaznícky servis, takže - v závislosti od stavu objednávky, teda pred odovzdaním balíka kuriérskej službe - môže objednávka stále upravené.
2.10 Platba, doručenie domov, informácie
2.10.1 Konečná suma, ktorá sa má zaplatiť, zahŕňa všetky náklady na základe súhrnu objednávky a potvrdzovacieho listu. Pred prijatím balíka vám e-mailom zašleme e-faktúru za vašu objednávku, ktorá postačuje na uchovanie v elektronickej podobe.
2.10.2 Ak je objednaný produkt vybraný na dobierku, musí byť zaplatený kuriérovi po prevzatí balíka. Poskytujeme tiež možnosť zaplatiť hodnotu produktu vopred, v takom prípade môžete zaplatiť bankovým prevodom alebo kreditnou kartou. Finančným partnerom nášho internetového obchodu je Erste Bank, platbu kartou je možné uskutočniť pomocou spoločnosti Barion.
2.10.3. GLS Maďarsko a Foxpost Zrt. Splňte objednávky nášho internetového obchodu.
Poplatok za doručenie závisí od dodávateľa, spôsobu platby a hodnoty objednávky.
Balíky sa zvyčajne doručujú v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00.
Po doručení skontrolujte balík pred kuriérom a v prípade poškodenia produktu si vyžiadajte správu a balík neprijímajte. Nie sme schopní prijať nasledujúce sťažnosti bez zápisnice.
Ak kuriér na uvedenej adrese nikoho nenájde, zanechajte upozornenie, o balíku sa môžete informovať u dispečera na tam uvedenom telefónnom čísle. Kuriér sa pokúsi doručiť ďalší deň. Pokiaľ sa doručenie nepodarí druhýkrát, kuriérska služba vráti tovar do prevádzkových priestorov a objednávka bude zrušená.
2.10.4 V prípade série neúspešných dodávok si sportlampa.hu vyhradzuje právo obmedziť nákupy používateľa, uskutočňovať iba jeho nákupy kreditnou kartou alebo mobilnou platbou alebo zrušiť používateľa.
2.10.5 Pred zadaním objednávky je možné zmeniť fakturačnú a dodaciu adresu. O doručovaciu adresu sa potom dá požiadať až od zákazníckeho servisu kuriérskej služby po začatí doručovania a po zaslaní notifikačnej listiny kuriérskou službou.
III. Záruka, záruka
Povinná záruka pre určité predmety dlhodobej spotreby je stanovená vo vyhláške 151/2003. (IX.22.) Vlády, pre ktorú zákon predpisuje ročnú povinnú záručnú dobu.
Záruka a zodpovednosť predávajúceho sa riadi Občianskym zákonníkom a vyhláškou 49/2003 (VII.30.) GKM.
Záručný nárok je možné potvrdiť záručným listom poskytnutým distribútorom a faktúrou potvrdzujúcou skutočnosť o kúpe bez akýchkoľvek pochybností, alebo jej kópiou.
Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré sú výsledkom nesprávneho použitia alebo nesprávnej prepravy, skladovania alebo skladovania inak, ako je uvedené v návode na obsluhu, alebo ak nie je možné prístroj opraviť mimo rozsahu pôsobnosti výrobcu, predajcu alebo servisného strediska. . z trvalého dôvodu.
Záručná doba začína skutočným výkonom, dodaním produktu zákazníkovi alebo uvedením zariadenia do prevádzky.
Rozsah záručných práv pre každý produkt sa vždy riadi záručným listom.
Počas záručnej doby sa Prevádzkovateľ zaväzuje opraviť chybný výrobok v súlade so záručným listom, ak ho nie je možné vymeniť, alebo je možné požiadať aj o zníženie ceny alebo odstúpenie. Pre malú chybu nie je priestor na výber.
Záruka sa nevzťahuje na vadu, ktorá sa vyskytla po vykonaní. Záruka nemá vplyv na zákonné záručné práva zákazníka. O mieste opravy sa môže kupujúci dozvedieť na záručnom liste daného produktu alebo v zákazníckom servise prevádzkovateľa.

Záruka sa nevzťahuje na vadu, ktorá sa vyskytla po vykonaní. Záruka nemá vplyv na zákonné záručné práva zákazníka. O mieste opravy sa môže kupujúci dozvedieť na záručnom liste daného produktu alebo v zákazníckom servise prevádzkovateľa.

V ktorých prípadoch môžete využiť svoje právo na záruku na spotrebný materiál?
V prípade vadného plnenia a / 151/2003. (IX. 22.) Vládny dekrét, 49/2003. (VII.30.) Vyhláška ministerstva hospodárstva, 72/2005. (IV. 21.) a zákona V z roku 2013, Weisson Kft. Je povinný poskytnúť záruku.
Aké práva máte zo záruky a v akej lehote?
Výrobca produktu poskytuje záruku po dobu uvedenú v obchode Sportlámpa.hu v liste technických údajov produktu, ktorú môže zákazník overiť v značkovej službe výrobcu alebo vrátením produktu zákazníckemu servisu Sportlámpa.hu.

Kedy je spoločnosť zbavená záručnej povinnosti?
Spoločnosť je zbavená svojej záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina závady vznikla po splnení.
Z dôvodu rovnakej chyby nemôžete súčasne uplatniť záruku a záruku alebo záruku na výrobok a záruku.

Záruka:
Záruka znamená zodpovednosť predávajúceho za chybné plnenie. Plnenie je chybné, ak produkt v čase plnenia nespĺňa vlastnosti stanovené zákonom alebo zmluvou.
Z dôvodu chybného výkonu môžeme požadovať opravu alebo výmenu produktu, z ktorého si spravidla môžeme vybrať. Ak nie je možné splniť zvolenú záručnú reklamáciu, neexistuje možnosť voľby. Existuje tiež možnosť zníženia a zrušenia ceny.
Oprava alebo výmena sa vykoná bez významných nepríjemností pre spotrebiteľa, pričom oprava alebo výmena nebude trvať dlhšie ako pätnásť dní. Distribútor vedie záznam o námietke spotrebiteľa, ktorého kópia sa dostane spotrebiteľovi. Tovar bude predajcom prijatý na opravu na základe potvrdenky.
Nárok na záruku je možné uplatniť počas dvojročnej premlčacej doby od dátumu plnenia.
Podľa občianskeho zákonníka môže držiteľ práva uplatniť svoje záručné práva v premlčacej lehote šiestich mesiacov odo dňa plnenia.
Záruka a zodpovednosť predávajúceho sa riadi Občianskym zákonníkom a vyhláškou 49/2003 (VII.30.) GKM.

 1. Právo na odstúpenie

4.1 45/2014 o zmluvách uzavretých v neprítomnosti. (II.265.) Vláda môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov a vrátiť objednaný produkt do 14 dní od prijatia objednaného produktu.
4.2 Spotrebiteľ môže uplatniť právo ustanovené v bode 4.1 prostredníctvom jasného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete tak urobiť písomne: listom alebo e-mailom na jednom z kontaktných údajov uvedených v ponuke kontaktov s odkazom na produkt a ID objednávky. Pri písomnom oznámení poštou sa zohľadní dátum zverejnenia.
4.3 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie je spotrebiteľ povinný vrátiť produkt na našu adresu uvedenú v kontaktnom menu okamžite, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení. Objednaný produkt nám môžete vrátiť poštou alebo kuriérskou službou. Náklady na vrátenie produktu predajcovi v prípade odstúpenia znáša kupujúci. Naša spoločnosť nie je schopná prijať zásielky zaslané na dobierku.
4.4 V prípade odstúpenia od zmluvy obchodník uhradí celú sumu zaplatenú za objednávku podanú spotrebiteľom ako protihodnotu za objednávku podanú spotrebiteľom bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Spoločnosť môže zadržať vrátenie platby, kým nedostaneme výrobok späť.
Aj keď spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie produktu, môže podnik požadovať náhradu materiálnych škôd spôsobených nesprávnym používaním. Pri vrátení preto venujte osobitnú pozornosť zamýšľanému použitiu produktu a obalu produktu. Buďte zvlášť opatrní, aby ste na obal výrobku nič neprilepili a nepoužívajte obal výrobku ako škatuľu pri jeho vrátení, pretože by došlo k znehodnoteniu / poškodeniu výrobku a pri odpisoch vám odpočítame 2 000 HUF ako odpisový poplatok, keď vrátenie obalu.
4.5 Ak si spotrebiteľ v prípade zmluvy o poskytnutí služby uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia, je povinný uhradiť primerané náklady spojené s podnikaním v priebehu vyrovnania.

4.6 Spotrebiteľ zodpovedá iba za amortizáciu vyplývajúcu z použitia, ktoré presahuje použitie potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania produktu. V súlade s tým môže obchodník požadovať náhradu amortizácie a primeraných nákladov vyplývajúcich z používania presahujúcich použitie nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, ak zmluvu o poskytovaní služieb splnil včas a svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil u spotrebiteľa. výslovná žiadosť.
4.7 V niektorých prípadoch však spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Ide o tieto prípady:
a) v prípade zmluvy o poskytovaní služby po vykonaní služby ako celku, ak obchodná činnosť začala s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ uznal, že stráca právo na ukončenie zmluvy po výkon služby;
b) pokiaľ ide o produkt alebo službu, ktorých cenu alebo poplatok nemôže ovplyvniť podnik peňažného trhu, 45/2014. (II. 26.) vlády Maďarskej republiky;
c) v prípade neprefabrikovaného výrobku, ktorý bol vyrobený na základe pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade produktu, ktorý je jasne prispôsobený spotrebiteľovi;

 1. Obmedzenie zodpovednosti

5.1 Nákup v internetovom obchode predpokladá znalosť a akceptáciu možností a obmedzení internetu zo strany kupujúceho, najmä pokiaľ ide o technické parametre a možné chyby.
5.2 Webový obchod nijakým spôsobom nezodpovedá za položky uvedené nižšie, a to z akýchkoľvek dôvodov:
a.) neprijatie alebo náhodná zmena akýchkoľvek údajov odoslaných a / alebo prijatých na internete;
b.) akákoľvek porucha v internetovej sieti, ktorá bráni v bezproblémovom fungovaní webového obchodu a nákupu;
c.) akákoľvek porucha ktoréhokoľvek prijímacieho zariadenia na komunikačných linkách;
d.) strata akéhokoľvek listu zaslaného v neodporúčanom alebo zaslanom potvrdení o prijatí, či už prijatého v papierovej alebo elektronickej podobe, ale najmä akýchkoľvek údajov;
e.) nesprávna prevádzka ľubovoľného softvéru;
f.) následky akejkoľvek chyby programu, mimoriadnej udalosti alebo technickej chyby.
5.3 Internetový obchod nezodpovedá z akýchkoľvek dôvodov za priame alebo nepriame škody spôsobené pripojením k Internetovému obchodu alebo prezeraním Internetového obchodu.
5.4 Používateľ je plne a neobmedzene zodpovedný za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia osobných údajov inej osoby alebo ich zverejnenia v internetovom obchode. V takom prípade Prevádzkovateľ poskytne všetku pomoc konajúcim orgánom s cieľom zistiť totožnosť porušovateľa.
5.5 Všetci používatelia môžu používať verejné komunikačné kanály (napr. Recenzie produktov), ​​ktoré sú súčasťou webového obchodu, na svoje vlastné riziko. Webový obchod nie je automaticky moderovaný, avšak ak dôjde k prijatiu oznámenia alebo oznámenia týkajúceho sa porušenia alebo porušujúceho obsahu, alebo ak sa o nich Prevádzkovateľ dozvie iným spôsobom, je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne alebo natrvalo odstrániť akýkoľvek obsah alebo jeho časť bez odôvodnenia. V prípade opakovaného alebo závažného porušenia je Prevádzkovateľ oprávnený daného používateľa natrvalo vylúčiť z používania stránky vrátane zrušenia jeho registrácie.
5.6 Pri písaní recenzie produktu užívateľ berie na vedomie, že ním zadaná recenzia produktu môže byť webovým obchodom vymazaná alebo zverejnená bez opýtania. Používateľ odoslaním kontroly produktu vyjadruje svoj súhlas so zobrazením svojho používateľského mena v súvislosti s kontrolou produktu.

 

 

 1. Autorské práva

6.1 Autorské práva na všetok obsah (obrázky, obrázky, texty, články, informácie o produktoch, informácie, tieto VOP atď.) Na webových stránkach sportlampa.hu patria prevádzkovateľovi sportlampa.hu bez akýchkoľvek priestorových a časových obmedzení. Najmä je zakázané používať obsah stiahnutý z webového obchodu na iné účely ako na nákup vo webovom obchode, na jeho prepracovanie alebo kopírovanie. Prevádzkovateľ okamžite začne právne kroky proti porušovateľovi v prípade porušenia autorských práv a iných práv webového obchodu alebo porušenia tejto zmluvy. Používaním webového obchodu používateľ súhlasí s tým, že kopírovanie obsahu stránok alebo ich použitie na iné účely, ako sú tu uvedené, sa považuje za porušenie, aj keď nemusí byť chránené autorskými právami.
6.2 Webový obchod si vyhradzuje právo na začatie súdneho konania pred súdmi alebo úradmi proti akejkoľvek osobe, ktorá sa dopustí alebo sa pokúsi porušiť pravidlá používania internetového obchodu (vrátane nákupu). Webový obchod nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie, ktorého sa dopustí tretia strana v neprospech používateľa alebo zákazníka.

6.3 V prípade, že dôjde k porušeniu používania stránky alebo stránky alebo k porušeniu záujmu predávajúceho, prevádzkovateľ internetového obchodu má právo s okamžitou platnosťou pozastaviť registráciu používateľa, vymazať jeho osobné a ďalšie údaje a jeho registrácia. Údaje môžu byť naďalej spracovávané na účely konania o porušení alebo deliktu. Webový obchod nie je povinný informovať používateľa o vyššie uvedených krokoch.
6.4 Webový obchod alebo akákoľvek jeho časť v inej doméne napr. ako zarámovaná aplikácia ako súčasť svojich vlastných stránok je možná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom.
6.5 Webové stránky, na ktorých je umiestnený odkaz na webový obchod sportlampa.hu, nesmú vzbudzovať dojem, že prevádzkovateľ webového obchodu odporúča, podporuje alebo kupuje službu alebo produkt predávaný alebo ponúkaný na danom webe. Odkazujúca webová stránka nesmie obsahovať nepravdivé informácie o právnych vzťahoch medzi webovým obchodom, odkazujúcou webovou stránkou a webovým obchodom. Internetový obchod bude namietať proti použitiu akýchkoľvek odkazov na neho, ktoré poškodia dobré meno a záujmy webového obchodu.

VII. Spravodaj

7.1 Na žiadosť používateľa zašle webový obchod na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácii informáciu o téme uvedenej pri registrácii, ako aj e-mailom poskytne informácie o svojich pravidelných udalostiach. .
7.2 Prihlásením sa na odber bulletinu dáva užívateľ služby newsletter svoj predchádzajúci, dobrovoľný a výslovný súhlas so zasielaním noviniek obsahujúcich informácie o produktoch internetového obchodu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. spravujte svoju e-mailovú adresu, aby ste mohli poskytovať službu bulletinu. Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť používanie služby zasielania noviniek, napríklad súhlas so zasielaním informačných položiek a so spracovaním osobných údajov používateľa na tento účel, a to odhlásením sa z odberu.

 

VIII. Vybavovanie sťažností

8.1 Adresa, ktorú je možné použiť na hlásenie a kontaktovanie sťažností, je rovnaká ako adresa zákazníckeho servisu internetového obchodu, adresa elektronickej pošty je ugyfelszolgalat@sportlampa.hu.
8.2 Zákazník môže reklamáciu písomne ​​nahlásiť zákazníckemu servisu. Za sťažnosť sa nepovažuje, ak zákazník požaduje informácie alebo riešenie v súvislosti s prevádzkou a činnosťami webového obchodu.
8.3 Webový obchod odpovie na písomnú sťažnosť (aj elektronicky) do 30 dní. Zaznamenaná sťažnosť musí obsahovať meno, adresu a popis sťažovateľa. Spoločnosť je povinná odôvodniť svoje stanovisko zamietnutím reklamácie a tiež upozorňuje kupujúceho na možnosti opravných prostriedkov. Musí si uschovať kópiu odpovede a predložiť ju inšpekčným orgánom na ich žiadosť. Zápisnica zaznamenaná webovým obchodom obsahuje CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. zákonom požadované údaje
X. Záverečné vyhlásenia
10.1 Používaním služby používateľ berie na vedomie vyššie uvedené a súhlasí s tým, že ak ním zverejnený obsah porušuje alebo porušuje záujmy Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ právo ho vymazať.
10.2 Počas používania webového obchodu budú webové aktivity používateľa zaznamenávané tak, ako to povoľujú príslušné zákony. Protokoly používa Prevádzkovateľ iba na štatistické účely a má k nim prístup iba Prevádzkovateľ.
10.3 Prijatie týchto obchodných podmienok sa považuje za písomné vyhlásenie, ktoré Prevádzkovateľ podá elektronicky tak, aby k nemu bol prístup neskôr.
10.4 Prijatím týchto obchodných podmienok užívateľ vyhlasuje, že ich kedykoľvek písomne ​​potvrdzuje.

 

Záruka

 

Na všetky nové produkty, ktoré predávame, sa poskytuje záruka minimálne 12 mesiacov. Dlhšia záručná doba je vyznačená na detailoch produktu!

V súlade s predpismi na ochranu spotrebiteľa je výrobca v prípade zistenia závady na výrobkoch do 72 hodín povinný vadný výrobok vymeniť. Nárok na záruku je možné uplatniť predložením nižšie uvedených dokumentov:
- Kompletné továrenské balenie produktu so všetkým továrenským príslušenstvom
- kópia dokladu alebo faktúry
- Záručný list vydaný našou spoločnosťou
V prípade ich čiastočnej alebo úplnej absencie nemôžeme prijať záručnú reklamáciu!


Zariadenia zaslané našej spoločnosti so záručným problémom budú odovzdané nášmu príslušnému dodávateľovi, ktorý poskytne našej spoločnosti záručné pozadie a ktorý v súlade s príslušnou legislatívou čo najskôr zariadi ich opravu. Doba opravy záručných opráv a prehliadok je zvyčajne 1 - 2 týždne, avšak služby si vyhradzujú právo, že táto doba môže byť v odôvodnených prípadoch dlhšia.
Výmena za 72 hodín sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré zlyhali počas určeného použitia. Aby sa zabránilo výmene porúch z dôvodu nesprávneho použitia (napr. Pomliaždenie, premočenie, šliapanie atď. V dôsledku pádu atď.), Vykonávajú sa výrobcovia a distribútori 72-hodinovú výmenu iba na základe oficiálneho servisu názor. Čo sa týka toho, čo robiť ďalej, ak produkt zlyhá do 72 hodín:
Zistenú chybu je potrebné nahlásiť na telefónne číslo distribútora. Ak je protokol platný na základe servisného vyšetrovania, výrobca sa zaväzuje, že produkt okamžite vymení.
Ak je zrejmé, že k poruche došlo v dôsledku zamýšľaného použitia do 72 hodín, poskytneme samozrejme okamžitú náhradu.

Ak použitie nie je jasné, náš webový obchod sa zaväzuje vymeniť chybný produkt do 72 hodín, ale iba s vedomím oficiálneho odborného servisu.
Náklady na vrátenie záruky znáša vždy kupujúci. Samozrejme, ak sa po vrátení preukáže, že došlo k materiálnej chybe alebo problému, na ktorý sa vzťahujú záručné podmienky, Sportlampa uhradí náklady na dodávku pozadu. V prípade problémov opravených treťou stranou alebo z dôvodu nesprávnej manipulácie, nastavenia a na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, nemôžeme uhradiť náklady na doručenie.

Ak nie je uvedená záruka alebo záručná doba na výrobok, informujte sa o záručnej alebo záručnej dobe telefonicky v zákazníckom servise.

Informácie o správe údajov
Vyhlásenie o ochrane údajov

Weisson Ltd. ( "Poskytovateľ služieb" alebo "správca údajov") sa riadi nasledujúcimi informáciami.
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKEJ ÚNIE z 27. apríla 2016) poskytujeme nasledujúce informácie.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje spracovanie údajov na nasledujúcich stránkach:
Informácie o správe dát sú k dispozícii na nasledujúcej stránke: odkaz
Zmeny prospektu nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.
Správca údajov a kontaktné údaje:
Názov: Weisson Kft.
Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
E-mail: info@sportlampa.com
Telefón: +36 20 460 36 47
Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov:
Meno: Máté Fehér
Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
E-mail: info@sportlampa.com
Telefón: +36 20 460 36 47
Definícia pojmov
"Osobnými údajmi" všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( "subjekt údajov"); identifikovať fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä pomocou identifikátora, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetické, duševné, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu prírodné identifikovateľná osoba;
"Spracovanie" znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory, či už automatizovanými alebo neautomatizovaným, ako je zber, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, komunikácia, prenos, distribúcia alebo iná harmonizácie alebo prepojenie, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie;
"Správcom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracovania stanovené právom Únie alebo členského štátu, môže byť správca alebo konkrétne kritériá pre určenie správcu stanovená tiež právom Únie alebo členského štátu;

"Spracovateľom" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene kontrolóra;
"Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa za príjemcu nepovažujú; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s príslušnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účely spracovania;
"Súhlasom subjektu údajov" je dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o zámere subjektu údajov vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, prostredníctvom vyhlásenia alebo jednoznačného vyhlásenia o potvrdení;
"Incident porušenie ochrany údajov" je narušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, nedovolené zverejnenie alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré boli odovzdané, uložené alebo inak spracované.

Osobné informácie:
je vykonávané zákonne, spravodlivo a pre dotknutú osobu transparentne ( "zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť");
zhromažďované len na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzať spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely údajov pre archiváciu vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely ( "obmedzenia účelu") sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s čl. 89 ods. 1;
musí byť primerané a relevantné pre účely spracovania údajov a obmedzené na to, čo je nevyhnutné ( "ukladanie údajov");
musia byť presné a v prípade potreby aktualizovanej; musia sa prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú pre účely spracovania nepresné, boli okamžite vymazané alebo opravené ( "presnosť");
budú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie ako je potrebné na účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané. Osobné údaje môžu byť uchovávané po dlhšiu dobu, len ak je spracovanie osobných údajov vykonávať v súlade s Článok 89 odsek 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, v súlade s týmto nariadením. s výhradou zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu svojich slobôd ( "obmedzená skladovacia kapacita");
bude zaobchádzať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov ( "integrita a dôvernosť"), za použitia vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Správca zodpovedá za súlad s vyššie uvedeným a m

ad preukázať ( "zodpovednosť").

správa dát
Správa dát súvisiace s prevádzkou webového obchodu.
Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

osobné dáta
Účel správy údajov
Užívateľské meno: Identifikácia, povolenie registrácie. Poskytuje zabezpečený prístup k užívateľskému účtu.
Priezvisko a meno: Vyžadované pre kontakt, nákup a riadnu fakturáciu.
E-mailová adresa: Udržiavať kontakty, koordinovať fakturáciu alebo problémy s dodávkami efektívnejším spôsobom.
Fakturačná meno a adresa: Vystavenie riadnej faktúry, ako aj vytvorenie zmluvy, stanovenie jej obsahu, úprava, sledovanie jej plnenia, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhania súvisiacich nárokov.
Názov a adresa doručenia: Povolenie doručovania domov.
Dátum nákupu / registrácie: Vykonajte technickú operáciu.
IP adresa v čase nákupu / registrácia: Vykonajte technickú operáciu.
Vaše užívateľské meno ani Vaša e-mailová adresa nemusí obsahovať osobné údaje.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany zaregistrované / kupujúci na webových stránkach webového obchodu.
Doba správy údajov, lehota na zmazanie údajov: Okamžite zmazaním registrácie. S výnimkou účtovných dokladov, pretože tieto údaje sa musia uchovávať po dobu 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.
Účtovný doklad (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovné záznamy, musí byť uchovávaný v čitateľnej forme po dobu najmenej 8 rokov, možno ich získať späť na základe účtovných záznamov. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom, príjemcovi osobných údajov: Osobné údaje môžu spracovávať predajné a marketingoví pracovníci správcu údajov, a to pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:
Dotknutá osoba môže od správcu požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a
môže namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Dotknutá osoba môže začať prístup k vymazaniu, zmene alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, prenosnosti údajov, protestu proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu info@sportlampa.com,
telefonicky na +3620 460 36 47.
Právny základ pre správu údajov:
Súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. A), Infotv. § 5 ods. 1,
Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (ďalej len: zákon Elker) 13 / A. § ​​(3):
Poskytovateľ služby môže za účelom poskytovania služby spracovávať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, musí si poskytovateľ služby zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky použité pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti tak, aby boli osobné údaje spracúvajú, iba ak je to pre poskytovanie služby nevyhnutné a iné účely uvedené v tomto zákone. nevyhnutné, ale v tomto prípade iba v rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas.
6 ods. 1 písm. C) v prípade faktúry v súlade s účtovnými predpismi.
Informujeme vás, že správa dát je
• na základe vášho súhlasu.
• je povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vašu objednávku splniť.
• neposkytnutie informácií bude mať za následok neschopnosť spracovať vašu objednávku.
• Použité procesory AnchorData
doprava
Činnosť spracovanie dát: Dodanie tovaru, preprava
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
GLS Hungary Kft
H-1239 Budapešť, Ócsa út 1-3.
Telefón: + 3630 / 458-6000
Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: názov doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany požadujúce dodanie domov.
Účel správy dát: Dodanie objednaného produktu domov.
Doba správy dát, termín pre zmazanie dát: Trvá do dokončenia doručenia domov.
Právny základ spracovania údajov: súhlas užívateľa, čl. 6 ods. 1 písm. A), Infotv. Oddiel 5 ods. 1.
Platba cez internet
Činnosť spracovanie údajov: online platba
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Fax: (+3626) 501259
Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: fakturačná meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany požadujúce online nákup.
Účel správy dát: Monitorovanie podvodov pre monitorovanie online platieb, potvrdenie transakcií a ochranu užívateľov.
Doba správy dát, termín pre zmazanie dát: Trvá do vykonania platby online.
Právny základ spracovania údajov: súhlas užívateľa, Infotv. Oddiel 5 ods. 1, čl. 6 ods. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
poskytovateľ hostingu
Činnosť spracovanie údajov: Hostingové služby
Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Rackhost Zrt.
Zákaznícky servis: +36 1 445 1200
Technická služba: +36 1 445 1204
Fax: +36 1445 

1201
E-mail: info@rackhost.hu
Web: www.rackhost.hu
Fakt správy údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré používajú web.
Účel správy dát: Sprístupniť web a správne ho prevádzkovať.
Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi správcom údajov a poskytovateľom hostingu alebo do žiadosti dotknutej osoby o výmaz u poskytovateľa hostingu.
Právny základ spracovania údajov: súhlas užívateľa, Infotv. Oddiel 5 ods. 1, čl. 6 ods. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
správa cookies
Súbory cookie špecifické pre webový obchod sú takzvané "heslá používané pre relácie chránené heslom", "súbory cookie nákupného košíka" a "bezpečnostné súbory cookie", ktorých používanie si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnených strán.
Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy
Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré navštívi web.
Účel správy dát: Ak chcete identifikovať užívateľa, zaznamenajte "nákupný košík" a sledujte návštevníkov.
Doba správy dát, termín pre vymazanie dát:
Typ súboru cookie
Právny základ pre správu údajov
spracovanie údajov
prevádzkovateľ hostingu
session cookie
2001 CVIII o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Relevantné: obdobie do konca návštevnícke relácie
připojit.sid

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom: Správca údajov nespracováva osobné údaje pomocou súborov cookie.

Opis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov: Dotknutá osoba má možnosť mazať súbory cookie v ponuke Nástroje / Nastavenia prehliadačov, zvyčajne v nastavení položky Súkromie.

Právny základ pre spracovanie údajov: Súhlas dotknutej osoby nie je vyžadovaný, ak jediným účelom použitia súborov cookie je prenos komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti konkrétne požadované predplatiteľom alebo užívateľom.

Sledovanie konverzií Google AdWords

Správca údajov používa program online reklamy s názvom "Google AdWords" a využíva službu sledovanie konverzií spoločnosti Google. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Keď používateľ vstúpi na web pomocou reklamy Google, umiestni sa do jeho počítača súbor cookie sledovania konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže používateľa nemožno podľa nich identifikovať.

Keď používateľ prechádza určité stránky webu a platnosť súboru cookie ešte nevypršala,
Google aj správca údajov uvidí, že používateľ klikol na reklamu.

Každý zákazník Google AdWords dostane iný súbor cookie, takže ho nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords.

Informácie získané pomocou súborov cookie sledovania konverzií sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov, ktorí si zvolia sledovanie konverzie AdWords. Zákazníci tak získajú informácie o počte užívateľov, ktorí klikli na vašu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou pre sledovanie konverzií. Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by mohli identifikovať ľubovoľného užívateľa.

Ak si neželáte zúčastniť sa sledovania konverzií, môžete sa odhlásiť deaktiváciou možnosti nastavenia cookies vo vašom prehliadači. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ďalšie informácie a vyhlásenia o ochrane osobných údajov Google nájdete na www.google.de/policies/privacy/
Použite Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics používa takzvané "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia web používajú.

Informácie vytvorené súborom cookie o webových stránkach používaných užívateľom sa obvykle ukladajú a ukladajú na serveri Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webových stránkach Google skráti IP adresu používateľa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP bude prenesená a skrátená na server Google v USA len vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako užívateľ web používal, na poskytovanie správ prevádzkovateľmi webové stránky o činnosti webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu.

V rámci Google Analytics nie je IP adresa prenášaná prehliadačom užívateľa odsúhlasená s inými údajmi Google. Užívateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie vhodným nastavením svojho prehliadača, avšak majte na pamäti, že v takom prípade nemusí byť všetky funkcie tohto webu plne do 

stupné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovaní vašich informácií o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) pomocou súborov cookie stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Newsletter, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti. Podľa článku 6 zákona môže užívateľ vopred súhlasiť a výslovne kontaktovať poskytovateľa služieb so svojimi reklamnými ponukami a ďalšími položkami na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.
Okrem toho môže mať zákazník na pamäti ustanovenia tohto prospektu súhlas s tým, aby poskytovateľ služieb nakladal s osobnými údajmi potrebnými pre zasielanie reklamných ponúk.
Poskytovateľ služieb nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Užívateľ sa môže odhlásiť zo zasielania ponúk bezplatne bez obmedzenia a zdôvodnenie. V takomto prípade poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje - potrebné pre zasielanie reklamných správ - zo svojho registra a nebude užívateľa kontaktovať s jeho ďalšími reklamnými ponukami. Užívateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.
Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

osobné dáta
Účel správy údajov
Meno, e-mailová adresa.
Identifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa k odberu spravodaja.
Dátum predplatného
Preveďte technickú operáciu.
IP adresa v čase predplatného
Preveďte technickú operáciu.

Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa prihlásia k odberu spravodaja.

Účel správy dát: zasielať elektronické správy (e-mail, sms, push správy) obsahujúce reklamy subjektu údajov, poskytovať informácie o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď. Doba správy dát, lehota na mazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, tj. do odhlásenia.

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom, príjemcovi osobných údajov: Osobné údaje môžu spracovávať predajné a marketingoví pracovníci správcu údajov, a to pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od správcu požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a môže namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a na kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Prístup, vymazanie, zmena alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, prenosnosť údajov, protest proti spracovaniu údajov môže subjekt údajov začať nasledujúcimi spôsobmi:
poštou na adrese 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +36 20 460 36 47a.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu spravodaja.

Právny základ pre spracovanie údajov: súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. A), Infotv. § 5 ods. 1 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti. § 6 ods. 5 zákona:

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie záznamy o osobných údajoch osôb, ktoré im urobili vyhlásenie, v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy môžu byť spracované len v súlade so vyhlásením o súhlase, kým nebudú stiahnuté, a môžu byť poskytnuté tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Informujeme vás, že správa dát je založená na vašom súhlasu. ak si prajete dostávať od nás informačný bulletin, ste povinní poskytnúť osobné údaje. neposkytnutie informácií bude mať za následok nemožnosť zasielať vám informačný bulletin.

vybavovanie sťažností

Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

osobné dáta
Účel správy údajov
Priezvisko a meno
Identifikácia, kontakt.
emailová adresa
Fakturačná meno a adresa

Identifikácia, riešenie námetek kvality, otázky a problémy spojené s objednanými produktmi.

Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa sťažujú na webových stránkach webového obchodu a ktoré majú kvalitné sťažnosť.

Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópia záznamu, prepisu a odpovede na námietku uvedenú v zákone CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § ​​(7) sa uchováva po dobu 5 rokov.

Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom, príjemcovi osobných údajov: Osobné údaje môžu spracovávať predajné a marketingoví pracovníci správcu údajov, a to pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže od správcu požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a môže namietať proti spracovaniu týchto osobných údajov, a dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Dotknutá osoba môže začať prístup k vymazaniu, zmene alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov, prenosnosti údajov, pre 

teste proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:
poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailom na e-mailovú adresu info@sportlampa.com,
telefonicky na 06 20 460 36 47a.

Právny základ pre spracovanie údajov: súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. C), Infotv. § 5 ods. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § ​​(7).
Informujeme vás, že:
• poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
• spracovanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy.
• je povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
• neposkytnutie informácií má za následok, že nebudeme schopní vašu sťažnosť vybaviť.
sociálne siete

Skutočnosť zberu dát, rozsah spravovaných dát: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. Registrované meno na stránkach sociálnych sietí a verejný profilový obrázok používateľa.

Zúčastnené strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych sieťach Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. A "olajkovaly" web.

Účel zberu dát: Zdieľanie alebo "lajkovanie" určitých sociálnych prvkov, produktov, propagačných akcií alebo samotné webové stránky na stránkach sociálnych médií.

Doba spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnených k prístupu k údajom a opis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže zistiť zdroj údajov, ich spracovanie, údaje správa sa vykonáva na sociálnych sieťach, takže trvanie a spôsob správy dát, ako aj možnosti mazanie a úpravy dát sú regulované daným webom sociálnych sietí.

Právny základ pre spracovanie údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jeho osobných údajov na sociálnych sieťach.

Zákazníckej vzťahy a ďalšie správa dát

Ak má správca údajov akékoľvek otázky alebo problémy počas používania našich služieb správy dát, môže kontaktovať správcu údajov spôsobmi uvedenými na webových stránkach (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Správca údajov pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook atď. Zmaže poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou zainteresované strany a ďalšími dobrovoľne poskytnutými osobnými údajmi, a to najneskôr do 2 rokov po komunikácii.

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú poskytnuté v čase zberu údajov.

Na základe výnimočné oficiálnej žiadosti alebo v prípade požiadavky na iné orgány na základe povolenia legislatívy je poskytovateľ služby povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.

V týchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne žiadateľovi osobné údaje len v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre realizáciu účelu žiadosti, ak uvedie presný účel a rozsah údajov.
Právo na prístup

Máte právo na spätnú väzbu od správcu, či sú vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracovanie prebieha, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.
Právo na opravu

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa údajov bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Vzhľadom na účel spracovania údajov máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na žiadosť správcu bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a správca je povinný za určitých podmienok bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo na zabudnutia údajov

Ak správca zverejnil osobné údaje a je povinný ich zmazať, prijme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a nákladom na implementáciu, aby informoval správca, že ste dané osobné údaje požadovali. mazanie odkazov alebo kópií alebo duplikátov týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie údajov

Máte právo na žiadosť správcu obmedziť spracovanie, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

Napadli ste presnosť osobných údajov; v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje správcovi overiť presnosť osobných údajov;
• spracovanie je nezákonné a vy sa staviate proti vymazaní údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
• správca údajov už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania údajov, ale vy ich požadujete, aby uplatňovali, vymáhali alebo chránili právne nároky;
• vzniesli ste voči spracúvaniu údajov; v takom prípade platí obmedzenia, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu majú prednosť pred vašimi oprávnenými dôvody.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytnuté správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte a odovzdať tieto údaje inému správcovi údajov, bez toho aby mu v tom bránil správcu údajov, ktorý mu poskytol osobné údaje. .
Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, vrátane profilovanie na základe vyššie uvedených ustanovení, z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou.

námietka v 

prípade priameho získania podniku

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané za účelom priameho získania podniku, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na tento účel, vrátane profilovania, pokiaľ sa týka priameho získanie podniku. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov za účelom priameho získania podniku, osobné údaje už nemusí byť na tento účel spracovávané.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch, vrátane profilovanie

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené len na automatizovanom spracovaní údajov, vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne alebo obdobný účinok.
Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:
• Nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
• umožňujú právne predpisy EÚ alebo členských štátov vzťahujúce sa na správcu, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; posadnutosť
• Vychádza z vášho výslovného súhlasu.

Termín pre akciu

Správca vás bude informovať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti, o opatreniach prijatých na základe uvedených žiadostí.

V prípade potreby ju možno predĺžiť o 2 mesiace. Správca údajov vás bude informovať o predĺžení lehoty a uviesť dôvody omeškania do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Ak správca na základe vašej žiadosti nezasiahne, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať o dôvodoch nečinnosti a o tom, že môžete podať sťažnosť u dozorný úrad a mať súdne opravný prostriedok.
Zabezpečenie správy dát

Správca a spracovateľ prijmú primerané technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracovania a rôznou pravdepodobnosť a závažnosť riziko pre práva a slobody jednotlivcov. zaručiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú stupňu rizika, okrem iného vrátane:
• pseudonymizace a šifrovanie osobných údajov;
• zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;
• v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;
• postup pravidelného testovania, hodnotenia a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zabezpečenie bezpečnosti spracovania údajov.
Informovanie dotknutej osoby o incidente ochranu údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, informuje správcu subjekt údajov o incidente v oblasti ochrany údajov bez zbytočného odkladu.

Informácie poskytované subjektu údajov musia jasne a zrozumiteľne popisovať povahu incidentu ochranu údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo iné kontaktné osoby poskytujúce ďalšie informácie; treba opísať pravdepodobné dôsledky incidentu ochrany údajov; popíšte opatrenia prijaté alebo plánované správcom k náprave incidentu ochrany údajov vrátane prípadných opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov incidentu ochrany údajov.

Subjekt údajov nemusí byť informovaný, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
• správca zaviedol primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a tieto opatrenia bola aplikovaná na dáta ovplyvnená incidentom ochrany údajov, najmä tie opatrenia, ako je použitie šifrovanie, ktoré znemožňuje pochopenie osobám neoprávneným k prístupu k osobným údajom dáta; dáta;
• správca prijal ďalšie opatrenia v nadväznosti na incident týkajúce sa ochrany údajov, aby zabezpečil, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby už pravdepodobne nebude existovať;
• informácie by vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch bude dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo bude prijaté obdobné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako účinným spôsobom.
Ak správca údajov ešte neinformoval subjekt údajov o incidente ochrany údajov, môže orgán dohľadu po posúdení, či je pravdepodobné, že incident ochranu údajov bude zahŕňať vysoké riziko, nariadiť poskytnutie takýchto informácií.

Hlásenie incidentu v oblasti ochrany údajov príslušnému orgánu

Správca ohlási incident ochranu údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o incidente ochrany údajov dozvedel, ak nie je pravdepodobné, že by incident ochranu údajov ohrozil práva jednotlivcov. a jeho slobody. Ak nie je oznámenie chýba do 72 hodín, musia byť uvedené dôvody omeškania.


Možnosť podania sťažnosti

Sťažnosti proti možnému porušeniu povinnosti správcu údajov možno podať na Národného úradu pre ochranu údajov a slobody informácií:
Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, poštová schránka: 5.
Telefón: + 36-1-391-1400
Fax: + 36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
záverečné poznámky

Pri príprave prospektu sme zohľadnili nasledujúce právne predpisy:
O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADA z apríla 2016 27.)
• 2011 CXII. Zákon - o práve na rozhodovanie o informáciách a slobode informácií (ďalej len Infotv.)
• Zákon CVIII z roku 2001 - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb týkajúcich sa informačnej spoločnosti (najmä § 13 / A)
• Zákon XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
• Zákon XLVIII z roku 2008 - o základných podmienkach a určitých obmedzeniach komerčné reklamy (najmä § 6)
• 2005 XC. Zákon o elektronickej slobode informácií
• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155)
• 16/2011. s. Stanovisko k odporúčaniu agentúry EASA / IAB o osvedčených postupoch pre behaviorálne online reklamu
• Odporúčania Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu údajov pre predchádzajúce informácie
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46